Werkzoekende vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen, net als iedere Nederlander, werken in Nederland. Ook asielzoekers mogen onder voorwaarden arbeid verrichten. Arbeidsparticipatie is een belangrijke sleutel tot integratie. Maar wat zijn de regels voor vluchtelingen en asielzoekers?

Wanneer mogen vluchtelingen werken?

Een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Werk kan zijn in loondienst, als zelfstandig ondernemer, bij een werkervaringsplek, een stage of vrijwilligerswerk.

Soms wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning langer op het asielzoekerscentrum (azc), omdat zij nog wachten op huisvesting in de gemeente. Ook zij mogen werken. Wel moeten zij een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor onder meer de kosten van de opvang.

Wanneer mogen asielzoekers werken?

Asielzoekers mogen werken onder de volgende voorwaarden:

  • Zij hebben een vergunning nodig die de werkgever voor hen aanvraagt bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Om een vergunning te krijgen moeten ze minimaal zes maanden in procedure zijn.
  • Zij mogen maximaal 24 weken werken per jaar.
  • Ze betalen een eigen bijdrage aan het COA voor de kosten van de opvang en de toelage die ze maandelijks ontvangen.
  • Ze mogen vrijwilligerswerk doen als de werkgever in het bezit is van een vrijwilligersverklaring van het UWV.

Cijfers en onderzoek

De achterstand van vluchtelingen op de arbeidsmarkt is vooral in de eerste jaren van verblijf in Nederland groot, zo blijkt uit onderzoek. Naarmate zij langer in Nederland zijn, hebben zij vaker werk. Hoewel hun arbeidsparticipatie nog steeds achterblijft bij die van andere migrantengroepen.

Er zijn twee belangrijke onderzoeken gepubliceerd over (arbeids)participatie van vluchtelingen:

  • In dit stappenplan zie je snel of iemand (betaald) mag werken of stage lopen en onder welke voorwaarden.
  • In het onderzoek 'Geen tijd te verliezen' staat de bevordering van integratie van vluchtelingen centraal. De conclusie: geen tijd te verliezen! Overheden kunnen door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk, zo min mogelijk kostbare tijd verliezen bij de integratie van vluchtelingen.
  • In de SER Signalering 'Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen' staan meerdere aanbevelingen om succesvolle ondersteuning te bieden bij de integratie van asielzoekers en vluchtelingen. Zoals: snellere huisvesting na verlening van een vergunning en meer gerichte ondersteuning van werkgevers.

Deel dit met anderen