Asielprocedure

[ Asielprocedure ]

Als vluchteling kun je in Nederland bescherming krijgen. Daarvoor moet je asiel aanvragen. Tijdens de asielprocedure (in het Nederlands: asielprocedure) onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) namens de Nederlandse overheid of je wel of niet een vluchteling bent volgens het Vluchtelingenverdrag en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Let op!

[ Let op! ]

Het is op dit moment druk bij VluchtelingenWerk op de AZC’s. Hierdoor kan het meer tijd kosten voor we je kunnen helpen. We vragen je begrip voor deze situatie.

Wat doet VluchtelingenWerk?

[ Wat doet VluchtelingenWerk? ]

VluchtelingenWerk vindt dat elke asielprocedure zorgvuldig moet verlopen. Daarom ondersteunen medewerkers van VluchtelingenWerk je tijdens de verschillende stappen:

 • We geven voorlichting over de asielprocedure, zodat je weet wat je kan verwachten en wat er van je wordt verwacht
 • We geven uitleg over de brieven van de IND en van je advocaat.
 • We kunnen je ondersteunen bij het onderbouwen van je vluchtverhaal. Zo kunnen we je helpen om relevante documenten naar Nederland te laten sturen. Lees meer in deze folder
 • Op verzoek van jou of je advocaat kan iemand van VluchtelingenWerk jouw gehoren bijwonen om je te ondersteunen en ervoor te zorgen dat je voldoende ruimte krijgt je verhaal te doen.
 • We helpen je bij het zoeken naar bekenden of familieleden.

Wat doet VluchtelingenWerk niet?

[ Wat doet VluchtelingenWerk niet? ]

Hiermee kunnen we tijdens je verblijf op een AZC helaas niet helpen:

 • Wij kunnen je niet ondersteunen in andere zaken dan de asielprocedure, gezinshereniging en begeleiding bij een eventuele terugkeer.
 • Dit betekent dat we meestal niet kunnen helpen bij het aanvragen van andere verblijfsdocumenten, bijvoorbeeld voor verblijf bij een nieuwe partner in Nederland.
 • Ook assisteren wij niet bij boetes, echtscheiding, verlenging van verblijfsdocumenten of een aanvraag voor DigiD of kinderbijslag.
 • Meestal kunnen wij niet met je meereizen naar de dokter of een ambassade.

De medewerkers van VluchtelingenWerk verwijzen je door naar organisaties die je wel kunnen helpen. Of je kan dit zelf regelen.

Asielprocedure

[ Asielprocedure ]

Animatie asielprocedure: Nederlands

 

Bovenstaande video over de asielprocedure is naast alle talen op deze website ook beschikbaar in het Armeens, Chinees en Russisch.

Je kunt in Nederland onder voorwaarden een verblijfsvergunning asiel krijgen wanneer je:

 • bang bent voor vervolging vanwege je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat je behoort tot een bepaalde sociale groep.
 • vreest voor de doodstraf, marteling of een andere manier van onmenselijke behandeling.
 • bang bent om slachtoffer te worden van willekeurig geweld door oorlog in je land van herkomst.
 • getraumatiseerd bent door gebeurtenissen in je land van herkomst.

Als je asielaanvraag wordt afgewezen, moet je Nederland verlaten en terugkeren naar je land van herkomst.

Let op!

[ Let op! ]

Dublin-claim en veilige landen

[ Dublin-claim en veilige landen ]

Ben je voordat je naar Nederland kwam in een ander Europees land aangekomen, of heb je een visum voor een ander Europees land? Dan heeft de informatie over de Nederlandse asielprocedure geen betrekking op jou. Klik hier voor meer informatie:

Ga op de pagina met alle folders over de asielprocedure naar de folder ‘Welk land is verantwoordelijk voor uw asielaanvraag. Je vindt alle folders over de asielprocedure in verschillende talen op deze pagina.

Kom je uit een land dat door de Nederlandse overheid als veilig is aangemerkt, dan zal jouw asielprocedure versneld worden afgehandeld. Klik hier voor meer informatie:

Lijst met veilige landen

Waar vraag je asiel aan?

[ Waar vraag je asiel aan? ]

Als je over land Nederland bent binnengekomen en je wilt asiel aanvragen, moet je naar Aanmeldcentrum Ter Apel. Overal in Nederland kun je van de politie een vervoersbewijs (een OV-dagkaart) krijgen om naar Ter Apel te reizen. Als je aankomt op luchthaven Schiphol of een Nederlandse haven, meld je je bij de Koninklijke Marechaussee. Hierna word je naar een gesloten opvanglocatie (Justitieel Complex Schiphol) gebracht. In de open opvanglocatie Ter Apel of in de gesloten opvanglocatie worden je persoonlijke gegevens geregistreerd. Er worden foto's en vingerafdrukken van je genomen en je kleding en bagage worden doorzocht. Tevens wordt je telefoon ingenomen en onderzocht. Deze krijg je zo snel mogelijk weer terug. Hierna worden een aantal asielzoekers vanuit Ter Apel overgeplaatst naar andere open opvanglocaties om daar de asielprocedure te doorlopen.

Na aankomst in Nederland

[ Na aankomst in Nederland ]

Nadat je asiel hebt aangevraagd, begint de zogeheten rust- en voorbereidingstermijn. Deze termijn duurt ongeveer zes dagen, maar is aan verandering onderhevig. In de opvang hoor je wat de laatste werkwijze is. In ieder geval krijg je een gezondheidscheck. De medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland informeren je over de stappen die volgen. Ook zal je kennismaken met je advocaat. Als je in een open opvanglocatie verblijft, vindt de eerste ontmoeting met je advocaat plaats op zijn of haar kantoor. Je krijgt een vervoersbewijs om naar je advocaat te reizen. De advocaat begeleidt je bij jouw asielprocedure. Je krijgt de advocaat toegewezen via de overheid, maar hij of zij is onafhankelijk. Ook de medewerkers van VluchtelingenWerk zijn onafhankelijk. Bespreek met VluchtelingenWerk of je advocaat welke documenten je eventueel kunt opvragen uit je land van herkomst ter ondersteuning van je asielaanvraag, identiteit, nationaliteit en reisroute.

Tolk

[ Tolk ]

Bij alle gesprekken met de IND, medewerkers van VluchtelingenWerk en je advocaat wordt een onafhankelijke tolk ingeschakeld. Mocht je de tolk niet goed verstaan, of merken dat de tolk jou niet begrijpt, of jouw verhaal niet goed vertaalt, geef dit dan direct aan in het gesprek.

Opvang

[ Opvang ]

Gedurende je asielprocedure heb je recht op opvang en leefgeld. Je verblijft in een asielzoekerscentrum (azc) van het overheidsorgaan COA of in het Justitieel Complex Schiphol. Na de asielprocedure zijn er twee mogelijkheden:

 • Wanneer jouw asielverzoek wordt toegewezen, mag je in het opvangcentrum blijven tot je een woning krijgt toegewezen.
 • Wanneer jouw asielverzoek wordt afgewezen, eindigt jouw recht op opvang. Afhankelijk van de reden van de afwijzing, moet je binnen een bepaalde termijn de opvang verlaten.

Start van de asielprocedure

[ Start van de asielprocedure ]

Na de rust- en voorbereidingstermijn begint jouw asielprocedure. De overheidsdienst IND beoordeelt binnen acht dagen of je voldoet aan de voorwaarden voor een asielvergunning of dat er meer tijd nodig is voor onderzoek. Hieronder lees je hoe de asielprocedure verloopt.

Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

Je hebt een officieel gesprek waarin een IND-ambtenaar vragen stelt over je identiteit, nationaliteit, je reisroute en over jouw gezinssamenstelling voordat je naar Nederland kwam. Je krijgt nog geen vragen over waarom je moest vluchten. Let op: wees volledig, duidelijk en eerlijk. Het is niet erg als je een antwoord niet weet, neem voldoende tijd voor de vragen die je wel weet te beantwoorden.

Dag 2: voorbereiding nader gehoor

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

Je bespreekt het verslag van het eerste gehoor met je advocaat. Als er iets ontbreekt of onjuist is opgeschreven, dan meldt je advocaat dit via een brief aan de IND. Daarnaast helpt je advocaat jou met de voorbereiding voor het tweede gesprek met de IND.

Dag 3: nader gehoor

[ Dag 3: nader gehoor ]

Het tweede gesprek met een IND-medewerker heet het ‘nader gehoor’. Nu vertel je waarom je bent gevlucht. Heb je littekens, lichamelijke of psychische klachten die verband houden met de reden waarom je bent gevlucht, dan is het belangrijk dit aan de IND-medewerker te vertellen. Wees eerlijk, volledig en duidelijk over wat je is overkomen. 

Het is belangrijk dat tijdens de asielprocedure het verhaal van alle gezinsleden wordt verteld. Download de folder Zelfstandige Asielmotieven Meereizende Kinderen voor meer informatie.

Dag 4: bespreking nader gehoor

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

Met je advocaat controleer je het verslag van het nader gehoor. Als er iets ontbreekt of niet goed is opgeschreven, meldt je advocaat dit in een brief aan de IND.

Dag 5: voorgenomen beslissing

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

De IND beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden voor een asielvergunning. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

 • Je wordt erkend als vluchteling. Je krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Dat betekent dat je in Nederland mag wonen en werken.
 • De IND laat in een brief weten meer tijd nodig te hebben voor onderzoek. Jouw aanvraag wordt nu behandeld in de Verlengde Asielprocedure. Een beslissing volgt binnen zes maanden.
 • Je voldoet volgens de IND niet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Je krijgt een brief waarin staat dat de IND het voornemen heeft je asielaanvraag af te wijzen en om welke redenen.

Dag 6: zienswijze

[ Dag 6: zienswijze ]

Je bespreekt de voorgenomen afwijzing met je advocaat. Samen kun je een brief opstellen met argumenten waarom je het niet eens bent met het voornemen. Deze brief wordt ‘zienswijze’ genoemd.

Dag 7 en 8: beslissing

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

Met inachtneming van de zienswijze beoordeelt de IND of de voorgenomen beslissing moet worden gewijzigd. Er zijn nu drie mogelijkheden:

 1. De IND erkent jou toch als vluchteling. Je krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar.
 2. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek. Jouw aanvraag wordt nu behandeld in de Verlengde Asielprocedure. Een beslissing volgt binnen zes maanden.
 3. De IND blijft van mening dat je niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel. Je krijgt een brief van de IND waarin staat waarom je asielaanvraag is afgewezen en dat je Nederland moet verlaten. Jouw advocaat kan bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de IND. Als ook de rechtbank negatief beslist, moet je Nederland verlaten. Klik hier voor informatie over terugkeer.

Opvolgende aanvraag

[ Opvolgende aanvraag ]

Als u helemaal bent uitgeprocedeerd kunt u een opvolgende asielaanvraag indienen. Dit wordt soms ook een HASA genoemd: een herhaalde asielaanvraag.

Nieuwe feiten/omstandigheden

[ Nieuwe feiten/omstandigheden ]

Voor kans op een succesvolle uitkomst van de opvolgende aanvraag moet er in ieder geval sprake zijn van nieuwe feiten of omstandigheden:

¨Dit is nieuw bekend geworden informatie die u tijdens uw vorige asielprocedure niet hebt ingebracht. En die u ook niet eerder had kunnen inbrengen. Denk aan gebeurtenissen die uw situatie of de situatie in uw land van herkomst hebben veranderd. Deze veranderingen vonden plaats na de beslissing op uw vorige asielaanvraag. Of veranderingen van beleid die te maken hebben met uw situatie.”

Goede voorbereiding en advocaat

[ Goede voorbereiding en advocaat ]

Een goede degelijke voorbereiding van de opvolgende aanvraag is dus vereist. Ook omdat alle ondersteunende documenten in origineel en vertaald aangeleverd moeten worden. Regel dus altijd een advocaat die kan helpen. Is er echt sprake van nieuwe feiten en omstandigheden? Dan dient u samen met uw advocaat en/of VluchtelingenWerk de nieuwe aanvraag degelijk voor te bereiden.

Let op!

[ Let op! ]

VluchtelingenWerk in Ter Apel kan helaas geen advocaat voor u zoeken en koppelen.
VluchtelingenWerk in Ter Apel kan helaas geen aanvraagformulier (M35-0) met u invullen.

Niet te vroeg naar Ter Apel gaan

[ Niet te vroeg naar Ter Apel gaan ]

U kunt pas naar Ter Apel afreizen als u voldoet aan alle voorwaarden en in bezit bent van ingevulde aanvraagformulier (M35-0) en de documenten in origineel en vertaald. Reis dus niet eerder naar Ter Apel.

Informatie op website IND

[ Informatie op website IND ]

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) staat het aanvraagformulier (M35-0) voor een opvolgende aanvraag. Op de website van de IND staat ook meer informatie over een Opvolgende Asielaanvraag (of soms HASA genoemd).

Geen veranderingen na laatste asielaanvraag?

[ Geen veranderingen na laatste asielaanvraag? ]

Is er in het geheel geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden? Dan kunt u overwegen om met behulp van VluchtelingenWerk, of IOM of DT&V terug te keren naar het land van herkomst. U bent nu immers uitgeprocedeerd.

Meer informatie

[ Meer informatie ]

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland en de bij opvang behorende begeleiding.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. 

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het   Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je asielaanvraag wordt afgewezen door de IND, helpt een medewerker van de DT&V je bij het organiseren van de terugkeer naar uw land van herkomst.

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM)

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland ondersteunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst met hun duurzame herintegratie.

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt bij het opsporen van mensen die vermist zijn.

CoMensha (Commisie mensenhandel)

CoMensha zet zich in voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

NIDOS

(Gezins-)voogdij instelling voor minderjarige asielzoekers/vreemdelingen die zonder ouders in Nederland aankomen.

Time4you

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang.

Folders

[ Folders ]

Je vindt alle folders over de asielprocedure in verschillende talen op deze pagina.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.