پروسه رسیدگی به تقاضای پناهندگی

[ Asielprocedure ]

به عنوان پناهجو میتوانید در هلند حفاظت شوید. برای آن باید تقاضای پناهندگی کنید.  در زمان رسیدگی به تقاضای پناهندگی، (به هلندی: asielprocedure ) سازمان مهاجرت و تابعیت (IND) به نمایندکی از طرف دولت هلند بررسی خواهد کرد که آیا شما براساس پیمان (قرارداد) پناهندگی و ماده 3 کنوانسیون (قرارداد، پیمان)اروپایی حقوق بشر، پناهجو شناخته خواهید شد یا نه.

Animatie asielprocedure: Farsi (2017)

اگر شما شرایط زیر را داشته باشید، میتوانید در هلند اجازه اقامت پناهندگی دریافت کنید:

 • ترس از پیگرد کیفری بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، اعتقاد سیاسی و یا چونکه شما متعلق به گروه اجتمائی خاصی هستید.
 • ترس از حکم اعدام، شکنجه یا روشهای غیر انسانی دیگر دارید.
 • ترس از قربانی شدن در خشونت غیر مترقبه در جنگ در کشورتان هستید.
 • بخاطر اتفاقاتی که در کشورتان افتاده عارضه های (ضربه روحی و روانی) دارید.

اگر جواب رد (منفی) برای تقاضای پناهندگی گرفتید، باید هلند را ترک کرده و به کشورتان برگردید.

 

دقت کنید!

[ Let op! ]

کشورهای امن و قرارداد دوبلین

[ Dublin-claim en veilige landen ]

آیا شما قبل از اینکه به هلند بیایید وارد کشور دیگر اروپائی شده اید، یا ویزا برای کشور دیگر اروپائی دارید؟ آنوقت اطلاعات در زمینه تقاضای پناهندگی در هلند ربطی به شما نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر به این کلیک کنید:

بروشور: کدام کشور مسئول تقاضای پناهندگی شما خواهد بود (Dublin)

شما از کشوری آمدید که از نظر دولت هلند آن کشور امن میباشد، آنوقت به تقاضای پناهندگی شما بسرعت رسیدگی خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به این کلیک کنید:

لیست کشورهای امن:

کجا میتوانید تقاضای پناهندگی کنید؟

[ Waar vraag je asiel aan? ]

اگر زمینی وارد خاک هلند شدید و میخواهید در هلند تقاضای پناهندگی کنید، باید به مرکز معرفی ترآپل Ter Apel بروید. در تمام هلند میتوانید از پلیس بلیط وسائیل نقلیه عموی (به هلندی: OV-dagkaart) برای رفتن به ترآپل دریافت کنید. اگر شما از طریق فرودگاه سخیپول Schiphol یا از طریق یکی از بنادر هلند وارد خاک این کشور شدید خودتان را به پلیس نظامی پادشاهی هلند Koninklijke Marechaussee معرفی کنید. از این به بعد شما را به کمپ بسته (مجتمع قضائی سخیپول) (Justitieel Complex Schiphol) خواهند برد. درمرکز اقامت، کمپ باز ترآپل یا کمپ بسته، مشخصات شخصی شما ثبت خواهد شد. از شما عکس گرفته و انگشت نگاری خواهد شد و لباس و کیف و چمدانتان جستجو خواهد شد. همچنین تلفن همراهتان از شما برای تحقیق گرفته خواهد شد و آن را هر چه زودتر به شما پس خواهند داد. بعد از آن تعدای از پناهجویان را از ترآپل به کمپهای دیگر مهاجرین برای رسیدگی به تقاضای پناهندگیشان خواهد برد.

بعد از ورود به هلند

[ Na aankomst in Nederland ]

بعد از آنکه شما تقاضای پناهندگی کردید، زمان آسایش- و آماده سازی شروع خواهد شد. این زمان حدود شش روز طول خواهد کشید، ولی امکان دارد این تغییر کند. در کمپ مهاجرین آخرین روشهای کاری را خواهید شنید. در هر صورت سلامتیتان چک (رسیدگی) خواهد شد. کارکنان سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk به شما اطلاعات در مورد کارهائی که باید انجام دهید خواهند داد. همچنین شما با وکیلتان آشنا خواهید شد. اگر شما در کمپ باز اقامت داشتید، اولین ملاقاتتان با وکیل در دفتر ایشان خواهد بود. به شما بلیط وسایل نقلیه عمومی برای رفتن به دفتر وکیلتان داده خواهد شد. وکیل شما را در طول رسیدگی به تقاضای پناهندگی همراهی/ راهنمائی خواهد کرد. وکیل از طرف دولت به شما اختصاص داده خواهد شد، ولی ایشان مستقل می باشند. با سازمان کمک به مهاجرین یا وکیلتان در مورد احتمال گرفتن/ دریافت مدارک از کشورتان، برای پشتیبانی/ کمک به تقاضای پناهندگی شما، صحبت کنید، از جمله مدارک شناسائی، ملیتی و مدارک مسیر راه.

مترجم

[ Tolk ]

در تمام مصاحبه ها با IND، کارمندان سازمان کمک به مهاجرین و وکیلتان، برایتان یک مترجم غیروابسته گرفته خواهد شد. اگر حرفهای مترجم را متوجه نمیشوید، یا احساس میکنید مترجم حرفتان را متوجه نمی شود، آن را فورا در مصاحبه/ صحبتتان اعلام کنید.

اسکان (کمپ اقامت)

[ Opvang ]

در طول رسیدگی به تقاضای پناهندگی حق اقامت در کمپ و دریافت پول برای خرید (توجیبی) خواهید داشت. شما در کمپ مهاجرین (به هلندی: asielzoekerscentrum of azc) ، ارگان دولتی COA و یا در Justitieel Complex Schiphol  خواهید ماند . بعد از اتمام پروسه تقاضای پناهندگی دو امکان وجود دارد:

 • اگر تقاضای پناهندگیتان قبول شد(جواب مثبت)، میتوانید تا زمانی که خانه نگرفتید در کمپ اقامت داشته باشید.
 • اگر تقاضای پناهندگی شما قبول نشد (جواب منفی)، دیگر حق ماندن در کمپ مهاجرین را نخواهید داشت. بسته به دلیل جواب منفی، باید در مدت زمان تعیین شده کمپ اقامت را ترک کنید.

شروع رسیدگی به پروسه تقاضای پناهندگی

[ Start van de asielprocedure ]

بعد از زمان آسایش- و آماده سازی، پروسه رسیدگی به تقاضای پناهندگی شما شروع خواهد شد. سازمان دولتی IND در عرض هشت روز در مورد تقاضای پناهندگی شما قضاوت خواهد کرد که آیا شما شرایط گرفتن اجازه اقامت پناهندگی را دارید یا زمان بیشتری برای تحقیقات شان احتیاج دارند. در این زیر خواهید دید که پروسه تقاضای پناهندگی به چه طریقی انجام میشود.

روز 1: مصاحبه اول یا مصاحبه تایید

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

شما یک مصاحبه رسمی با کارمند IND خواهید شد که از شما سوال در مورد هویتتان، ملیتتان، مسیر راهتان و اعضای خانواده تان قبل از آمدنتان به هلند خواهند پرسید. سوال در مورد دلیل فرارتان نخواهند پرسید. دقت کنید: کامل، واضح و صادقانه جواب بدهید. هیچ اشکالی ندارد اگر شما جواب سوالی را ندانستید، به خودتان وقت کافی دهید تا جواب سوالهائی را که میدانید بدهید.

روز 2: آمادگی برای مصاحبه اصلی

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

شما مصاحبه اولتان را با وکیلتان بررسی خواهید کرد. اگر چیزی کم و کسر باشد یا اشتباه نوشته شده باشد، آن را وکیلتان از طریق نامه به IND اطلاع خواهد داد. بعد از آن وکیلتان شما را برای مصاحبه اصلیتان با IND آماده خواهد کرد.

روز 3: مصاحبه اصلی

[ Dag 3: nader gehoor ]

مصاحبه دومتان با IND مصاحبه اصلی یا به هلندی ‘’nader gehoor” نامیده میشود. در این روز میتوانید دلیل فرار از کشور را توضیح دهید. مهم است که اگر آثار زخم،  مشکلات جسمی یا روحی/ روانی دارید که ربط به دلیل فرارتان از کشور دارد، آن را هم به کارمند IND بگویید. صادقانه، کامل و واضح در مورد اتفاقهائی که برایتان افتاده بگویید.

روز 4: صحبت و بررسی در مورد مصاحبه اصلی

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

با وکیلتان، گزارش مصاحبه اصلی را کنترل خواهید کرد. اگر چیزی کم و کسر داشت یا خوب نوشته نشده باشد، وکیلتان آن را از طریق نامه به IND اعلام خواهد کرد.

روز 5: تصمیم در نظر گرفته شده (پیش جواب)

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

IND در مورد داشتن شرایط برای گرفتن اقامت پناهجوئی قضاوت خواهد کرد. در این مورد سه امکان وجود دارد:

 • شما به عنوان پناهجو شناخته خواهید شد. شما برای مدت پنج سال جازه اقامت دریافت خواهید کرد، (به هلندی: (verblijfsvergunning).
 • IND در نامه ای که به شما خواهند داد، اعلام میکند که مدت زمان بیشتری برای تحقیق احتیاج دارند. در این حالت به تقاضای پناهندگی شما در زمان تمدیدی رسیدگی خواهد شد. تصمیم گیری در مدت زمان شش ماه انجام خواهد شد.
 • از نظر IND شما شامل شرایط گرفتن اجازه اقامت نمی باشید. شما نامه ای از IND دریافت خواهید کرد که در آن IND قصد دارد جواب منفی به تقاضای پناهندگی شما بدهد و دلایلش را نیز در آن نامه اعلام خواهد کرد.

روز 6: نظر/اعتراض

[ Dag 6: zienswijze ]

شما با وکیل تان در مورد دلایل جواب منفی صحبت خواهید کرد. شما با وکیلتان نامه ای خواهید نوشت و در آن نامه استدلال خواهید کرد که چرا مخالف تصمیم شان (مخالف پیش منفی) هستید. به این نامه (به هلندی: zienswijze ) گفته میشود.

روز 7 و 8: تصمیم گیری

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

با در نظر گرفتن نامه نظریه/ اعتراضیه شما، IND  در مورد تغییر نظرشان قضاوت خواهند کرد. سه امکان در این مورد وجود دارد:

 1. اینبار IND شما را به عنوان پناهنده خواهد شناخت. شما برای مدت پنج سال اجازه اقامت دریافت خواهید کرد.
 2. IND زمان بیشتری برای تحقیقات نیاز دارد. به تقاضای پناهندگی شما در زمان تمدیدی رسیدگی خواهد شد. تصمیم گیری در عرض شش ماه خواهد شد.
 3. IND باز هم به این باور است که شما شرایط گرفتن اجازه اقامت پناهندگی را ندارید. شما از IND نامه ای دریافت خواهید کرد که در آن دلیل جواب منفی را به شما اعلام خواهند کرد و شما باید خاک هلند را ترک کنید. وکیلتان میتواند برعلیه تصمیم گیری IND اعتراض کرده و آن را به دادگاه تجدید نظراعلام کند. اگر دادگاه جواب منفی داد، باید هلند را ترک کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد برگشت به این کلیک کنید- Informatie over terugkeer.

نقش سازمان کمک به مهاجرین

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

به نظر سازمان کمک به مهاجرین هر پروسه پناهجوئی باید با دقت انجام شود. بخاطرهمین، کارمندان و داوطلبان سازمان کمک به مهاجرین شما را در طول تقاضای پناهنده گیتان پشتیبانی خواهند کرد.

 • ما به شما اطلاعات در مورد پروسه تقاضای پناهندگی خواهیم داد، تا شما بدانید که از شما چه انتظاری دارند.
 • ما در تمام کمپ های مهاجرین حضور داریم و میشود گفت ما یک نوع واسط هستیم. برای مثال ما میتوانیم سوال شما را از وکیل بپرسیم و سوال وکیلتان را به شما اعلام کنیم.
 • ما در مورد نامه IND و وکیلتان به شما توضیح میدهیم. این در زمان ساعتهای مشاوره خواهد بود. و همینطور اگر شما احتیاج به صحبت دارید ما میتوانیم به حرفهای شما گوش کنیم. تمام چیزهائی را که شما به سازمان کمک به مهاجرین گفتید محرمانه در این سازمان خواهد ماند و بدون اجازه شما به وکیل و یا IND داده نخواهد شد.
 • ما از شما برای فرستادن مدارک مربوط(به تقاضای پناهندگی) به هلند پشتیبانی خواهیم کرد.
 • ما میتوانیم با شما در مورد دلیل فرارتان، تجزیه و تحلیل مستقل انجام داده تا واضح شود که اگر برگردیید چه خطراتی برای شما وجود خواهد داشت. از این تجزیه و تحلیل میتوانید در زمان صحبت با وکیلتان استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به این کلیک کنید:
 • با درخواست شما یا وکیلتان میتواند شخصی از سازمان کمک به مهاجرین  در زمان مصاحبه های شما حضور داشته باشد تا از شما پشتیبانی کند و مراقبت کند که آیا به شما به اندازه کافی برای گفتن دلیل فرارتان وقت داده میشود.
 • ما به شما برای پیدا کردن آشنا و فامیلتان کمک خواهیم کرد.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.