پروسۀ پناهندگی

[ Asielprocedure ]

شما منحیث یک پناهنده می توانید در هالند محافظت شوید برای این منظور شما باید درخواست پناهندگی بدهید. در هنگام پروسه پناهندگی (در هالندی: asielprocedure) ادارۀ خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) از جانب دولت هالند درمورد اینکه آیا شما با در نظر پیمان پناهندگی . ماده ۳ پیمان اروپایی برای حقوق بشر، یک پناهنده هستید یا خیر، تحقیق می نماید.

 

Animatie asielprocedure: Dari (2017)

شما میتوانید تحت شرایط  در هالند اجازه اقامت پناهندگی بدست آورید. در صورتیکه شما:

 • در هراس می باشید از اینکه نظر به قوم، دین، ملیت، مفکورۀ سیاسی و یا اینکه شما از یک گروه اجتماعی خاص هستید، تعقیب می شوید.
 • از مجازات اعدام، شکنجه و یا قسمی دیگری از روش غیر انسانی می ترسید.
 • می ترسید ازینکه قربانی خشونت های خود سرانۀ ناشی از جنگ در وطن تان شوید.
 • به اساس وقایع که در وطن تان رخ داده است دچار آسیب روانی شده اید

در صورتیکه درخواست پناهندگی تان رد شد، باید هالند را ترک گفته و به وطن تان باز گردید.

قابل توجه:

[ Let op! ]

ممالک امن و ادعای دوبلین

[ Dublin-claim en veilige landen ]

آیا شما قبل ازینکه به هالند بیائید وارد یکی از ممالک اروپایی دیگر شده بودید و یا از یک مملکت اروپایی دیگر ویزه گرفته اید؟ پس معلومات در مورد پروسه پناهندگی در هالند به شما ارتباط نمی گیرد. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید:

کدام مملکت مسوول پناهندگی شما است (دوبلین).

ایا شما از مملکتی آمده اید که ار طرف دولت هالند یک مملکت امن قبول شده، پس پروسۀ پناهندگی شما بصورت سریع انجام داده می شود. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

لست ممالک امن

شما درکجا درخواست پناهندگی تقدیم می نمائید

[ Waar vraag je asiel aan? ]

اگر شما وارد هالند شده اید و میخواهید درخواست پناهندگی بدهید، شما باید به مرکز ثبت نام در تراپل بروید. در تمام هالند می توانید از نزد پولیس یک قطعه تکت (در هالندی: OV-dagkaart) برای سفر به  تراپل بدست بیاورید. هرگاه شما در میدان هوایی اسخیپل آمده اید و یا از طریق یکی از بنادر هالند وارد شده اید به عساکر سلطنتی مراجعه نمائید. درین جا شما به مرکز پذیرش بسته (Justitieel Complex Schiphol) انتقال داده می شوید. در مرکز پذیرش باز تراپل ویا مرکز پذیرش بسته مشخصات شخصی تان ثبت می گردد. در آنجا عکس شما و نشان انگشت تان گرفته می شود و لباس تان با بکس تان تلاشی می گردد. همچنان تیلفون شما از نزد تان گرفته شده و مورد بررسی قرار می گیرد. و آنرا به اسرع وقت دوباره بدست می آورید. بعد ازین یک تعداد پناهجویان از تراپل به یک مرکز پذیرش باز دیگر انتقال می یابند تا در آنجا پروسۀ پناهندگی شان صورت بگیرد.

بعد از رسیدن به هالند

[ Na aankomst in Nederland ]

بعد از اینکه درخواست پناهندگی دادید وقت گویا آرامش و آمادگی آغاز می شود. این زمان شش روز را دربر می گیرد. اما این موضوع در حال تغییر است. در مرکز پذیرش می شنوید که اخرین روش کاری چه نوع است. در هر صورت معاینات صحی تان صورت می کرد. کارمندان ادارۀ امور پناهندگان هالند برای تان در مورد مراحل که دربر می گیرد معلومات می دهد. همچنان شما با وکیل تان معرفی می شوید. در صورتیکه شما در یک مرکز پناهندگان باز زندگی می نمائید، اولین ملاقات تان با وکیل تان در دفتر وکیل  صورت می گیرد. یک قطعه تکت به دسترس شما قرار می گیرد تا نزد وکیل تان بروید. وکیل، شما را در پروسه پناهندگی رهنمایی می نماید. شما از طرف دولت به یک وکیل معرفی می شوید. اما او مستقل است. همچنان کارمندان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان مستقل اند. با کارمند انجمن رسیدگی به امور پناهندگان یا وکیل تان در مورد اینکه کدام اسناد را که در درخواست پناهندگی تان، هویت تان، ملیت تان و خط السیر تان کمک نماید و احتمالا می توانید از وطن تان بخواهید. صحبت نمایید.

ترجمان

[ Tolk ]

در تمام صحبت ها با IND، کارمندان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان و وکیل تان یک ترجمان غیر وابسته گرفته می شود. هرگاه شما نمی توانید حرف ترجمان را درست بفهمید و یا درک کردید که ترجمان حرف شما را نمی فهمد و یا داستان تان بصورت درست گفته نمی شود، پس این موضوع را مستقیماً در مصاحبه بگوئید.

مرکز پذیرش

[ Opvang ]

در مدت زمانی پروسۀ پناهندگی شما مستحق پناهگاه و هزینه برای زندگی کردن می باشید. شما در یک مرکز پناهجویی (در هالندی: asielzoekerscentrum of azc) ارگان دولتی COA ویا در Justitieel Complex Schiphol زندگی می نمائید. بعد از پروسۀ پناهندگی دو امکان وجود دارد.

 • هرگاه درخواست پناهندگی تان قبول شد، شما اجازه دارید تا زمانیکه برای تان خانه داده می شود در مرکز پذیرش باشید.
 • در صورتیکه درخواست پناهندگی تان رد شود حق استفاده تان از محل بود و باش بصورت قطع ساقط میگردد. و آن به دلیل اینکه چرا رد شده اید ارتباط دارد. شما باید در یک مدت زمان مشخص کمپ را ترک نمائید.

آغاز پروسۀ پناهندگی

[ Start van de asielprocedure ]

بعد از زمان استراحت و زمان آمادگی پروسۀ پناهندگی تان آغاز می یابد. خدمات دولتی IND  در مدت زمان هشت روز قضاوت می نماید که آیا شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده می نمائید و یا وقت بیشتر برای تحقیق ضرورت است. ذیلا شما در مورد جریان پروسۀ پناهندگی مطالعه می نمائید.

روز ۱: مصاحبه اول و یا مصاحبه تثبیت هویت

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

شما یک مصاحبه رسمی دارید که در آن مامورIND  در مورد هویت، ملیت، راه سفر و ترکیب خانوادۀ تان را قبل از آمدن به هالند سوالاتی می نماید. از شما هنوز سوالاتی را در مورد اینکه چرا باید فرار می نمودید، نمی شود. قابل توجه: کامل، واضح و صادق باشید. هرگاه شما جواب سوالی را نمی دانید بد نیست، وقت کافی برای جواب دادن به سوالاتی را که می دانید، بگیرید.

روز ۲: آمادگی برای مصاحبه اصلی

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

شما در مورد گذارش مصاحبه اول با وکیل تان صحبت می نمائید. اگر کدام چیزی کمبود است و یا اشتباه نوشته شده است آنرا یادداشت نمائید بعداً آنرا وکیل تان کتبی به IND می فرستد. در پهلوی آن وکیل تان شما را در آمادگی مصاحبه دوم با IND کمک می کند.

روز ۳: مصاحبه اصلی

[ Dag 3: nader gehoor ]

مصاحبه دوم با مامور IND بنام ‘nader gehoor’  یاد می شود. حالا در مورد اینکه چرا فرار نموده اید صحبت می نمائید. اگر شما زخمی، شکایت جسمی و یا روحی که در ارتباط به دلیل فرار تان باشد پس مهم است که این را برای مامور IND بگوئید. در مورد اینکه بالای شما چه رخ داده است صادق، کامل و واضح باشید.

روز ۴: صحبت در مورد مصاحبه اصلی

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

شما با وکیل تان یکجا گذارش مصاحبه اصلی را کنترول می نمائید. اگر کدام چیزی کمبود است و یا اشتباه نوشته شده است آنرا وکیل تان کتبی به IND می فرستد.

روز ۵: تصمیم گرفته شد

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

IND قضاوت می نماید که آیا شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده می نمائید در مورد سه نتیجه امکان دارد:

 • شــما منحیث یک پناهنده شـــناخته می شـــوید. شــما برای مدت پنج ســــال یک اجازه اقامت ( در هالندی:  verblijfsvergunning)  خواهید گرفت. این بدین معنی است که شما میتوانید در هالند زندگی نموده و کار کنید.
 • IND  توسط یک مکتوب شما را در جریان میگذارد که برای تحقیق وقت بیشتر ضرورت دارد. درین صورت درخواست شما در یک پروسه پناهندگی طولانی تحت اجراات قرار می گیرد. تصمیم گیری مدت زمان شش ماه را دربر می گیرد.
 • به نظر IND شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده کرده نمی توانید. شما یک مکتوب بدست می آورید که در آن تذکرورفته که IND تصمیم گرفته است تا درخواست پناهندگی تان را رد نموده و به کدام دلیل.

روز ۶: جواب یا نظر وکیل

[ Dag 6: zienswijze ]

شما در مورد  تصمیم رد شده با وکیل تان صحبت می نمائید. و یکجا یک نامه ترتیب می دهید که با دلیلی که چرا با این تصمیم موافق نیستید. این نامه نظریه ( در هالندی: zienswijze) نامیده می شود.

روز ۷ و ۸: فیصله

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

با در نظر داشت نظریه شما IND قضاوت می نماید که آیا فیصلۀ درنظر گرفته خویش را تغییربدهد یا خیر. در این رابطه سه امکانات وجود دارد:

۱. IND شما را منحیث یک پناهنده قبول می نماید. برای شما اجازه اقامت پنج ساله داده می شود.۲. IND برای تحقیقات بیشتر وقت ضرورت دارد. درخواست شما به مراحل اجراات طولانی درخواست پناهندگی راجع می شود. یک فیصله در ظرف شش ماه صورت میگیرد.۳.  IND هنوز هم به این نظر است که شرایط اخذ اجازه اقامت پناهندگی بالای شما قابل تطبیق نیست. شما از IND یک نامه دریافت می نمایید. در این نامه دلیل رد شدن درخواست پناهندگی تان ذکر شده و برای تان گفته می شود که شما باید هالند را ترک نمایید. وکیل مدافع تان می تواند نزد محکمه درخواست تجدید نظر نماید. در صورت اخذ نمودن جواب منفی از نزد محکمه شما باید هالند را ترک نمایید. برای معلومات بیشتر در رابطه به بازگشت در اینجا کلیک نمایید:Informatie over terugkeer

نقش انجمن رسیدگی به امور پناهندگان

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

انجمن رسیدگی به امور پناهندگان به این نظر می باشد که مراحل اجراات درخواست پناهندگی باید همیشه بشکل دقیق صورت بگیرد. بدین دلیل کارمندان و داوطلبان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان شما را در هر مرحله کمک می نمایند:

 • ما در مورد مراحل اجراات درخواست پناهندگی معلومات ارائه می نماییم تا شما بدانید که چه چیز از شما انتظار می رود.
 • ما در مرکز پذیرش موجود بوده و منحیث یک نوع میانجی کار می نمائیم. ما بطور مثال می توانیم سوال های شما را به وکیل مدافع و یا سوال های وکیل مدافع را به شما برسانیم.
 • ما در مورد مکتوب های IND و وکیل مدافع تان توضیحات داده می توانیم. این در ساعات مخصوص مشوره امکان پذیراست. ما همچنان در صورت ضرورت حاضر به شنیدن مشکلات تان می باشیم. انجمن رسیدگی به امور پناهندگان با معلومات که شما در مورد خود ارائه می نمائید بشکل محرمانه برخورد می نماید. این معلومات بدون اجازه شما برای وکیل تان و یا IND داده نمی شود.
 • ما شما را در رابطه به ارسال اسناد مربوطه به هالند کمک می نمائیم.
 • ما می توانیم با شما یکجا تحلیل مستقل داستان پناهندگی تان را بنویسیم تا واضح گردد که شما در صورت بازگشت با چه خطرهای و مشکلات سردچار خواهید بود. شما می توانید در صحبت های خویش با وکیل مدافع تان از این تحلیل استفاده نمایید. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.
 • به درخواست شما و یا وکیل تان یکی از کارمندان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان می تواند در مصاحبه های شما حضور داشته باشد. تا از شما حمایت نماید و برای تان بشکل کافی فرصت داده شود تا داستان خویش را بگویید.
 • ما شما را در جستجو اعضای فامیل و یا شناخته های تان کمک می نمائیم.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.