መስርሕ ዑቕባ

[ Asielprocedure ]

ከም ስደተኛ ኣብ ሆላንድ ዑቕባ ክትረክብ ትኽእል። ነዚ ንምርካብ ዑቕባ ክትሓትት ይግበኣካ።  ኣብቲ ናይ ዑቕባ መስርሕ ብነዘርላንድስ: asielprocedure ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን (IND) ብስም መንግስቲ ሆላንድ ብመሰረት ውዕል ስደተኛታት ከምኡውን ብመስረት ውዕል ኣውሮፓ ብዛዕባ መሰል ደቂሰባት ንስኻ ናይ ብሓቂ ስደተኛ ምዃንካ ይምርምር።

Animatie asielprocedure: Tigrinya (2017)

ኣብ ሆላንድ ቅድመ-ኩነት ምስተማልእ ናይ ዑቕባ መንብሪ-ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል፡

 • ብሰንኪ ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ ዜግነትካ፡ ናይ ፖለቲካ እምነትካ ወይ ድማ ናይ ገለ ማሕበራዊ ጉጅለ ስለዝኾንካ ኣብ ልዕሌኻ ህደና ትፈርሕ እንተኾንካ።
 • ካብ ናይ ሞት መቕጻዕቲ፡ ማህረምቲ ወይ ድማ ብካልእ ኣገባብ ዝካየድ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ትፈርሕ እንተኾንካ። 
 • ብሰንኪ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኲናት ዝፍጸም ጎነጽ ግዳይ ክትከውን ትፈርሕ እንተኾነካ። 
 • ብሰንኪ ኣብ ሃገርካ ብዝነበረ ፍጻሜታት ተሃሲኻ እንተኾንካ።

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ እንተዳኣ ተነጺጉ ካብ ሆላንድ ክትወጽእ ኣለካ ከምኡውን ናብ ሃገርካ ክትምለስ ኣለካ።

ኣስተውዕል!

[ Let op! ]

ውሑሳት ሃገራትን ዳብሊን-ጠለብ

[ Dublin-claim en veilige landen ]

ቅድሚ ናብ ሆላንድ ምእታውካ ኣብ ካልእ ናይ ኣዎሮፓ ሃገር ዲኻ ኣቲኻ፡ ወይ ድማ ቪዛ ናይ ካልእ ናይ ኣውሮፓ ሃገር ኣለካ? ከምኡ እንተኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ዑቕባ መስርሕ ኣብ ሆላንድ ንዓኻ ኣይምልከትን። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጽቐጥ።

ጽሑፍ: ኣየነይቲ ሃገር እያ ሓላፍነት ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ትስከም (Dublin)

ካብ ብመንግስቲ ሆላንድ ከም ውሑስ ሃገር ዝውሰድ ዲኻ መጺእካ፡  ከምኡ እንተኾነ መስርሕ ዑቕባኻ ብቕልጣፈ ይረአ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጽቐጥ፡

ሊስታ ናይ ውሑሳት ሃገራት

 

ዑቕባ ኣበይ ኢኻ ትሓትት?

[ Waar vraag je asiel aan? ]

ናብ ሆላንድ ብመሬት እንተኣቲኻ ሞ ዑቕባ ክትሓትት እንተደለኻ ናብ ናይ መመልከቲ ማእከል ተርኣፕል ክትከይድ ኣለካ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ሆላንድ ካብ ፖሊስ ናይ መጉዓዝያ ትኬት ናብ ተርኣፕል ንኽትከይድ ይወሃበካ። (ብነዘርላንድስ: OV-dagkaart) ኣብ መዕርፎ-ነፍርቲ ስኺፕሆል ወይ ድማ ኣብ ወደብ ናይ ሆላንድ ኣንተኣተኻ ኣብ ፖሊስ ሐለዋ ዶብ ተመልክት።  ድሕሪኡ ናብ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ (ኣብ ስኺፕሆል ዘሎ ናይ መንግስቲ ህንጻታት) ይወስዱኻ። ኣብ ክፉት መዕቆቢ ቦታ ኣብ ተርኣፕል ወይድማ ኣብ ዕጹው መዕቆቢ ቦታ ናትካ ናይ ውልቂ ሓበሬታታት ይምዝገብ። ናይ ኣጻብዕቲ ምልክት ይወስዱልካ፡ ትሰኣል ከምኡውን ክዳውንትኻን ሻንጣኻን ይፍተሽ። ከምኡውን ተለፎንካ ይውሰድን ይምርመርን። ተለፎንካ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ይምለሰልካ። ድሕሪ እዚ ገለ ሓተትቲ ዑቕባ ካብ ተርኣፕል ናብ ካልእ ክፉት መዕቆቢ ቦታ ይሰጋገሩ ኣብኡ ምእንቲ ናይ ዑቕባ መስርሕ ክቕጽል።

ኣብ ሆላንድ ድሕሪ ምእታውካ

[ Na aankomst in Nederland ]

ዑቕባ ምስሓተትካ ናይ ዕረፍትን ምድላዋትን ግዜ ዝበሃል ይጅምር። እዚ ግዜ ዳርጋ ሽዱሽተ መዓልቲ ይወስድ፡ እዚ ግን ክቀያየር ይኽእል። ኣብቲ ናይ መዕቆቢ ቦታ እቲ እዋናዊ ኣሰራርሓ ክንገረካ እዩ። ብዝኾነ ናይ ጥዕና ምርመራ ከተካይድ ኢኻ። ሰራሕተኛታት ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ሆላንድ ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ መስርሕ ክሕብሩኻ እዮም። ከምኡውን ምስ ጠበቓኻ ክትላለ ኢኻ። ኣብ ክፉት መዕቆቢ ቦታ እንተዳኣ ትቕመጥ ኣለኻ እቲ ናይ መጀመርያ ርክብ ምስ ጠበቓኻ ኣብ ናቱ/ናታ ቤት-ጽሕፈት ይፍጸም። ናብ ጠበቓኻ ንምኻድ ናይ መግዓዝያ ትኬት ይወሃበካ። ጠበቓካ ኣብቲ ናይ ዑቕባ መስርሕካ ይሕግዘካ። ጠበቓ ብመንግስቲ እዩ ዝወሃበካ፡ ነገር ግን ንሱ ውይ ንሳ ነጻ እዩ/እያ።  ሰራሕተኛታት ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ውን ነጻ እዮም።  ኣድላይ ምስዝኸውን ንናይ ዑቕባ ሕቶኻ፡ መንነትካ፡ ዜግነትካን ጉዕዞኻን ክሕግዝ ዝኽእል ካብ ሃገርካ ኣየኖት ሰነዳት ምምጻእ ከምዘድልየካ ምስ ጠበቓኻ ወይ ድማ ምስ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተዘራረብ።

ተርጓማይ

[ Tolk ]

ኣብ ኩሉ ምስ ኢ.ኤን.ደይ፡ ሰራሕተኛታት ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታትን ጠበቓኻን ትገብሮ ዝርርባት ነጻ ተርጓማይ ኣሎ።  ነቲ ተርጓማይ ጽቡቕ ጌርካ እንተዘይተረዳእካዮ ወይ ድማ እቲ ተርጓማይ ንዓኻ ከምዘይተረደኣካ እንተተዓዚብካ ወይ ውን ጉዳይካ ጽቡቕ ጌሩ ዘይትርጉመልካ ከምዘሎ እንተተዓዚብካ ኣብቲ ዝርርብ ብቐጥታ ሓብር።

መዕቆቢ ቦታ

[ Opvang ]

ኣብ ናይ መስርሕ ዑቕባኻ ዘሎ ግዜ መሰል ናይ መዕቆብን መንበሪ ገንዘብን ኣለካ። ኣብ መዕቆቢ ሓተትቲ ዑቕባ ናይ ኮዋ  ኢኻ ትቕመጥ (ብነዘርላንድስ: asielzoekerscentrum of azc) COA ወይ ድማ  ኣብ ስኺፕሆል ዘሎ መንግስታዊ ህንጻታት Justitieel Complex Schiphol. ድሕሪ ናይ መስርሕ ዑቕባ ክልተ ተኽእሎታት ኣሎ፡

 • ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ተቐባልነት እንተዳኣረኺቡ ኣብቲ መዕቆቢ ቦታ ክትጽንሕ ትኽእል ስጋብ መንበሪ-ቤት ዝወሃበካ።
 • ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ምስዝንጸግ ናይ መዕቆቢ ቦታ መሰልካ የብቅዕ። ከከም እቲ ዝተዋህበካ ናይ መንጸግቲ ዓይነት ምኽንያታት  ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ መዕቆቢ ቦታ ገዲፍካ ክትከይድ ኣለካ።

ምጅማር ናይ ዑቕባ መስርሕ

[ Start van de asielprocedure ]

ድሕሪ ናይ ዕረፍትን ምድላውን ግዜ መስርሕ ዑቕባኻ ይጅምር።  ንስኻ ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ ነቲ ቅድመ ኩነታት ኣማሊእካ ዶ ወይስ ኣየማላእካን ወይ ውን ንምርመራ ተወሳኺ ግዜ ዘድሊ እንተኾነ ብዛዕባዚ ናይ መንግስቲ ትክላ ኢ.ኤን.ደይ ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ መዓልቲ ውሳኔ ይህብ። ኣብዚ ታሕቲ እቲ ናይ ዑቕባ-መስርሕ ከመይ ከምዝቕጽል ከተንብብ ኢካ።

መዓልቲ 1: ቀዳማይ ቃለ-መሕትት ወይ ምርመራ ቃለ-መሕትት

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

እዚ ወግዓዊ ዝርርብ ኮይኑ ስራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ብዛዕባ መንነትካ፡ ዜግነትካ፡ ጉዕዞኻን ከምኡውን ቅድሚ ናብ ሆላንድ ምምጻእካ ብዛዕባ ስድራቤትካ ይሓተካ። ንምንታይ ሃገርካ ገዲፍካ ከምዝተሰደድካ ጌና ኣይትሕተትን ኢኻ። ኣስተውዕል፡ ሙሉእ ተዛረብ፡ ዘረባኻ ቅኑዕን ብሩህን ይኹን። እቲ መልሲ እንተዘየፈለጥካዮ ጸገም ኣይኮነን፡ ነቶም ትፈልጦም ሕቶታት ንምምላስ እኹል ግዜ ውሰድ።

መዓልቲ 2: ምድላው ንተወሳኺ ቃለ-መሕትት

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

ነቲ ጸብጻብ ናይ ቀዳማይ ቃለ-መሕትት ምስ ጠበቓኻ ትዘራረበሉ። ኣብቲ ጸብጻብ ዝጎደለ ወይ ድማ ብጌጋ ዝተጻሕፈ እንተሎ ሽዑ ጠበቓኻ ደብዳቤ ጽሑፉ ን ኢ.ኤን.ደይ ይሕብር። ተወሳኺ ጠበቓኻ ነቲ ዝስዕብ ምስ ኢ.ኤን.ደይ ተካይዶ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት የዳልወካ።

መዓልቲ 3: ተወሳኺ ቃለ-መሕትት

[ Dag 3: nader gehoor ]

እዚ ካልኣይ ቃለ-መሕትት ምስ ሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ “ተወሳኺ ቃለ-መሕትት” ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ ቃለ-መሕትት ንስኻ ንምንታይ ካብ ሃገርካ ከም ዝተሰደድካ ትገልጽ። ምስ መስደዲኻ ምኽንያት ዝተኣሳሰር ስምብራት ወይ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእሙሮኣዊ ጸገማት እንተኣለካ እዚ ንሰራሕተኛ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ክትሕብር ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝወረደካ ጸገማት ብቕንዕናን፡ ብንጹርን ብሙሉእን  ተዛረብ።

መዓልቲ 4: ዝርርብ ብዛዕባ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

ምስ ጠበቓኻ ኮንካ ነቲ ጸብጻብ ናይ ተወሳኺ ቃለ-መሕትት ትቛጻጸር።  ኣብቲ ጸብጻብ ዝጎደለ ወይ ድማ ብጌጋ ዝተጻሕፈ እንተሎ ሽዑ ጠበቓኻ ደብዳቤ ጽሑፉ ን ኢ.ኤን.ደይ ይሕብር።

መዓልቲ 5: ቅድመ-ውሳኔ

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

ኢ.ኤን.ደይ ንስኻ ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፍቓድ ንኽወሃበካ ነቲ ቅድመ ኩነት ተማልእ ዲኻ ወይስ ኣይተማልእን ይምርምር። ሰለስተ ተኽእሎታት ኣሎ።

 • ከም ስደተኛ ተቐቢሎምኻ። ንሓሙሽተ ዓመት መንበሪ-ፍቓድ(ብነዘርላንድስ: verblijfsvergunning)  ድማ ይወሃበካ። እዚ ማለት ኣብ ሆላንድ ክትቅመጥን ክትሰርሕን ይፍቀደካ ማለት እዩ።
 • ኢ.ኤን.ደይ  መርመራ ንኸካይድ ተወሳኺ ግዜ ከምዘድልዮ ብደብዳቤ ይሕብር። ሽዑ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብቲ ዝተናወሐ መስርሕ ዑቕባ ይረአ። ውሳኔ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ይስዕብ።  
 • ብኣረኣእያ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ንስኻ መንበሪ-ፍቓድ ንኽወሃበካ ነቲ ቅድመ ኩነት ኣየማላእካን። ኢ.ኤን.ደይ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ናይ ዑቕባ-ሕቶኻ ክነጽግ መደብ ከምዘለዎን እዚ ብእንታይ ምኽንያት ከም ምዃኑን ይሕብረካ።

መዓልቲ 6: ተቓውሞ

[ Dag 6: zienswijze ]

ብዛዕባ ነቲ ኢ.ኤን.ደይ ንኽነጽገካ መደብ ከምዘለዎ ዝብል ውሳኔ ምስ ጠበቓካ ትዘራረበሉ። ምስ ጠበቓኻ ኮንካ ድማ ምስ ውሳኔ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ስለምንታይ ከምዘይትሰማማዕ ሓሳባትካ ኣብ ደብዳቤ ከተስፍር ትኽእል። እዛ ደብዳቤ ተቓውሞ ‘zienswijze’ ትበሃል።

መዓልቲ 7, 8: ውሳኔ

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

ነቲ ተቓውሞ ኣብ ግምት ብምእታው ኢ.ኤን.ደይ ነቲ ዝወሰዶ ቅድመ-ውሳኔ ክቕየር ዘለዎ እንተኾነ ይምርምር። ሰለስተ ተኽእሎታት ኣለዉ።

 1. ኢ.ኤን.ደይ ከም ስደተኛ ይቕበለካ። ንሓሙሽተ ዓመት ድማ መንበሪ-ፍቓድ ይወሃበካ።
 2. ኢ.ኤን.ደይ ንምርመራ ተወሳኺ ግዜ የድልዮ ኣሎ። ናይ ዑቕባ-ሕቶኻ ድማ ኣብቲ ዝተናውሐ ናይ ዑቕባ-መስርሕ ይረአ። ውሳኔ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ወርሒ ይስዕብ።
 3. ኢ.ኤን.ደይ ኣብቲ መርገጺኡ ብምጽናዕ ንስኻ ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፋቓድ ንኽትወሃብ ነቲ ቅድመ-ኩነት ኣየማላእካን ዝብል ርእይቶ ኣለዎ። ካብ ኢ.ኤን.ደይ ድማ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ንምንታይ ከምዝተነጽገን ከምኡውን ሆላንድ ገዲፍካ ክትወጽእ ከምዝለካ ዝሕብር ደብዳቤ ይወሃበካ። ኣንጻር ናይዚ ውሳኔ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ጠበቓኻ ኣብ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ክብለልካ ይኽእል። ቤት-ፍርዲ ውን ኣሉታዊ ውሳኔ እንተሃበ ካብ ሆላንድ ክትወጽእ ኣለካ። ሓበሬታ ብዛዕባ ምምላስ ኣብዚ ጽቐጥ። – Informatie over terugkeer.

ተራ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ነፍሰወከፍ መስርሕ ዑቕባ ብጥንቃቐ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ኣረኣእያ ኣለዎ። ከምኡ ስለዝኾነ ሞያውያንን ወለንተኛታትን ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ መስርሓት ይሕግዙኻ:

 • ንሕና ንስኻ ነቲ ዝጽበየካ ዘሎ ምእንቲ ክትፈልጥ ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባ ሓበሬታ ንህብ።
 • ንሕና ኣብ ነፍሰወከፍ መዕቆቢ ቦታ ኣለና ከም መንጎኛ ዓይነት ኮይና ድማ ንሰርሕ። ስለዚ ንኣብነት ሕቶኻ ናብ ጠበቓኻ ከነመሓላልፈልካ ወይ ድማ ሕቶታት ናይ ጠበቓ ናባኻ ከነመሓላልፍ ንኽእል።
 • ብዛዕባ ደብዳበታት ናይ ኢ.ኤን.ደይን ጠበቓኻን መግለጺ ንህብ። እዚ ኣብቲ ናይ ዝርርብ ሰዓታት ክኸውን ይኽእል። ከምኡውን ዘድልየካ እንተኾነ ሰማዒት እዝኒ ነበርክት። ኩሉ ንማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ዝነገርካዮ ብምስጢር እዩ ዝዕቀብ፡ ብዘይ ናትካ ፍቓድ ድማ ናብ ጠበቓኻ ይኹን ናብ ኢ.ኤን.ደይ ኣይመሓላለፍን።
 • ኣድላይ ሰነዳት ናብ ሆላንድ ንኽሰዱልካ ንሕግዘካ።
 • ምሳኻ ብሓንሳብ ኮይና ነጻ ዝኾነ ብጽሑፍ ናይ ስደት ትንተና ክንገብረልካ ንኽእል፡ እዚ ኣብ ትምለሰሉ እዋን ከንጻላልወካ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ከም ዘሎ ብንጹር ንምፍላጥ እዩ። እዚ ናይ ጽሑፍ ትንታኔ ምስ ጠበቓኻ ኣብ ትዘራረበሉ እዋን ክትጥቀመሉ ትኽእል። ይረአ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጽቐጥ፡
 • ብናትካ ወይ ጠበቓኻ ጠለብ ሓደ ሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ተካይዶ ቃለ-መሕትት ንዓኻ ከም ሓገዝ ምሳኻ ኮፍ ክብል ይኽእል ከምኡውን ዛንታኻ ብግቡእ ንኽትነግር እኹል ዕድል ከም ዝወሃበካ ክገብር ይኽእል።
 • ኣባላት ስድራቤትካን ወይውን ትፈልጦም ሰባት ንምርካብ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።