İltica prosedürü

[ Asielprocedure ]

Bir mülteci olarak Hollanda’da koruma alabilirsin. Bunun için iltica talep etmen gerekir. İltica prosedürü (Hollandaca: asielprocedure) sürecinde Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Dairesi IND, Hollanda hükümeti adına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3cü maddesi gereğince mülteci olup olmadığını araştırır.

 

Animatie asielprocedure: Engels (2017)

Yukarıdaki iltica prosedürü hakkındaki video bu internet sitesindeki diğer dillerin haricinde Ermenice, Çince ve Rusça.

Aşağıdaki durumlarda Hollanda’da iltica bazında oturma izni alabilirsin:

 • Irk, din, vatandaşlık, siyasi görüş veya belirli bir sosyal gruba ait olduğundan dolayı kovuşturma yapılacağı korkusu.
 • İdam cezası alama, işkence görme veya başka çeşit insanlık dışı davranışa maruz kalma korkusu.
 • Ülkende süregelen bir savaştan dolayı keyfi şiddete maruz kalma korkusu.
 • Ülkendeki olaylardan dolayı travma yaşama.

İltica talebin reddedildiği zaman Hollanda’yı terk etmen ve ülkene geri dönmen gerekir.

Dikkat!

[ Let op! ]

Dublin talebi ve güvenli ülkeler

[ Dublin-claim en veilige landen ]

Hollanda’ya gelmeden önce başka bir Avrupa ülkesinde bulunduysan veya başka bir Avrupa ülkesine vize aldıysan Hollanda iltica prosedürü hakkındaki bilgiler seninle ilgili değildir. Daha fazla bilgiler için buraya bakabilirsin:

Broşürler: İltica başvurunuzdan hangi ülke sorumludur. Bu broşür bu internet sayfasında bulunan tüm dillerin yanı sıra aynı zamanda Arnavutça, Ermenice, Çince, Mongolca, Rusça, Sırp-Hırvatça dillerinde de vardır.

Hollanda hükümeti tarafından güvenli sayılan bir ülkeden geliyorsan hızlandırılmış iltica prosedürü uygulanır. Daha fazla bilgiler için burayı tıkla:

Güvenli ülkeler listesi

İltica başvurusu nerede yapılır?

[ Waar vraag je asiel aan? ]

Hollanda’ya karayolundan gelip iltica talep etmek istiyorsan Ter Apel Başvuru merkezine gitmen gerekir. Hollanda’nın her yerinden polis karakolundan Ter Apel’a gitmek için bir bilet (toplu taşıma bileti) alabilirsin. Schiphol hava limanına indiğin veya Hollanda’nın herhangi bir limanına vardığın zaman Hollanda Kraliyet Ordusu’na (Koninklijke Marechaussee) başvurman gerekir. Bundan sonra da kapalı bir kabul merkezine (Schiphol Yargı Kompleksi) götürülürsün. Ter Apel açık kabul merkezinde veya kapalı kabul merkezinde kişisel bilgilerin kaydedilir. Resmin çekilir, parmak izlerin alınır, giysilerin ve bagajın kontrol edilir. Aynı zamanda telefonuna el koyulur ve incelenir. Telefonun en kısa zamanda sana tekrar geri verilir. Bundan sonra bir takım mülteciler iltica prosedürlerinin işleme alınması için Ter Apel’dan başka açık kabul merkezlerine gönderilirler.

Hollanda’ya vardıktan sonra

[ Na aankomst in Nederland ]

İltica talebinde bulunduktan sonra dinlenme ve hazırlık süreci başlar. Bu süreç yaklaşık 6 gün sürer ancak değişebilir de. Kabul merkezinde sana son çalışma yöntemi hakkında bilgi verilir. En azından bir sağlık kontrolünden geçersin. Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu (VluchtelingenWerk Nederland-VWN) çalışanları bundan sonraki aşamalar hakkında sana bilgi veriler. Aynı zamanda avukatınla da tanışırsın. Bir kabul merkezinde kaldığın zaman avukatınla yapacağın ilk görüşme onun ofisinde yapılır. Avukatına gidebilmek için sana bir toplu taşıma bileti verilir. Avukatın seni iltica işlemlerin sürecinde yönlendirir. Avukat devlet tarafından tayin edilir ama tarafsızdır. Mültecilere Yardım Kuruluşunun çalışanları da tarafsızdır. İltica talebini, kimliğini, vatandaşlığını ve yol güzergahını tespit etmek için ülkenden hangi yardımcı belgeleri getirtebileceğini Mültecilere Yardım Kuruluşunun çalışanlarıyla veya avukatınla görüş.

Tercüman

[ Tolk ]

IND ile, Mültecilere Yardım Kuruluşuyla ve avukatınla yapacağın tüm görüşmelere tarafsız bir tercüman çağrılır. Tercümanı iyi anlamadığın veya seni iyi anlamadığını ya da öykünü iyi tercüme etmediğini fark ettiğin zaman bunu görüşmede derhal belirt.

Kabul

[ Opvang ]

İltica işlemlerin devam ettiği sürece barınacak yer ve harçlık hakkın vardır. Bu süreçte Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı COA’nın bir mülteci kampında (AZC) veya Schiphol Yargı Kompleksinde kalırsın. İltica işlemlerinden sonra 2 olanak vardır:

 • İltica talebin kabul edildiği zaman, sana ev çıkana kadar barınma merkezinde kalmaya devam edebilirsin.
 • İltica talebin kabul edilmediği zaman, barınma hakkın sona erer. Ret nedenine göre belirli bir süre içinde barınma merkezini terk etmen gerekir.

İltica prosedürünün başlaması

[ Start van de asielprocedure ]

Dinlenme ve hazırlık süresini takiben iltica prosedürün başlar. IND 8 gün içinde iltica bazında oturma izni almaya hakkın olup olmadığına veya bu konuda düşünmek için daha uzun bir zamana ihtiyaç olup olmadığına karar verir. Aşağıda iltica prosedürünün nasıl işlediği hakkında bilgiler verilmiştir.

1. Gün: ilk mülakat veya doğrulama görüşmesi

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

Bu resmi görüşmede IND memuru sana kimliğin, vatandaşlığın, yol güzergahın ve Hollanda’ya gelmeden önceki aile oluşumun hakkında sorular sorar. Ülkenden niçin kaçtığın konusunda henüz soru sorulmaz.

Dikkat: tam bilgi ver, açık ve dürüst konuş. Bir sorunun yanıtını bilmemen sorun değildir, yanıtlayabileceğin sorulara zaman ayır.

2. Gün: geniş mülakata hazırlık

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

Avukatınla ilk mülakatının raporunu görüşürsün. Raporda eksik veya yanlış bir şey yazılıysa avukatın bunu bir yazıyla IND’ye iletir. Ayrıca avukatın seni IND ile yapacağın ikinci mülakata hazırlar.

3. Gün: geniş mülakat

[ Dag 3: nader gehoor ]

IND ile yapacağın ikinci mülakata “nader gehoor” denir. Şimdi ülkenden niçin kaçtığını anlatırsın. Kaçış nedeninle ilgili yara izlerin, bedensel veya ruhsal şikayetlerin varsa bunu IND memuruna anlatman önemlidir. Başından geçen olayları anlatırken dürüst ol, tam ve açık konuş.

4. Gün: geniş mülakat hakkında görüşme

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

Avukatınla birlikte geniş mülakatın raporunu incelersin. Eksik veya iyi yazılmayan bir şey varsa avukatın bunu bir yazıyla IND’ye iletir.

5. Gün: IND’nin vermeye niyetli olduğu karar

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

IND iltica bazında oturma izni almaya hakkın olup olmadığını değerlendirir. Üç olasılık vardır.

 • Mülteci olarak tanınırsın. Sana 5 yıl süreli bir oturma izni verilir. Yani Hollanda’da oturup çalışabilirsin.
 • IND araştırma yapmak için daha uzun bir zamana ihtiyacı olduğunu bildirir. Bu durumda başvurun Uzatmalı İltica Prosedüründe incelenir. Karar 6 ay içinde gelir.
 • IND’ye göre oturma izni alma koşullarına uymuyorsun. IND’den bir yazı gelir ve bu yazıda IND’nin iltica başvurunu reddetme niyetinde olduğu ve niçin reddetmek istediği yazılı olur.

6. Gün: görüş

[ Dag 6: zienswijze ]

IND’nin başvurunu reddetme niyeti hakkında avukatınla görüşürsün. Avukatınla birlikte IND’nin reddetme niyetine karşı itirazlarını belirten bir yazı hazırlarsın. Bu yazıya “zienswijze” (görüş) denir.

7. ve 8. günler: Karar

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

IND görüşünü dikkate alarak almak istediği kararı değiştirip değiştirmeyeceğini inceler. Bu durumda 3 olanak vardır:

 • IND seni mülteci olarak tanır. Sana 5 yıl süreli bir oturma izni verilir.
 • IND’nin araştırma yapması için daha fazla zaman ihtiyacı vardır. Bu durumda başvurun Uzatmalı İltica Prosedüründe incelenir. Karar 6 ay içinde gelir.
 • IND halen iltica bazında oturma izni alma koşullarına uymadığının kanısındadır. IND sana iltica başvurunun niçin reddedildiğini ve Hollanda’yı terk etmen gerektiğini belirten bir yazı gönderir. Avukatın mahkemede IND’nin kararına karşı bir itiraz davası açabilir. Mahkeme de olumsuz karar alacak olursa Hollanda’yı terk etmen gerekir. Geri dönüş hakkındaki bilgiler için burayı tıkla.

Mültecilere Yardım Kuruluşunun rolü

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

Mültecilere Yardım Kuruluşu tüm iltica prosedürlerinin dikkatle incelenmeleri gerektiğinin kanısındadır. Bu yüzden Mültecilere Yardım Kuruluşuna bağlı profesyonel ve gönüllü çalışanlar değişik aşamalarda sana destek olurlar.

 • Senden neler beklendiğini öğrenmen için sana iltica prosedürü hakkında bilgiler veririz.
 • Her barınma merkezinde şubelerimiz bulunur ve bir çeşit arabuluculuk yaparız. Yani örneğin senin sorularını avukatına ve avukatının yanıtlarını sana iletebiliriz.
 • IND’den veya avukatından gelen mektuplar hakkında açıklama yaparız. Bu, görüşme saatlerimizde yapılabilir. Ayrıca ihtiyacın olduğu zaman seninle konuşup dertleşebiliriz. Mültecilere Yardım Kuruluşuna anlatacağın her şey gizli tutulur ve senden izin alınmadan avukatınla veya IND ile paylaşılmaz.
 • İlgili belgelerini Hollanda’ya göndertmen için sana destek veririz.
 • Geri döndüğün zaman hangi tehlikeyi yaşayabileceğini açıklığa kavuşturmak için seninle birlikte kaçış öykünü analizi yapabiliriz. Bu analizi avukatınla yapacağın görüşmede kullanabilirsin.
 • Kendi talebinle veya avukatının talebiyle sana destek olmak ve sana öykünü anlatmak için yeterince fırsat tanınması için Mültecilere Yardım Kuruluşunun çalışanlarından biri IND ile yapacağın mülakatlara katılabilir.
 • Tanıdıklarını veya aile fertlerini aramana yardımcı oluruz.

Daha fazla bilgiler

[ Meer informatie ]

IND

Göç ve Vatandaşlık Dairesi Hollanda’da oturma izni için başvuran veya Hollanda vatandaşlığını almak isteyen herkesin talebini inceler.

COA

Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı COA mültecileri kabul eder ve onlara Hollanda’da veya kendi ülkelerinde bir gelecek hazırlamaları için öncülük yapar.

Hukuksal Yardım Kurulu

Hukuksal Yardım Kurulu sübvansiyonlu arabuluculuktan ve hukuksal yardımdan sorumlu müstakil idari bir kuruluştur. 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Uluslararası Göç Örgütü IOM gönüllü olarak ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlere uzun süreli uyum sağlamalarında destek veren bir kuruluştur.

Kızıl Haç

Kızıl Haç kayıp kişileri arayıp bulan bir kuruluştur.

CoMensha (insan ticareti Komisyonu)

CoMensha Hollanda’da (muhtemel) insan ticareti mağdurlarına yardımcı olan bir kuruluştur.

NIDOS

Nidos, refakatsiz Hollanda’ya gelen küçük sığınmacılara/yabancılara yardımcı olan bir aile vesayet kuruluşudur.

Time4you

Time4You barınma merkezindeki mülteci çocukların menfaatlerinin güçlenmesine yönelen bir projedir.

İrtibat ve tavsiye

[Contact]

Şahsi tavsiyeye veya yönlendirilmeye ihtiyacın varsa kaldığın kampta veya belediyede bulunan Mültecilere Yardım Kuruluşunun şubesiyle irtibat kurabilirsin. Aşağıda kaldığın yerin ismini veya posta kodunu yaz.

Spreekuur means consulting hours. Sometimes it says Juridisch spreekuur. These consulting hours are meant for matters around your residence status or family reunification.

If the Dutch Council for Refugees is not active in your municipality, the contact details of the regional head office are shown above. In that case, please contact your municipality or the organisation in your municipality that provides guidance to refugees.