اطلاعات مهم به زبانتان

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

اگر شما تازه به هلند آمدید، خیلی چیزها برایتان نا آشنا و پیچیده می باشد. تا زمانی که زبان هلندی را یاد نگرفتید، پیدا کردن اطلاعات درست مشکل خواهد بود. در حالی که شما باید کارهای گوناگون مشکلی را انجام دهید. در این سایت شما به زبان خودتان اطلاعات مربوط به پناهجوئی را پیدا خواهید کرد.

اطلاعات برای کودکان و نوجوانان

[ Informatie voor kinderen ]

شما زیر 18 سال میباشید و بدنبال اطلاعات در مورد مدرسه، زندگی در مراکز مهاجرین یا فرهنگ هلند، میباشید، تلفن کودکان و نوجوانان (De Kindertelefoon) وسازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk یک سایت مخصوص برای کودکان و نوجوانان مهاجر دارند. برای آن به این سایت مراجعه کنید: www.tell-me.nl

درباره سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk

[ Over VluchtelingenWerk ]

سازمان کمک به مهاجرین یک سازمان غیر وابسطه میباشد که برای منافع مهاجرین و پناهجویان در هلند فعالیت میکند. کارمندان ثابت  و داوطلبان بسیار زیاد ما برای حمایت و حفاظت مهاجرین و پناهجویان تلاش میکنند، از جمله اینکه حمایت شخصی برای منافع پذیرش و اقامت شان، مکان اقامتشان و شرکت در جامعه فعالیت میکنند. پایه کار ما بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

فیدبک (بازخورد، عکس العمل) دررابطه با سایت ما؟

[ Feedback op deze website? ]

این سایت با مراقبت و نگهداری ما، سازمان کمک به مهاجرین، گردآوری شده است. اگر شما اشتباهی در آن پیدا کردید، میتوانید آن را به هلندی یا به انگلیسی به این ایمیل بفرستید: forrefgees@vluchtelingenwerk.nl

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.