معلومات مهم به زبان خود شما

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

اگر شما جدیداً به هالند آمده اید بسیار چیز ها برای تان نا شناس بوده و پیچیده است. تا زمانیکه شما بالای زبان هالندی غالب نشوید، مشکل است که معلومات درست دریافت نمایید. در حالیکه شما باید امور مختلف و مهم را ترتیب بدهید. درین ویب سایت شما می توانید به زبان خود معلومات مربوط به پناهندگان را دریافت کنید.

معلومات برای اطفال

[ Informatie voor kinderen ]

شما هنوز ۱۸ ساله نشده اید و در جستجوی معلومات در مورد مکتب، زندگی در مرکز پذیرش پناهجویان و یا کلتور هالند هستید؟ تیلفون اطفال و ادارۀ امور پناهندگان با هم یک ویب سایت مختص برای اطفال پناهجو دارند. شما به ویب سایت www.tell-me.nl بروید.

در مورد ادارۀ امورد پناهندگان

[ Over VluchtelingenWerk ]

ادارۀ امور پناهندگان یک ارگان مستقل است که به نفع پناهندگان و پناهجویان در هالند فعالیت می کند. کارمندان ما و بسیاری از داوطلبان متعهد به حمایت از پناهندگان و پناهجویان بصورت حمایۀ شخصی و حمایت از پذیرش آنها، پذیرش و مشارکت اجتماعی می باشند. ما کار خود را مطابق به اعلامیه حقوق بشر متمرکز می نماییم.

نظر شما در مورد این ویب سایت

[ Feedback op deze website? ]

این ویب سایت توسط شورای عالی پناهندگان تهیه گردیده است. هرگاه شما کدام اشتباه را متوجه شدید، لطفاً ما را ذریعۀ ایمیل آدرس forrefugees@vluchtelingenwerk.nl  زبان هالندی و یا انگلیسی در جریان بگذارید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.