ኣገዳሲ ሓበሬታ ብቛንቛኻ

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

ኣብ ሆላንድ ሓድሽ እንተኾንካ ብዙሓት ነገራት ዘይትፈልጦምን ዝተሓላለኹን እዮም። ቛንቛ ነዘርላንድስ ስጋብ ኣጸቢቕካ ዘይመለኽካዮ ቅኑዕ ሓበሬታ ንኽትረክብ ኣሸጋሪ እዩ። ከተሳልጦም ዘለካ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ድማ ኣለዉኻ። ኣብዚ ሳይት ብቛንቛካ ንስደተኛታት ዘድሊ ሓበሬታ ትረክብ።

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን)፡ ኣብ ግዜ “ቅልውላው ኮሮና” ሙሉእ ብሙሉእ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ደው ኣይክብልን እዩ።

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት (ፌ ቬ ኤን)፡ ኣብ ግዜ “ቅልውላው ኮሮና” ኣገልግሎት መሃብ ክቕጽል እዩ ማለት እዩ። ኣብ’ዚ ተሃዋጺ ግዜ፡ ስደተኛታት ኣብ’ቲ ንሕና እንህቦ ሓገዝ ክሙርከሱ ይኽእሉ።
ነቶም ህጹጻት ጉዳያት ከነእንግዶም ኢና። ይኹን እምበር፡ ኣብ’ዚ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ፡ ንሕና ነዚ ብኻልእ ኣገባብ ኢና ንገብሮ። ንብዙሓት ሕቶታት፡ ብመንገዲ ቴሌፎን፡ ኢሜይል ወይ ድማ ዋትስኣፕ ምላሽ ንህበሎም። እዚ ዘይከኣል እንተኾይኑ፡ ሓላፊ ጋንታ ናይ ፌ ቬ ኤን፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆጸራ ክግበረልካ ክውስን ይኽእል።ስለ’ዚ፡ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ደውል ወይ ኢሜይል ልኣኽ።

ቁጽሪ ስልክን ናይ ኢሜይል ኣድራሻን፡ ኣብ’ቲ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ተጠቂዑ ዘሎ ፖስተር ክትረኽቦ ትኽእል።

ወይ ድማ፡ ኣብ ገጽ ኣብ የማናይ ዓምዲ (ኣብ ላፕቶፕ) ወይ ድማ ኣብ ታሕቲ (ኣብ ቴሌፎን) ኣቲኻ ናይ’ቲ ትነብረሉ ቦታ ስም ጽሓፍ።

ብዛዕባ ኮሮና ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፦
ኣብ መርበብ ገጽ pharos.nl/coronavirus/ ዝያዳ ሓበሬታ ተወከስ።

In this video, you can follow Mark Rutte’s part of the press conference in English, in which the prime ministers brings you up to date on the measures for the coming period, so you can understand the latest news on the corona virus in your own language.

ኣብ ኔዘርላንድ ኣይኮንካን ዲኻ ዘለኻ፣ እንተኾነ ግን ኣብ ኔዘርላንድ ዕቚባ ንምርካብ ከተመልክት ትደልይ ዲኻ?

[ Niet in Nederland, wel asiel aanvragen voor Nederland ]

ቤት-ምኽሪ ስደተኛታት [VluchtelingenWerk] ብዛዕባ ዕቚባ ንምርካብ ዝግበሩ መመልከቲታት ኣይውስንን እዩ፣ ከምኡ እውን ናብ ኔዘርላንድ ንምጋሽ ቪዛ ኣይህብን እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ፣ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ንመንግስቲ ኔዘርላንድ ብምውካል ንስኻ ስደተኛ ምዃንካን ዘይምዃንካን መርመራ የካይድ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ኮይንካ፣ ናብ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን [IND] ዕቚባ ንምርካብ መመልከቲ ከተእቱው ኣይከኣልን እዩ። ነዚ ንምግባር፣ መጀመርታ ናብ ኔዘርላንድ ክትጎዓዝ ኣለካ። ናብ ኔዘርላንድ ብምጒዓዝ ኣብዚ ዕቚባ ንምርካብ ንኸተመልክት ምእንቲ ቪዛ ክትቕበል እውን መብዛሕቱ እዋን ኣይከኣልን እዩ። ብዛዕባ መስርሕ ዕቚባ ኣብ ኔዘርላንድ ብዝምልከት ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ (https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/asielprocedure?language=ti) ተወሳኺ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ (https://www.refugeelegalaidinformation.org/node/270#probono_table) ኣብቲ ሕጂ ንስኻ ዘለኻሉ ሃገር ምናልባት ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ናይ ስደተኛታት ውድባት ዝምልከት ሓፈሻዊ ዝርዝር መግለጺ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዑ

[ Informatie voor kinderen ]

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓምት ኮይኑ ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት-ትምህርቲ፡ ምንባር ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወይድማ ናይ ሆላንድ ባህሊ ትደሊ ዲኻ ዘለኻ? ናይ ህጻናት ተለፎን ከምኡውን ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ብፍሉይ ንስደተኛታት ወብሳይት ኣለዎም። ናብ www.tell-me.nl ከድካ ረአ።

ብዛዕባ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት

[ Over VluchtelingenWerk ]

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ነጻ ዝኾነ ማሕበር ኮይኑ ኣብ ሆላንድ ንረብሓ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ይሰርሕ። ናትና ሞያውያንን ከምኡውን ብዙሓት ወለንተኛታትን ንሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ንምክልኻል ናይ ውልቂ ሓገዝን ረብሓታቶም ንኽረኽቡ ኣብ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ዝረኽብሉ ግዜ፡ ብዛዕባ መዕቆብን ማሕበራዊ ተሳትፎን ጉዳያት ሓገዝ ብምብርካት ይጽዕሩ። መሰረት ናይ ስራሕና ኣብ ኣህጉራዊ ኣዋጅ መሰል ናይ ወዲ-ሰብ ዝተሰረተ እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብሳይት ርእይቶ ኣለካ?

[ Feedback op deze website? ]

እዚ ወብሳይት ብጥንቃቐ ብማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ዝተዳለወ እዩ። ጌጋ እንተዳኣረኺብካ ብእንግሊዝኛ ወይ ድማ ብነዘርላንድስ ኣብ forrefugees@vluchtelingenwerk.nl  ሓብረና።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።