ኣገዳሲ ሓበሬታ ብቛንቛኻ

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

ኣብ ሆላንድ ሓድሽ እንተኾንካ ብዙሓት ነገራት ዘይትፈልጦምን ዝተሓላለኹን እዮም። ቛንቛ ነዘርላንድስ ስጋብ ኣጸቢቕካ ዘይመለኽካዮ ቅኑዕ ሓበሬታ ንኽትረክብ ኣሸጋሪ እዩ። ከተሳልጦም ዘለካ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ድማ ኣለዉኻ። ኣብዚ ሳይት ብቛንቛካ ንስደተኛታት ዘድሊ ሓበሬታ ትረክብ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዑ

[ Informatie voor kinderen ]

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓምት ኮይኑ ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት-ትምህርቲ፡ ምንባር ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወይድማ ናይ ሆላንድ ባህሊ ትደሊ ዲኻ ዘለኻ? ናይ ህጻናት ተለፎን ከምኡውን ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ብፍሉይ ንስደተኛታት ወብሳይት ኣለዎም። ናብ www.tell-me.nl ከድካ ረአ።

ብዛዕባ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት

[ Over VluchtelingenWerk ]

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ነጻ ዝኾነ ማሕበር ኮይኑ ኣብ ሆላንድ ንረብሓ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ይሰርሕ። ናትና ሞያውያንን ከምኡውን ብዙሓት ወለንተኛታትን ንሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ንምክልኻል ናይ ውልቂ ሓገዝን ረብሓታቶም ንኽረኽቡ ኣብ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ዝረኽብሉ ግዜ፡ ብዛዕባ መዕቆብን ማሕበራዊ ተሳትፎን ጉዳያት ሓገዝ ብምብርካት ይጽዕሩ። መሰረት ናይ ስራሕና ኣብ ኣህጉራዊ ኣዋጅ መሰል ናይ ወዲ-ሰብ ዝተሰረተ እዩ።

ብዛዕባ እዚ ወብሳይት ርእይቶ ኣለካ?

[ Feedback op deze website? ]

እዚ ወብሳይት ብጥንቃቐ ብማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ዝተዳለወ እዩ። ጌጋ እንተዳኣረኺብካ ብእንግሊዝኛ ወይ ድማ ብነዘርላንድስ ኣብ forrefugees@vluchtelingenwerk.nl  ሓብረና።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።