اجازه اقامت نگرفتید، حال چه باید کرد؟

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

اگر شما جواب منفی برای تقاضای پناهندگی گرفتید، همه چیز طور دیگر خواهد شد یعنی همچنین انتضاری را نداشتید یا امیدوار بودید. ما میتوانیم با شما ببینیم چه امکاناتی برایتان وجود دارد. و همینطور ما میتوانیم برای نقشه آینده تان از شما پشتیبانی کنیم.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

اگر IND به تقاضای پناهندگی شما جواب منفی داد، میتوانید با وکیلتان صحبت کنید که آیا فایده ای دارد که برای تجدید نظر به دادگاه (در حضور قاضی)بروید. اگر قاضی موافق تصمییم گیری IND باشد، دولت هلند به شما میگوید که باید به کشور خود برگردید. دولت هلند از شما درخواست خواهد کرد کمپ مهاجرین را ترک کنید. این به این معنی نیست که در همه وضعیت ها شخص مهاجر باید به خیابان برود. به خانواده هائی که فرزند دارند همیشه از طرف دولت هلند مکان اقامت داده میشود. از سرپرستتان در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk در رابطه با وضعیت مکان اقامت (کمپ) بپرسید
سه امکان برایتان در آینده وجود دارد:

1. برگشت به کشور خود

[ 1. Terugkeer naar je land van herkomst ]

در زمان فکر کردن بخاطر آینده تان در کشور خودتان برایتان شک و تردید به پیش خواهد آمد و سوالهائی در این زمینه خواهید داشت. برای این مورد میتوانید با سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk صحبت کنید، شما خودتان تصمیم میگیرد که آیا میخواهید برگردید و کدام سازمان برای این مورد شما را راهنمائی کند.

خودتان مستقل برگردید

[ Zelfstandige terugkeer ]

اگر شما مستقلاً به کشورتان برگردید، واجد شرایط پشتیبانی از طرف دولت هلند خواهید بود. آن هم وابسته به وضعیت شخصی شما و از کدام کشور هستید می باشد. این پشتیبانی
میتواند از جمله محصول (چیزی)، خدمات یا کمک مالی باشد. برای مثال سرمایه اولیه برای افتتاح یک مغازه و کمک برای نوشتن طرح کسب و کار. این هزینه مالی محدود به بعضی کشورها میشود:
1800 یورو برای بزرگسالان، که حداکثر 300 یورو آن پول نقد میباشد.
2800 یورو برای یک بچه که با شما سفر میکند یا خارجی مجرد زیر سن، با حداکثر 300 یورو پول نقد.
سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk می تواند مقرری برای کشور شما را، به شما اعلام کند. در کنار این پشتیبانی سازمان کمک به مهاجرین میتواند برای شما کمک مقرری بیشتری از سازمان بین المللی جهانگردی IOM در خواست کند، برای مثال برای گرفتن بلیط هواپیما یا پول نقد اضافه تری (200 یورو برای بزرگسالان، 40 یورو برای یک بچه همراه). تمام مبلغ های اعلام شده بالا از تاریخ 1 جولای 2017 اعمال میشود. از کارمندان سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk در مورد صحت مبلغ های بالا بپرسید.

برگشت اجباری

[ Gedwongen terugkeer ]

اگر جواب منفی برای تقاضای پناهندگی گرفتید، سازمان دولتی برگشت و ترک خاک (DT&V) با شما در رابطه با برگشت شما به کشورتان تماس خواهد گرفت. این به این معنی نیست که شما باید فوراً کشور هلند را ترک کنید. اگر وکیلتان در رابطه با رای IND به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد، میتوانید در خیلی از موارد تا زمان تصمیم گیری قاضی در هلند منتظر باشید. مهم میباشد که بدانید: اگر شما انتخاب نکنید که مستقلاً برمیگردید و شما را اجباری از این کشور بیرون کنند، دیگر از طرف دولت هلند پشتیبانی از نظر دریافت مالی، محصول (چیزی) و یا خدمات نخواهید شد.

زندگی غیرقانونی

[ 2. Leven in illegaliteit ]

غیر قانونی زندگی کردن اغلب سنگین است. اگر شما غیر قانونی هستید، آسیب پذیر خواهید بود. شما نمی توانید غیر قانونی کار کنید و خیلی مشکل خواهد بود که بتوانید مکانی برای زندگی پیدا کنید. خیلی از مهاجرین غیرقانونی سوء استفاده خواهد شد. حق استفاده از مراقبت پزشکی اضطراری را خواهید داشت. اگر پلیس شما را دستگیر کند، میتوانند شما را زندانی کنند و هنوز میتوانند شما را از کشور بیرون کنند.

ماندن در کشور دیگری بغیر از هلند

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

آیا میتوانید بعد از گرفتن جواب منفی از طرف دولت هلند در کشور دیگری زندگی کنید، آن بستگی به وضعیتتان دارد. سازمان کمک به مهاجرین میتواند از وکیلتان یا سفارت آن کشور اطلاعات در مورد امکانات شما کسب کند.

سازمان کمک به مهاجرین میتواند چکاری برایتان انجام دهد؟

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
  • ما میتوانیم شما را در رابطه با وضعیت برگشتتان همراهی کرده، طوری که شما انتخاب خوبی برای آینده تان انجام دهید. ما میتوانیم با شما، امکانات شما را در کشورتان در رابطه با کار، باز کردن شرکت شخصی، تحصیل، مراقبت پزشکی و مکان زندگی صحبت کنیم.
  • ما میتوانیم شما را در تماس با بقیه سازمانها در هلند بیاوریم که شما را برای برگشتتان کمک کنند. شما خودتان انتخاب خواهید کرد که کدام سازمان برای وضعیت تان بهتر میباشد. پشتیبانی مالی همه سازمانها یکیست. شما میتوانید خودتان را فقط به یک سازمان معرفی کنید. دولت این را کنترل خواهد کرد.
  • ما میتوانیم شما را در ارتباط با سازمانها (موسسه ها) در کشورتان بیاوریم. این سازمانها اطلاعات در رابطه با وضعیت کشورتان خواهند داد و میتوانند شما را وقتی که برگشتید پشتیبانی و راهنمائی کنند. به این طریق میتوانید با امنیت، شایسته و با امکانتی برایتان برگردید. این نوع پشتیبانی برای هر کشوری فرق میکند. از کارمندان سازمان کمک به مهاجرین امکانات را بپرسید.
  • ما میتوانیم به شما برای گرفتن مدارک سفری کمک کنیم.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.