بدون اجازه اقامت، پس حالا چه باید کرد؟

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

اگر درخواست پناهجویی شما رد گردد، این وفق آرزوی تان نمی باشد. می توانیم با شما یکجا امکاناتی را که هنوز دارید جستجو کنیم. ما همچنان می توانیم شما را در ساختن یک پلان آینده کمک نمائیم.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

هرگاه IND درخواست پناهجویی شما را رد کرد، می توانید با وکیل تان صحبت نماید که آیا ارایۀ یک درخواست تجدید نظر به قاضی معقول می باشد یا خیر. اگر قاضی با IND موافق باشد، به نظر دولت هالند شما باید به وطن تان بازگشت نمائید. دولت هالند از شما تقاضا می نماید تا مرکز پناهجویان را ترک بگوئید. این بدین معنی نیست که شما در همه حالات بی سرپناه می شوید. بطور مثال خانواده ها همرای اطفال در هر صورت از طرف دولت هالند یک پناهگاه دریافت می کنند. در مورد اخذ یک پناهگاه از نزد رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان معلومات حاصل نمائید.

حالا برای آیندۀ شما سه امکان وجود دارد.

۱. باز گشت به وطن تان

[ 1. Terugkeer naar je land van herkomst ]

هرگاه در مورد بازگشت به وطن تان فکر کنید شاید شما احساس تردد نموده و سوالاتی داشته باشید. درین مورد می توانید با انجمن رسیدگی به امور پناهندگان صحبت کنید. شما می توانید خود تان تعیین نمایید که آیا بازگشت می نمائید و کدام ارگان شما را رهنمایی نماید.

بازگشت مستقلانه

[ Zelfstandige terugkeer ]

اگر بصورت مستقل به وطن تان بازگشت می نمائید شما واجد شرایط حمایت از طرف دولت هالند می باشید. این ارتباط به حالت شخصی خود تان و وضع وطن تان دارد. این حمایت و پشتیبانی امکان دارد شامل یک محصول، اجرای خدمات و یا اقتصادی باشد. شما در مورد به یک هزینۀ جهت آغاز یک دکان و طرح پلان یک شرکت فکر کنید. هزینه برای یک تعداد محدود از کشور ها: مبلغ ۱۸۰۰ ایرو برای بزرگ سالان، که از جمله مبلغ ۳۰۰ ایرو آن پول نقد می باشد.مبلغ ۲۸۰۰ ایرو برای یک طفل همسفر و یا برای یک خارجی خورد سال، که از جمله مبلغ ۳۰۰ ایرو آن پول نقد می باشد.ادارۀ امور پناهندگان می تواند برای شما بگوید که مقررات نافذه برای وطن شما چه است. در پهلوی این حمایت، انجمن رسیدگی به امور پناهندگان می تواند شما را برای درخواست اخذ کمک های اضافی از سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) مدد نماید، بطور مثال در خرید تکت پرواز و یک مقدار پول نقد اضافی (مبلغ ۲۰۰ ایرو برای بزرگ سالان و مبلغ ۴۰ ایرو برای یک طفل همسفرتان). تمام مبالغ فوق الذکر از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۷ قابل اجرا می باشد. از کارمند انجمن رسیدگی به امور پناهندگان در مورد اینکه هزینۀ فوق هنوز هم درست است سوال نمائید.

بازگشت اجباری

[ Gedwongen terugkeer ]

اگر درخواست پناهندگی تان رد شد، ادارۀ دولتی خدمات بازگشت و حرکت (DT&V) به ارتباط بازگشت به وطن تان با شما در تماس می شود. این بدین معنی نیست که شما همین اکنون باید هالند را ترک بگوئید. اگر وکیل شما در مقابل تصمیم IND به محکمه طالب تجدید نظر شده است، شما در بسیاری حالات می توانید در هالند منتظر فیصله قاضی باشید. این مهم است که بدانید: اگر شما برای بازگشت مستقل انتخاب ننمودید شما بصورت اجباری اخراج می شوید. درین وقت شما کدام حمایت از سوی دولت هالند بدست نمی آورید. نه به شکل اقتصادی ، نه به شکل محصول و یا مانند خدمات.

۲. زندگی کردن غیر قانونی

[ 2. Leven in illegaliteit ]

زندگی کردن بصورت غیر قانونی اکثراً دشوار است. اگر شما به شکل غیر قانونی زندگی می کنید، شما آسیب پذیر هستید. شما نمی توانید بصورت قانونی کار کنید. و پیدا نمودن یک محل بود و باش مشکل می باشد. از اکثر اشخاص غیر قانونی بهره برداری صورت می گیرد. ولی حق مراقبت صحی ضروری را دارید.اگر پولیس شما را گرفتار کند، امکان دارد که در زندان رفته و از مملکت اخراج گردید.

۳. در یک مملکت دیگر غیر از هالند اقامت گزین شدن

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

اینکه شما بعد از اینکه از طرف دولت هالند رد شدید می توانید در یک مملکت دیگر مسکن گزین شوید، وابسته به حالت شما می باشد. انجمن رسیدگی به امور پناهندگان می تواند به وکیل شما و یا سفارت مملکت مربوطه در مورد امکانات شما معلومات بدهد.

انجمن رسیدگی به امور پناهندگان چه می تواند برای شما انجام بدهد؟

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
  • ما می توانیم شما را برای تعیین نوع بازگشت تان رهنمایی کنیم، تا شما انتخاب خوبی برای آیندۀ تان داشته باشید. ما می توانیم با شما یکجا در مورد امکانات در ساحات وظیفوی، شرکت شخصی خود تان، تحصیل، مراقبت صحی و محل سکونت شما در وطن تان صحبت کنیم.
  • ما می توانیم شما را با ارگان های دیگری در هالند معرفی نمائیم که در بازگشت کمک می نمایند. شما خود تان این را انتخاب می نمائید که کدام ارگان به حالت شما تطابق دارد. موضوع حمایت اقتصادی همه ارگان ها یک نوع اند. شما تنها در یک ارگان می توانید خویش را ثبت کنید. این موضوع از طرف دولت کنترول می گردد.
  • ما می توانیم شما را با ارگان ها در وطن تان ارتباط دهیم. این ارگان ها در مورد حالت وطن تان معلومات داده و شما را زمانیکه بازگشت نمودید حمایت و رهنمایی کرده می توانند. بدین ترتیب شما می توانید بصورت امن، ارزشمند و با وجود امکانات، بازگشت نمائید. برای هر مملکت این حمایت ها متفاوت اند. در مورد این امکانات از یک کارمند انجمن رسیدگی به امور پناهندگان سوال نمائید.
  • ما شما را در گرفتن اسناد سفر کمک می نمائیم.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.