Oggolaasho joogitaan ma lihid, maxaad hadda yeli kartaa?

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

Haddii codsigada magangelyo la soo diiday, wax kasta waxa ay u dhacayaan si ka duwan rajadaada iyo filashadaada. Si wada jir ah ayaan iskula fiirin karnaa maxaa weli kuu macquul ah. Xitaa waxaan kaloo kugu gargaari karnaa sameynta qorshaha aayatiinka.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

Haddii ay IND codsigaada magangelyo soo diido, waxa aad markaa qareenkaada kala hadli kartaa in ay faa’iido leedahay in aad abiil xaakimka ka qaadataan. Haddii xaakimka uu IND ku raaco diidmada, dowladda Nederland waxay ay kaa rabtaa in aad dib ugu noqoto waddanka aad ka timid. Dowladda Nederland waxa ay ku weydiineysaa in aad ka tagto xaruunta magangelyo doonka. Taasi laguma jeedo in mar kasta jidka lagu dhigaayo. Qoysaska carruur leh tusaale ahaan waxa ay mar kasta ka helayaan dowladda Nederland dejjin soo dhoweyn. Warbixin ka doono hagahada Hey’adda u Adeegta Qaxootiga xalkaada dejjin soo dhoweyn sida u yahay.

Hadda saddex xaal oo ayaatiinkada ayaa macquul ah:

1. Dib ugu noqosho waddanka aad ka timid

[ 1. Terugkeer naar je land van herkomst ]

Marka aad ka fekerto ayaatiinka waddanka aad ka timid waxa aad dareemeysaa shaki waxa aadna ka qabtaa su’aalo. Taasi waxa aad kala hadli kartaa Hey’adda u Adeegta Qaxootiga. Adiga ayaa go’aaminayo in aad rabto in aad dib u noqoto iyo he’yadee taasi kugu hagi karta.

Dib u noqosho iskaada ah

[ Zelfstandige terugkeer ]

Haddii aad iskaada dib ugu noqoneyso waddanka aad ka timid, waxaa aad mudan kartaa gargaar in aad ka hesho dowladda Nederland. Taasi waxa ay ku xiran tahay xaaladdada shaqsi ahaan iyo waddanka aad ka timid. Gargaarkaas waxa uu noqon karaa agab, adeeg ama in dhaaqle ah. Ka feker maal aad ku bilowdo dukaan aad adiga ledahay iyo iyada oo lagugu caawino qorinta qorshaha shirkad. Lacagta siinta waxa ay ku kooban tahay dhowr waddan:
€ 1800 qofka qaangaarka ah, markaana ugu badnaan € 300 ay tahay lacag gacan saar ah.
€ 2800 ilmaha lala safraayo ama ajaanib da’yar oo keligiis ah,  markaana ugu badnaan € 300 ay tahay lacag gacan saar ah.
Hey’adda u Adeegta Qaxootiga waxa ay kuu sheegi karaan muxuu yahay nidaamka waddankaada loogu tala galay. Waxaa gargaarka Hey’adda u Adeegta Qaxootiga u dheer in ay kuugu caawini karaan in aad waxbixin ka codsato Hey'adda Caalamiga ee Migrasheenka (IOM), tusaale ahaan taas oo noqon karta tikidh diyaarad iyo lacag gacan saar ah oo dheeraad ah (€200 qofka qaangaarka ah, € 40 ilmaha lala safraayo).
Tirayaasha lacagaha kor ku xudsan waa kuwii 1 julaay 2017 la bixinaayay. Weydii shaqaalaha Hey’adda u Adeegta Qaxootiga in tirada lacagahaa ay weli kuwa la hanto yihiin.

Dib u noqosho qasab ah

[ Gedwongen terugkeer ]

Haddii codsigaada magangelyo la soo diido, waxaa kaala soo xiriiraayo Adeegga Dib u Noqoshada iyo Tegista (DT&V) tegistaada aad ku aadi lahayd waddanka aad ka timid. Taasi laguma jeedo in aad Nederlad toos uga tegeyso. Haddii uu qareenkaada go’aankii IND uu abiil ka qaday, go’aanka xaakimka inta badan waxaa lagu oggol yahay in aad Nederland ku sugato. Waxaa muhiim ah in la ogaado: haddii aadan xulan in aad iskaada dib u noqoto balse qasab laguugu bixinaayo, ma ka heleysid wax garabgal ah dowladda Nederland taasi oo noqon kartay dhaqaale, agab ama adeegag.

Nolosha sharci la’aanta

[ 2. Leven in illegaliteit ]

Nolosha sharci la’aanta ah waa mid aad u culus. Haddii aad sharci laabe taha, mid nugul ayaad tahay. Si sharciyeeysan uma shaqeysan kartid waxaana adag sida aad u heli lahayd meel aad ku noolaato. Sharci laabayaasha socdaalka ah waa laaga fa’aideystaa. Waxa aad xaq u leedahay xannaano caafimaad tan daruuriga ah. Haddii uu boliiska ku soo qabto, waxaa lagu gelin karaa xabsi iyo isla markaana waddanka lagaa saari karo.

Joogitaanka waddan kale oo aan Nederland ahayn

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

Haddii adiga kaddib diidista dowladda Nederland aad degi kartid waddan kale, waxa ay ku xiran tahay xaaladda jirta. Hey’adda u Adeegta Qaxootiga waxa ay qareenkada ama safaaradda waddankaasi ay quseeyso weydiin karaan maxay fursadahaada yihiin.

Maxay Hey’adda u Adeegta Qaxootiga adiga ay kuu sameyn kartaa?

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
  • Waxa aan kugu caawini karnaa sidii aad dib u noqosho iskugu jahayn lahayd, si aad xulasho ayatiinkaada oo wacan aad u qaadato. Waxaan si wadajir ah uga hadli karnaa fursadahaada ee waddanka aad u dhalatay xagga shaqada, shirkad aad adiga leedahay, waxbarashada, xannanada caafimaad iyo guriyeynta.
  • Waxaan kula xiriiri karnaa hey’ado kale oo Nederland ku sugan oo caawinaad ka geeysta dib u noqoshada. Adiga ayaa iskaada u xulanaaya hey’adahee si wacan xaladdada ugu jaango’an. Garabgalka dhaqaale waa iskaga mid hey’adaha oo dhan. Hal hey’ad oo keli ah ayaad markiiba iska diwaan gelin kartaa. Taasina waxaa baaritaan ku haysa dowladda.
  • Waxaan kula xiriiri karnaa hey’ado ku sugan waddankaada aad ka timid. Hey’adahaasi waxa ay bixiyaan warbixin ku saabsan xaaladda waddankaada hooyo waxa ayna ku siin karaan garabgal iyo hagis marka aad dib u noqoto. Sidaasi waxaad dib ugu noqon kartaa adigoo nabadgelyadaada sugantahay, sharaf leh iyo rajo. Garabgalka waddanba waa ka duwan yahay kan kale. Weydii shaqaalaha Hey’adda u Adeegta Qaxootiga maxay yihiin fursadaha.
  • Waxaan kugu caawini karnaa sidii aad ku heli kari lahayd dokumentiyo lagu safro.

La xiriirka iyo talo bixin

[Contact]

Haddii aad talo bixin ama hagis shaqsi ah u baahan tahay, waxa aad la xiriiri kartaa Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ee xaruuntaada dejjin soo dhoweyn ama degmadaada. Ku garaac halkan hoose magaca magaalada ama koodka boostada halka aad joogto.

Spreekuur macnaheeda waa saacadda qaabilaadda. Mararka qaar waxaa ku taal Juridisch spreekuur. Saacaddan qaabilaadda waxaa loogu tala galay arrimaha la xiriira sharciga joogitaan ama isku keenista qooyska.

Haddii aysan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ka hawl gelin degmadaada, waxaa halkan kore ka muuqanaaya astaamaha la xiriirista ee xafiiska dhexe ee gobolka. La xiriir markaa degmadaada ama ururka ee degmadaada gudaheeda qaxootiga ka haga.