መንበሪ-ፍቓድ የብልካን፡ እሞ ኸ ሕጂ?

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ተነጺጉ እንተኾነ ድሕሪኡ ኩሉነገር ካብቲ ዝነበረካ ተስፋን ትጽቢትን ወጻኢ እዩ ዝኸይድ። ብሓንሳብ ኮይና ነቲ ዘለካ ተኽእሎታት ክንርኢ ንኽእል። ከምኡውን ናይ መጻኢ ውጥን ንምግባር ክንሕግዘካ ንኽእል።

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

ኢ.ኤን.ደይ ናይ ዑቕባ ሕቶኻ እንተዳኣነጺጉ፡ ምስ ጠበቓኻ ብዛዕባ ናብ ቤት-ፍርዲ ይግባይ ምባል ኣድላይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክትዘራረብ ትኽእል። ፈራዳይ ምስ ውሳኔ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ዝሰማማዕ እንተኾነ ሽዑ መንግስቲ ሆላንድ ናብ ዝመጻእካሉ ሃገር ክትምለስ ከምዘለካ እዩ ዝደሊ። መንግስቲ ሆላንድ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ቦታ ገዲፍካ ክትከይድ ክሓተካ እዩ። እዚ ማለት ግን ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ናብ ጽርግያ ትስጎግ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ቆልዑ ዘለዎም ስድራቤታት ኩሉ ግዜ ብመንግስቲ ሆላንድ መዕቆቢ ቦታ ይወሃቦም እዩ። ናይ መዕቆቢ ኩነታትካ ዝምልከት ንናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ሕተት።

ንናይ መጻኢ ዕድልካ ዝምልከት ሰለስተ ተኽእሎታት ኣሎ

1. ናብ ሃገርካ ምምላስ

[ 1. Terugkeer naar je land van herkomst ]

ብዛዕባ ናይ መጻኢ ሂወትካ ኣብ ሃገርካ ክትሓስብ ኮለኻ ምናልባሽ ዝስመዓካ ምጥርጣራት ከመኡውን ሕቶታት ይህልወካ ይኸውን። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ምስ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትዘራረብ ትኽእል። ናብ ሃገርካ ናይ ምምላስ ጉዳይ ከምኡውን ብዛዕባ ምምላስካ እየኖት ማሕበራት ከምዝሕግዛኻ ባዕልኻ ኢኻ ትውስኖ።

ርእስኻ ክኢልካ ምምላስ

[ Zelfstandige terugkeer ]

ርእስካ ክኢልካ ናብ ሃገርካ እንተዳኣ ተመሊስካ ብመንግስቲ ሆላንድ ዝወሃብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። እዚ ምስቲ ናይ ውልቂ ኩነታትካን ካበየናይ ሃገር ካመዝመጻእካን ዝተሞርኮሰ እዩ። እዚ ሓገዝ፡ ኣገልግሎት፡ ገንዘባዊ ሓገዝ ወይድማ ጥረነገር ዘጠቓለለ ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት ናይ ገዛእርእስኻ ድዃን ንምኽፋት ዘድልየካ መጀመሪ ርእሰማል ከምኡን ናይ ትካል ውጥን ንምጽሓፍ ዘሎ ሓገዝ። እቲ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ንውሱናት ሃገራት እዩ፡
€ 1800 ንልዕሊ ዕድመ፡ ካብዚ እንተበዝሐ €300 ብጥረ ገንዘብ።
€2800 ንምሳኻ ዝጎዓዝ ውላድ ወይድማ ንበይኑ ዘሎ ትሕተዕድመ ወጻእተኛ፡ ካብዚ እንተበዝሐ €300 ብጥረ ገንዘብ።
ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ንሃገርካ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ክንደይ ከም ምዃኑ ክሕብሩኻ ይኽእሉ። ብጀካ እዚ ሓገዝ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተወሳኺ ሓገዝ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበር ሚግረሽን (IOM) ንኽትሓትት ክሕግዘካ ይኽእል፡ ንኣብነት ናይ ነፋሪት ትኬት ብምግዛእ ከምኡውን ተወሳኺ ጥረ-ገንዘብ (€ 200 ንልዕሊ ዕድመ, € 40 ንምሳኻ ዝጎዓዝ ውላድ)
እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ካብ ዕለት 1 ሓምለ 2017 ዝጀመረ እዩ። እዚ መጠን ገንዘብ ስጋብ ሕጂ ይወሃብ ምዃኑ ንሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ሕተት።

ብኣስገዳ ምምላስ

[ Gedwongen terugkeer ]

ናይ ዑቕባ ሕቶኻ እንተዳኣ ተነጺጉ ናይ መንግስቲ ትካል ኣገልግሎት ምምላስን ምባግስን (DT&V) ብዛዕባ ናብ ሃገርካ ናይ ምምላስ ጉዳይ ምሳኻ ይራኸብ። እዚ ማለት ግን ብቐጥታ ሆላንድ ክትገድፍ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ጠበቓኻ ኣንጻር ውሳኔ ናይ ኢ.ኤን.ደይ ይግባይ እንተዳኣ ኢሉ ስጋብ ፈራዳይ ውሳኔ ዝህብ ኣብ መብዛሕቱ ኩነታት ኣብ ሆላንድ ጸኒሕካ ክትጽበ ይከኣል። ክትፈልጦ ዘለካ ኣገዳሲ ነገር፡ ንስኻ ነብስኻ ክኢልካ ክትምለስ እንተዘይመረጽካ ግን ብኣስገዳድ እንተወጺእካ ካብ መንግስቲ ሆላንድ ትረኽቦ ሓገዝ ከም ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ኣገልግሎት ወይድማ ጥረነገር የለን።

2.ብዘይ ሕጋዊ ምንባር

[ 2. Leven in illegaliteit ]

ብዛይ ሕጋዊ ምንባር መብዛሕቱ ግዜ ከቢድ እዩ። ዘይሕጋዊ እንተኾንካ ሂወትካ ተኣፋፊ ወይ ስንኩፍ እዩ። ሕጋዊ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን፡ መቐመጢ ገዛ ክትረክብ ውን ከቢድ እዩ። መብዛሕቶም ዘይሕጋውያን ወጻእተኛታት ይምዝመዙ እዮም። ንኣድላይ ናይ ሕክምና ክንክን ግን መሰል ኣለካ። ፖሊስ እንተዳኣ ሒዝካ ኣብ እስሪ-ቤት ክትኣቱ  ትኽእል ከምኡውን ካብ ካብዚ ሃገር ክትስጎግ ትኽእል።

3. ኣብ ሆላንድ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ሃገር ምቕማጥ

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

መንግስቲ ሆላንድ ድሕሪ ምንጻጉ ኣብ ካልእ ሃገር ክትቅመጥ ዘሎ ተኽእሎ ከከም ናትካ ኩነታት ይሙርኮስ። ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ንጠበቓኻ ወይ ድማ ናይቲ ሃገር ኤምባሲ ብዛዕባ ነቲ ዘለካ ተኽእሎታት ክሓትት ይኽእል።

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት እንታይ ክገብረልካ ይኽእል?

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
  • ብዛዕባ ናይ መጻኢ ሂወትካ ቅኑዕ ምርጫ ምእንቲ ክትወስድ ኣብ ናይ ምምላስካ ትገብሮ ድህሰሳ ክንሕግዘካ ንኽእል። ብሓንሳብ ኮይና ኣብ ሃገርካ ዘለካ ተኽእሎታት ከም ናይ ስራሕ ዝምልከት፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትካል፡ ትምህርቲ፡ ክንክን ጥዕናን መንበሪ-ቤትን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ክንዘራረብ ንኽእል።
  • ምስ ካልኦት ኣብ ምምላስካ ዝሕግዛ ኣብ ሆላንድ ዘለዋ ማሕበራት ከነራኽበካ ንኽእል። ኣየኖት ማሕበራት ምስ ናትካ ኩነታት ከምዝሰማምዓ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ኣብ ምምላስ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ኩለን ማሕበራት ማዕረ እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓንቲ ማሕበር ጥራሕ ከተመልክት እዩ ዝፍቀድ። ነዚ ብመንግስቲ ቁጽጽር ይግበረሉ እዩ።
  • ምስ ኣብ ሃገርካ ዘለዋ ማሕበራት ከነራኽበካ ንኽእል። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ኩነታት ሓበሬታ ይህባ ከምኡውን ንስኻ ናብ ሃገርካ ኣብ ዝተመልስካሉ እዋን ክሕግዛኻ ይኽእላ። በዚ መንገዲ እዚ ድማ ንስኻ ብውሕስነትን ክብርን ምስ ናይ ብሩህ መጻኢ ክትምለስ ትኽእል። እቲ ዘሎ ሓገዝ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዘሎ ተኽእሎታት ንሰራሕተኛ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ሕተት።
  • ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ንምርካብ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።