الحاق خانواده

[ Gezinshereniging ]

بعد از درخواست پناهندگی شما اجازۀ اقامت دریافت نموده اید و شما الحاق دوبارۀ اعضای خانوادۀ تان را که در خارج از هالند زندگی مینمایند می خواهید. در آن صورت شما می توانید یک درخواست برای الحاق خانواده تقدیم نمائید. درین صفحه بصورت کوتاه برای تان توضیح می دهیم که کدام شرایط باید درین درخواست مراعات گردد، چگونه روند کار به انجام می رسد و شما برای اینکه این روند بصورت درست ختم شود چه باید بکنید.

قابل توجه!

[ Let op! ]

دفتر کمک رسانی به پناهندگان در حال حاضر درکمپ ها بسیار مشغول است. به این دلیل امکان دارد وقت زیادی را دربر گیرد تا اینکه بتوانیم شما را کمک کنیم. از شما خواهش میکنیم این وضعیت را درک کنید.

کدام عضو خانواده واجد شرایط می باشد؟

[ Welke gezinsleden komen in aanmerking? ]

آیا شما ۱۸ ساله و یا بالا تر از آن بوده و اجازۀ اقامت پناهندگی اخذ نموده اید؟ پس می توانید برای اعضای خانواده ذیل تان الحاق خانواده را درخواست کنید:

 1. شوهر یا خانم بزرگ سال خویش را و یا یک شریک زندگی تان را که ازدواج نکرده اید و یک رابطهٔ پایدار و منحصر داشته باشید. قابل توجه: شما از یک همسر بیشتر دارید؟ تنها یکی از آن ها را با اطفال خودش می توانید بیاورید.
 2. طفل خورد سال تان را، یا طفل شریک زندگی تان را در صورتیکه او شامل خانواده تان باشد. این مطلب برای طفل خود تان و همچنان برای طفل که فرزندی گرفته اید مدار اعتبار است. همچنان فرزند بزرگ سال تان که دایم شامل خانوادۀ تان بوده و تا اکنون مربوط خانوادۀ تان می باشد واجد شرایط هستند. نه اینکه عروسی کرده باشد و یا دارای روابط باشد.

درخواست الحاق خانواده پناهنده رایگان می باشد.

آیا سن شما پائین تر از۱۸ سال می باشد؟

[ Ben je jonger dan 18 jaar? ]

اگر شما کمتر از ۱۸ سال دارید و اجازۀ اقامت پناهندگی را حاصل نموده اید،پس می توانید درخواست الحاق خانواده  را برای پدر و مادر اصلی تان، برادر و خواهر خورد سال تان و همچنان در بعضی مواقع برادر و خواهر بالغ تان تقدیم نمائید. درین صورت روند دیگر و شرایط دیگر را ایجاب می نماید و امکان پرداخت هزینه را دارد. در مورد امکانات آن از سرپرست تان و یا از رهنما انجمن رسیدگی به امور پناهندگان معلومات بدست آورید.

قابل توجه!

[ Let op! ]

زمان درخواست الحاق خانواده

[ Nareistermijn ]

از زمانیکه شما مجوز پناهندگی دریافت نمودید از آغاز تاریخ صدور حکم در ظرف سه ماه باید درخواست الحاق خانوادۀ تان را تقدیم کرده باشید. شما خود تان مسوول ارایه معلوات مناسب برای درخواست تان هستید. بخاطریکه روند درخواست پیچیده است، می توانید از رهنمای خود (در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان) کمک بخواهید.

شرایط الحاق خانواده

[ Voorwaarden gezinshereniging ]

شرایط جهت درخواست مجوز برای اعضای فامیل تان قرار ذیل می باشد:

 • شما دارای یک اجازۀ اقامت پناهندگی مستقل می باشید.
 • شـما باید در طی مـدت تعیین شدۀ الحاق خانواده (nareistermijn) یک درخواست الحاق خانواده تقدیم نمائید. مدت زمان درخواست الحاق خانواده سه ماه را دربر میگیرد و از تاریخ که مجوز پناهندگی را اخذ نموده اید قابل اعتبار می باشد. قابل توجه: اگر شما درین تازه گی ها با اعضای خانوادۀ تان ارتباط ندارید و یا ایشان مفقود می باشند در هر صورت شما باید در همان مدت زمان درخواست الحاق خانواده درخواست تان را ارایه نمائید.
 • اعضای خانوادۀ شما که در حال حاضر در خارج کشور بوده و متعلق به خانواده شما هستند، بنام ارتباط خانواده یاد میشود.
 • اعضای خانواده شما باید شناخت خود را و ارتباط خانوادگی را با اسناد نشان بدهند. این ها اسناد رسمی از وطن تان است.
 • شما در روند پناهجویی از خانوادۀ تان نام برده اید.
 • آیا شما برای یک طفل خورد سال تان در خواست می نمائید و یکی از والدین اصلی آن در خارج از کشور باقی می ماند؟ پس پدر/مادر که باقی می ماند باید برای آمدن طفل به هالند اجازه بدهد.

قابل توجه!

[ Let op! ]

اسناد را جمع نمائید.

[ Verzamel documenten ]

هرچه زودتر تمام اسنادیکه برای درخواست ضرورت است جمع آوری نمائید. شما می توانید از اسناد مختلف استفاده نمایید مانند سند ارتباط خانوادگی یا هویت ، بطور مثال پاسپورت ، کارت هویت، نکاح خط و کتابچه (خاطرات) خانواده. امکان دارد که IND نظر به مملکت اسناد مختلف را بخواهد. با رهنمای تان (در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان) در مورد اسنادیکه برای درخواست تان ضرورت است مشوره نمائید. شما خود تان مسوول ارایۀ به موقع تمام اسناد هستید. و این برای پروسۀ پیشرفت کار بسیار مهم می باشد.

این پروسه چه مدت طول می کشد؟

[ Hoelang duurt de procedure? ]

پروسۀ الحاق خانواده دارای مراحل مختلف می باشد. رهنمای شما (در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان) می تواند شما را در طول مدت طی مراحل کمک نماید. امکان دارد که این مراحل چندین ماه را تا بیشتر از یک سال دربر بیگیرد تا ادارۀ مهاجرت و اخذ تابعیت (IND) در مورد درخواست شما تصمیم اتخاذ نماید.

قابل توجه!

[ Let op! ]

به سوالات IND به موقع پاسخ بدهید

[ Reageer tijdig op vragen van de IND ]

این مهم است که شما دایم به موقع به سوالات IND در مورد درخواست تان پاسخ بدهید. آیا شما از IND نامه بدست آورده اید؟ پس نزد رهنمای تان (در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان) بروید.

بعد از آمدن خانوادۀ تان

[ Na aankomst van je gezin ]

اگر درخواست الحاق خانوادۀ تان تائید/قبول شد و اعضای خانوادۀ تان به هالند آمدند، باید خود را در محل پذیرش Ter Apel ثبت نمایند. اکثراً درین جا برای مدت چهار روز باقی می مانند. برای اعضای خانواده تان درین مدت اقامت از سوی IND یک اجازۀ اقامت وابسته (بنام afgeleid) که پنج سال مدار اعتبار است اعطا می گردد. Afgeleid به معنی اینست که اقامت آنها وابسته به مجوز شما می باشد.آیا IND مجوز پناهندگی شما را اخ‍ذ می نماید و یا تمدید نمی کند؟ پس IND مجوز اعضای خانوادۀ شما را نیز اخذ می نماید. در آن صورت IND قضاوت می نماید که آیا او/انها مستحق مجوز پناهندگی مستقل می باشند یا خیر.هرگاه ارتباط خانوادگی از بین برود IND می تواند اجازۀ اقامت اعضای خانوادۀ شما را دوباره اخذ کند. این در صورتی امکان پذیر است که اعضای خانوادۀ تان دیگر با شما ارتباط نداشته باشد و یا اگر عضو خانوادۀ تان یک طفلی است که طی یک سال به شکل مستقل زندگی خویش را آغاز می نماید. این بدین معنی است که مکلف به زندگی با هم می باشند.

اعضای خانوادۀ تان می خواهند به صورت مستقل درخواست ارایه نمایند، بطور مثال ایشان انگیزه پناهندگی خود را دارند؟ پس می توانند در این مورد با انجمن رسیدگی به امور پناهندگان به تماس شوند.

برای شما انجمن رسیدگی به امور پناهندگان چه کرده می تواند؟

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
 • ما برای شما در مورد روند الحاق خانواده معلومات داده در حصۀ خانه پری فورمۀ درخواست همرای تان کمک می نمائیم.
 • ما می توانیم به نمایندگی شما با IND تماس حاصل نمائیم. بدین ترتیب ما شما را در پاسخ به سوالات IND در مورد ارتباط خانوادگی و یا در جمع آوری اسناد حمایت می کنیم.
 • بعضاً ما یک قسمت از سفریه اعضای خانوده تان را تادیه می نمائیم. در مورد امکانات آن از رهنما معلومات حاصل نمائید.
 • هرگاه اعضای خانوادۀ تان به هالند آمدند و مسکن مناسب در شاروالی برای شما موجود باشد، باید بسیار مسائل عملی حل گردد. مثلا درخواست مدد معاش، هزینۀ اضافی کمکی، بیمۀ صحی و ثبت کردن نزد داکتر فامیلی، داکتر دندان و مکتب. یک تعداد زیادش را شما خود تان می توانید انجام بدهید اما شما می توانید کمک تقاضا نمائید.
 • اگر درخواست شما رد گردید ما شما را در پیدا کردن یک وکیل کمک می نمائیم.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.