ጥርናፈ ስድራቤት

[ Gezinshereniging ]

ዑቕባ ድሕሪ ምሕታትካ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂብካ ኣሎ። ኣብ ሆላንድ ምስ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ስድራቤትካ ክትጠራነፍ ደሊኻ ኣለኻ። ስለዚ ጥርናፈ ስድራቤት ክትሓትት ትኽእል። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብሓጺሩ ምሕታት ጥርናፈ እንታይ ዓይነት ቅድመ-ኩነት ከማልእ ከምዘለዎን፡ እቲ መስርሕ ከመይ ከምዝኸይድን ከምኡውን ንስኻ ነዚ መስርሕ ብጽቡቕ ንኽኸይድ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ክንገልጽ ኢና።

ኣስተውዕሉ!

[ Let op! ]

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማእከላት መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ማለት ፍሉኽተሊንገንቨርክ ጻዕቂ ስራሕ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ንዓኹም ንምሕጋዝ ቅድሚ ምጅማርና፣ ዝያዳ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ነዚ ኩነት እዚ ንኽትርድኡልና ንሕና ብትሕትና ንሓትት።

አያኖት ኣባላት ስድራቤት እዮም ክጥርነፉ ዝኽእሉ?

[ Welke gezinsleden komen in aanmerking? ]

ዕድሜኻ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዲኻ ከምኡውን ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፍቓድ ኣለካ ዶ? ከምኡ እንተኾነ ነዞም ዝስዕቡ ኣባላት ስድራቤት ጥርናፈ ክትሓተሎም ትኽእል፡

 1. ልዕሊ ዕድመ ዝኾነት በዓልቲ ቤትካ ወይ ድማ ልዕሊ ዕድመ ዝኾነ በዓልቤትኪ ከምኡ ውን ንዘይተመርዓኻያ ብጸይትኻ ግን ምስኣ ዘላቒ (ድልዱል) ዝምድና ከምኡውን እቲ ዝምድና ካብ ናይ ክልቴኹም ዝምድና ዘይወጸ። ካብ ሓንቲ ንላዕሊ በዓልቲ ቤት/ብጸይቲ ኣለካ ዶ? ከምኡ እንተኽነ ሓንቲ ካብኣተን ምስ ብሓንሳብ ዝወለድኩሞም ውላድ ክትጥርንፍ ይፍቀድ።
 2. ትሕተ-ዕድመ ዝኾነ ውላድካ, ወይ ድማ ውላድ ናይ በዓልቤትካ እቲ ውላድ ግን ኣባል ናይ  ስድራቤትካ ምስዝኸውን። እዚ ንዝወለድካዮም ውላድን ከምኡውን ንዘይወለድካዮም ግን ከም ደቅኻ ተዕብዮም ውላድ ውን ይምልከት እዩ። ከምኡውን ልዕሊ-ዕድመ ውሉድካ ኮይኖም እዚኦም ኩሉግዜ ኣባላት ናይ ስድራቤትካ ዝነበሩን ስጋብ ሕጂ ውን ኣባላት ናይ ስድራቤትካ ዝኾኑ ኮይኖም ዘይተመርዓዉ ከምኡውን ዝምድና ዘይብሎም ክጥርነፉ ይከኣል እዩ።

ምሕታት ናይ ዑቕባ ጥርናፈ-ስድራቤት  ብነጻ እዩ።

ዕድሜካ ትሕቲ 18 ድዩ?

[ Ben je jonger dan 18 jaar? ]

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ኮይኑ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለካ እንተኾንካ ጥርናፈ ክትሓትት ትኽእል ንዝወለዱኻ ኣቦን ኣደን፡ ትሕቲ-ዕድመ ዝኾኑ ኣሕዋትካ ኣዋልድን ኣወዳትን ከምኡውን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ንልዕሊ ዕድመ እሕዋት ኣወዳትን ኣዋልድን ይፍቀድ። ነዚ ግን ካልእ ፍልይ ዝበለ መስርሕን ቅድመ-ኩነትን የድሊ ከምኡውን ገንዘብ ዝኽፈሎ ክኸውን ይኽእል። ብዛዓባ እዚ ዘሎ ተኽእሎታት ንሞግዚትካ ወይ ድማ ንናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ተወከስ።

ኣስተውዕል!

[ Let op! ]

ጥርናፈ ንምሕታት ዝፍቀድ ግዜ

[ Nareistermijn ]

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ዝወሰድካላ ግዜ ካብታ ኣብ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ ዘላ መዓልቲ ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ጥርናፈ ክትሕትት ኣለካ። ንጥርናፈ ምሕታት ዘድሊ ቅኑዕ ሓበሬታ ናይ ምቕራብ ጉዳይ ናትካ ሓላፍነት እዩ። እቲ ናይ ምሕታት መስርሕ ተሓላላኺ ስለዝኾነ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ክትውከስ ትኽእል።

ቅድመ-ኩነት ጥርናፈ ስድራቤት

[ Voorwaarden gezinshereniging ]

መንበሪ ፍቓድ ንኣባላት ስድራቤትካ ክትሓትት ነዞም ዝስዕቡ ቅድመ -ኩነታት ከተማልእ ይግባእ።

 • ንስኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ።
 • ጥርናፈ ኣብቲ ንጥርናፈ ክትሓትት ዝፍቀደሉ ግዜ ክትሓትት ኣለካ ብነዘርላንድስ: nareistermijn። ጥርናፈ ክትሓትት ዝፍቀደሉ ግዜ ሰለስተ ወርሒ ኮይኑ ካብታ ኣብ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድካ ተጻሒፋ ዘላ ዕለት ይጅምር። ኣስተውዕል፡  ዋላ እዃ ሽዑ ምስ ኣባላት ስድራቤትካ ርኽክብ እንተዘይብልካ ወይድማ ሃለዋቶም ዘይትፈልጥ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ ጥርናፈ ክትሓትት ዝፍቀደሉ ግዜ ጥርናፈ ክትሓትት ኣለካ።
 • እዞም ኣባላት ስድራቤት ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣካል ናይ ስድራቤትካ እዮም ኔሮም። እዚ ስድራቤታዊ ምትእስሳር ይበሃል።
 • እዞም ኣባላት ስድራቤትካ መንነቶምን ምሳኻ ዘለዎም ስድራቤታዊ ምትእስሳር ብሰነዳት ከረጋግጹ ኣለዎም። እዞም ሰነዳት እዚኣቶም ወግዓውያን ብሰበስልጣን ናይ ሃገርካ ዝተዋህቡ እዮም።
 • ነዞም ኣባላት ስድራቤትካ ኣብ ናይ ዑቕባ ቃለ-መጠይቕ ጠቒስካዮም ኔርካ።
 • ንትሕቲ-ዕደመ ውላድካ ጥርናፈ ትሓትት ዘለኻ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ዝወለዶ ኣቦ ወይ ኣደ ኣብ ወጻኢ ድዩ ክተርፍ? ከምኡ እንተኾነ እቲ ዝተርፍ ወላዲ ነቲ ውሉድ ናብ ሆላንድ ክመጽእ ፍቓድ ክህብ ኣለዎ።

ኣስተውዕል!

[ Let op! ]

ሰነዳት ኣዋህልል

[ Verzamel documenten ]

ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንጥርናፈ ዘድሊ ኩሉ ሰነዳት ኣዋህልል። ዝተፈላለዩ ሰነዳት ከም መረጋገጺ ናይ መንነትን ስድራቤታዊ ምትእስሳር ክጠቕሙ ይኽእሉ። ንኣብነት ፓስፖርት፡ መንነት፡ ናይ ቃል-ኪዳን ምስክር ወረቐት ወይድማ ስድራቤታዊ ሰንድ። ኢ.ኤን.ደይ ንነፍሰወከፍ ሃገር ዝተፈላለየ ሰነዳት ክሕትት ይኽእል። ብዛዕባ ንጥርናፈ ዘድሊ ሰነዳት ምስ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ተዘራረብ። ኣብ ግዜኡን ኩሉ ቅኑዕ ሰነዳት ናይ ምቕራብ ጉዳይ ናትካ ሓላፍነት እዩ። እዚ እቲ መስርሕ ጽቡቕ ንኽኸይድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

እዚ መስርሕ ክንደይ ይወስድ?

[ Hoelang duurt de procedure? ]

መስርሕ ጥርናፈ ስድራቤት ብዝተፈላለዩ ክፋላት ዝቖመ እዩ። ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ኣብቲ መስርሕ ክተሓባበረካ ይኽእል። ስጋብ ኢ.ኤን.ደይ (ኣገልግሎት ኢሚግረሽንን ዜግነትን) ብዛዕባ ዝሓተትካዮ ጥርናፈ ውሳኔ ዝወስድ ካብ ገለ ኣዋርሕ ስጋብ ልዕሊ ዓመት ክወስድ ይኽእል።

ኣስተውዕል!

[ Let op! ]

ንሕቶታት ናይ ኢ.ኤን.ደይ ብእዋኑ መልስ ሃብ

[ Reageer tijdig op vragen van de IND ]

ኢ.ኤን.ደይ ብዛዕባ ናይ ጥርናፈ ጉዳይካ ምስ ዝሓተካ ኩሉ ግዜ ብእዋኑ መልሲ ክትህብ ኣገዳሲ እዩ። ቡስጣ ካብ ኢ.ኤን.ደይ እንተመጺካ ናብ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ኪድ።

ስድራቤትካ ምስመጹ

[ Na aankomst van je gezin ]

ጉዳይ ጥርናፈኻ ተቐባልነት ረኺቡ ስድራቤትካ ናብ ሆላንድ ምስመጹ ኣብ ተርኣፕል ናይ መዕቆቢ ቦታ ከይዶም ከምልክቱ ይግባእ። ኣብዚ መብዛሕቱ ግዜ ኣርባዕተ መዓልቲ እዮም ዝጸንሑ። ኣብዚ ቦታ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ኢ.ኤን.ደይ ንኣባላት ስድራቤትካ ምስ ናትካ መንበሪ-ፍቓድ ዝተኣሳሰረ ናይ ሓሙሽተ ዓመት መንበሪ-ፍቓድ ይህቦም። ምስ ናትካ መንበሪ ፍቓድ ዝተኣሳሰረ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተዋህቦም መንበሪ-ፍቓድ ኣብ ናትካ መንበሪ ፍቓድ ዝተሞርኮሰ እዩ ማለት እዩ።
ኢ.ኤን.ደይ ናትካ መንበሪ-ፍቓድ አንተዳኣስሒብዎ ወይ ድማ ናትካ መንበሪ-ፍቓድ እንተዘየናወሐ ሽዑ ኢ.ኤን.ደይ መንበሪ-ፍቓድ ናይ ስድራቤትካ ውን ይስሕቦ ማለት እዩ። ሽዑ ኢ.ኤን.ደይ ነቶም ብጥርናፈ ዘምጻእካዮም ስድራቤትካ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፍቓድ ክወስዱ ይከኣል ዶ ወይስ ኣይከኣልን ንዝብል ጉዳይ ይመዝን።
እንተዳኣ እቲ ስድራቤታዊ ምትእስሳር ኣቛሪጹ ኢ.ኤን.ደይ መንበሪ-ፍቓድ ናይ ስድራቤትካ ውን ክስሕቦ ይኽእል። እዚ ክኸውን ዝኽእል እቶም ኣባላት ስድራቤትካ እቲ ምሳኻ ዘለዎም ስድራቤታዊ ምትእስሳር ምስዘቛርጹ እዩ። ወይ ድማ እቲ ኣባል ስድራቤትካ ትሕቲ-ዕድመ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ርእሱ ክኢሉ በይኑ ምስዝቕመጥ። ኣብዚ ብሓባር ናይ ምንባር ግዴታ ኣሎ።
እቶም ኣባላት ስድራቤትካ ናይ ዑቕባ ጉዳይ ሃሊዎም ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ዑቕባ መሕትት ከቕርቡ ምስዝደልዩ ብዛዕባ እዚ ምስ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክራኸቡ ይኽእሉ።

ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት እንታይ ክገብሩልካ ይኽእሉ?

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
 • ንሕና ብዛዕባ መስርሕ ጥርናፈ ስድራቤት ሓበሬታ ንህብ ከምኡውን ነቲ ናይ መሕተቲ ዝምላእ ፎርም ንምምላእ ክንሕግዘካ ንኽእል።
 • ኣብ ውሽጢ እቲ መስርሕ ኣብ ክንዳኻ ኮይና ምስ ኢ.ኤን.ደይ ክንራኸብ ንኽእል። ንሕና በዚ መንገዲ ነቲ ኢ.ኤን.ደይ ብዛዕባ ስድራቤታዊ ምትእስሳር ዘለዎም ሕቶታት ንምምላስ ወይ ድማ ኣብ ምእካብ መረጋገጺ ሰነዳት ክንሕግዘካ ንኽእል።
 • ሳሕቲ ስድራቤትካ ናብ ሆላንድ ንምምጻእ ዘሎ ወጻኢታት ብከፊል ክንሕግዝ ንኽእል። ብዛዕባዚ ዘሎ ተኽእሎታት ንተሓጋጋዚኻ ሕተት።
 • ስድራቤትካ ናብ ሆላንድ ድሕሪ ምምጸኦም ኣብ ምምሕዳር ንዓኹም ዝሰማማዕ መንበሪ-ቤት ምስ ተዋህበኩም ክሳለጥ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ምሕታት ናይ መናበሪ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ካልእ ገንዘባዊ ሓገዛት፡ ናይ መድሕን ውዕል ምእታው፡ ኣብ ናይ ገዛ ሓኪምን ናይ ስኒ ሓኪምን ከምኡውን ቤት-ትምህርቲ ምምዝጋብ። ብዙሕ ነገራት ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሓገዝ ግን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
 • ዝሓተትካዮ ጥርናፈ ምስዝንጸግ ጠበቓ ንምርካብ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።