مراقبت صحی

[ Gezondheidszorg ]

هالند دارای مراقبت صحی خوب می باشد. سیستم صحی هالند دارای مقرارات خاصی می باشد که شما باید با آن آشنا شوید. درین صفحه شما در مورد بیمۀ مراقبت صحی اجباری، مبلغ خود پرداخت، پول کمکی صحی، داکتر خانوادگی، مراقبت توسط متخصص و امور دیگری معلومات و توضیح دریافت می نمایید.

Voor vluchtelingen: gezondheidszorg in Nederland (Nederlandse versie)

بیمۀ مراقبت صحی اجباری

[ Verplichte zorgverzekering ]

در هالند همه از سن ۱۸ سالگی مکلف اند تا خویش را در مقابل هزینۀ مریضی بیمه نماید. بیمه صحی پول ملاقات تان را با داکتر خانوادگی و یک قسمتی از ادویه و تداوی تان را در شفاخانه می پردازد. چه مقدار را بیمه می پردازد چه مقدار را شما خود تان باید بپردازید وابسته به دو چیز است: نوع بیمۀ صحی تان و مبلغ خود پرداخت. شما می توانید خود بخشی از بیمی صحی خویش را انتخاب نمایید: برعلاوه از بیمۀ صحی ابتدایی اجباری شما می توانید چندین بیمه های اضافی مختلف را ببندید. در کنار اکثر بیمه ها ریسک قانونی اجباری خود پرداخت را دارند: این یک مقدار پولی است که شما سالانه، قبل ازینکه شما از بیمۀ تان حق جبران خساره را داشته باشید، باید بپردازید. مبلغ خود پرداخت برای ملاقات با داکتر فامیلی مدار اعتبار نمی باشد، پس این همیشه جبران می گردد. اطفال الی سن ۱۸ سالگی بصورت رایگان با بیمۀ یکی از والدین ثبت می گردد. مبلغ خود پرداخت برای اطفال مدار اعتبار نیست.

شما می توانید یک بیمۀ ارزان را با مبلغ خود پرداخت بلند انتخاب نمایید، مگر این عاقلانه نیست در صورتیکه شما یک بافراقتصادی (پول پس انداز) نداشته باشید. رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان می تواند شما را در قسمت بیمۀ صحی کمک نماید. 

در بعضی از شاروالی ها مردم می توانند با یک مدد معاش با پرداخت حق البیمۀ بیشتر در هر ماه یک بیمۀ گسترده داشته باشند. اما بدون مبلغ خود پرداخت.

پول کمکی صحی

[ Zorgtoeslag ]

اشخاصیکه دارای عایدات کم می باشند از طرف دولت پول کمکی صحی اخذ می نمایند تا یک قسمتی از بیمۀ صحی خویش را بپردازند. احتمالاً ادارۀ مرکزی اسکان افراد پناهجو COA قبلاً پول کمکی صحی را پیش ازینکه به شاروالی انتقال نمایید برای تان تقاضا نموده است. اگر شما پول کمکی را دریافت نکردید پس هر چه زودتر با رهنمای تان صحبت نمایید.

داکتر خانوادگی

[ Huisarts ]

در هالند همیشه در صورتیکه تکلیف داشته باشید اول باید نزد داکتر خانوادگی مراجعه نمایید. این درصورتی است که شما حمل داشته باشید، نیاز به مشورۀ طبی دارید، یا تکلیف روانی دارید مانند مشکلات بی خوابی، ترس و افکار طویل المدت افسردگی. تنها داکتر خانوادگی می تواند شما را به یک متخصص اکثرآ در یک شفاخانه معرفی نماید، . برای اینکه با یک داکتر خانوادگی وعدۀ ملاقات بگیرید باید شما خود را ابتدا نزد او منحیث یک مریض ثبت نمایید. همچنان بپرسد که آیا بیمۀ صحی تان نزد این داکتر خانوادگی مدار اعتبار است. اگر شما در مرکز بود و باش پناهندگان یک مصاحبۀ صحی داشته اید پس احتمال می رود که شما یک دوسیۀ صحی در هالند دارید. داکتر خانوادگی جدید می تواند دوسیه را از مرکز صحی پناهجویان (GCA) و یا بعد از ۱ جنوری ۲۰۱۸ از نزد داکتر و مراقبت Arts & Zorg تقاضا نماید.

داکتر دندان

[ Tandarts ]

اگر شما از دندان های تان شکایت دارید و یا می خواهید که از آن جلوگیری نمایید نزد داکتر دندان می روید. همچنان نزد داکتر دندان باید خویش را منحیث مریض جدید ثبت نمایید. هزینه داکتر دندان در صورتیکه شما بیمۀ اضافی داکتر دندان را نداشته باشید درپوشش ابتدایی بیمۀ صحی شامل نمی باشد. اکثراً هزینۀ داکتر دندان (به شمول کنترول سالانه) برای اطفال تا سن ۱۸ سالگی در اصل از بیمۀ ابتدایی پرداخته می شود.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.