مسکن

[ Huisvesting ]

زمانیکه شما اجازۀ اقامت به دست آوردید، شما اجازه دارید که به یک شاروالی انتقال کنید. دولت تعیین می نماید که شما در کدام شاوالی زندگی نمایید. این شاروالی با در نظر داشت حالات تان برای شما یک خانه ارايه می نماید. اصولا شما این خانه را نمی توانید رد نمایید، به خاطریکه برای شما خانۀ دیگر داده نمیشود.

 

Voor vluchtelingen: wonen in Nederland (Nederlandse versie)

بعد ازینکه شما قرار داد کرایه خانه را امضاء نمودید، بسیار مهم است که شما هرچه زودتر خود را در  شاروالی ثبت نمایید. بعد از آن می توانید معاش کمکی را درخواست کنید. اکثراً شخصی موجود می باشد که شما را درین مورد کمک نماید، بطور مثال رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان، یک ارگان دیگر یا شاروالی.

دیکور نمودن خانۀ تان

[ Inrichting van je woning ]

برای دیکور خانه تان از اکثر شاروالی ها قرضه بدست می آورید. اندازه یا مقدار پول نظر به شاروالی فرق می نماید. از یک مغازۀ دست دوم (kringloopwinkel) می توانید با پول کم مقدار زیاد اجناس و فرنیچرخریداری نمایید.

Hoe betaal je met mobiel? | Integratie in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

بصورت آنلاین تنظیم کردن

چطور می توانید یک نگاه جامعی از کلیه اخبارهای مهم ، فاکتورهای دیجیتال و تبلیغات که از طریق ایمیل دریافت می کنید داشته باشید ؟
ما در این فیلم کوتاه ، به شما توضیح می دهیم که چطوری می توانید خط های آنلاین خود را تنظیم کنید ، به این ترتیب که صورتحساب را سر وقت پرداخت کنید و در صورت نفهمیدن صحیح یک ایمیل تقاضای کمک کنید.

ایمیل های ساخته کاری  و کلاهبرداری در رسانه های اجتماعی

از طریق ایمیل های ساخته کاری یا اخبارهای رسانه های اجتماعی ، تبهکاران می توانند برای دسترسی به حساب بانکی شما تلاش کنند یا از شما بخواهند پیسه به حسابشان وارد بسازید.
در این فیلم می توانید نگاه کنید که چطوری این چنین ایمیلهای ساخته کاری را تشخیص بدهید و به چه نکاتب باید توجه کنید وقتی شخصی برای مثالً از طریق واتس اپ درخواست پیسه می کند.

نکات پس انداز

آیا شما بعضی اوقات با کمبود پیسه مواجه می شوید؟ اگر معاش تان تغییر کرد ، یا بشکل ناگهان مصارف بیشتری داشته باشید، خوب است که بدانید که برای پس انداز چه کاری کرده می توانید.
در این فیلم کوتاه برایتان نکاتی را در این مورد بیان می کنیم

هزینه های ثابت برای یک خانه

[ Vaste lasten voor een woning ]

کرایۀ یک خانه کرایی را باید بصورت پیشکی بپردازید، یعنی قبل از روز اول ماه. از بعضی از شاروالی ها می توانید برای ماه اول پول کرایۀ یک ماهه را بصورت قرضه اخذ نمایید. اگر عایدات شما کم باشد و یک خانۀ کرایی مستقل داشته باشید، اغلب می توانید هزینه کمکی برای کرایه را دریافت کنید. برای این موضوع صفحۀ عایدات و کار را ببینید شما جهت استفاده از برق و گاز باید با تامین کنندۀ انرژی یک قرارداد امضاء نمایید. برای آب (و همچنین برای مرکز گرمی در عوض گاز) شما انتخاب دیگری ندارید به جز اینکه خود را در یکی از شرکت های که تامین کنندۀ انرژی آدرس شما اند ثبت نمایید. برای اتصال تلویزیون، تیلفون و انترنت انتخاب زیادی وجود دارد. برای انتخاب از رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان طلب کمک نمایید. دیگر هزینه مصارف ثابت عبارت از مالیه شاروالی و مالیۀ آب می باشد. در صورتیکه عایدات کافی نداشته باشید از این مالیات معاف می شوید.

نمبر اتباع یا BSN

[ BSN-nummer ]

زمانیکه شما اجازۀ اقامت دریافت می نمایید، باید شما در راجستر اساس افراد (BRP) ثبت گردید. COA می تواند برای شما بگوید که موضوع ثبت، چه وقت و در کجا باید صورت بگیرد. بعد از آن شما، نمبر اتباع (BSN) اهدا می گردد. شمارۀ BSN یک نمبر منحصر به فرد می باشد که شما آن را در زمان ارتباط با نهاد های دولتی ضرورت دارید.

DigiD را تقاضا نمایید

[ DigiD aanvragen ]

در حال حاضر بیشترین تماس ها با دولت از طریق انترنت صورت می گیرد:هر نوع درخواست باید از طریق ویب سایت ارایه گردد، مکاتیب دیگر از طریق پُست ارسال نمی گردد بلکه بصورت آنلاین در Berichtenbox ارسال می شود. اکثراً برای این کار شما به DigiD ضرورت دارید: با یک اسم استفاده کننده (gebruikersnaam) و یک رمز (Wachtwoord). شما را جهت درخواست DigiD ادارۀ مرکزی اسکان اشخاص پناهجو (COA) یا رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان کمک می نماید و یا شما خود تان می توانید آنرا از طریق ویب سایت ذیل تقاضا نمایید .http://digid.nl/aanvragenاین مهم است که شما رمز DigiD را خوب حفظ نمایید. این رمز صرفاً از شما است، آن را برای شخص دیگر نگویید. برای معلومات بیشتر در مورد DigiD لینک تحت الذکر را درین صفحه کلیک نمایید. هرگاه شما هنوز از انترنت استفاده نموده نمی توانید، یا می خواهید از Berichtenbox و ویب سایت دولت بصورت مستقل استفاده نمایید، شما می توانید در اکثر کتابخانه ها کورس تعقیب نمایید. همه چیز در مورد DigiD به زبان هالندی، انگلیسی، فرانسوی و عربی.

نقش انجمن رسیدگی به امور پناهندگان

[ De rol van VluchtelingenWerk ]
  • رهنمای انجمن رسیدگی به امور پناهندگان شما را در بسیاری از امور عملی کمک می نماید، اکثراً قبل ازینکه شما از مرکز پناهجویان (کمپ) به خانه انتقال نمایید. زمانیکه شما انتقال نمودید، می توانید با رهنمای انجمن رسیدگی به امور پناهندگان در شاروالی تان در تماس شوید. اگر انجمن رسیدگی به امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نمی باشد، یک ارگان دیگر و یا شاروالی تان، شما را رهنمایی می نماید.
  • هرگاه شما می خواهید از اولین خانۀ تان به یک خانۀ دیگر انتقال کنید، باید شما خود تان آنرا جستجو نمایید. ما معمولاً درین مورد رهنمایی بیشتری ارایه نمی نماییم. اما ما لست کنترول انتقال از خانه ‘Checklist Verhuizen’ را برای تان داریم: یک دیدگاه عمومی در مورد تمام اموریکه شما باید انجام بدهید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.