መንበሪ ቤት

[ Huisvesting ]

መንበሪ-ፍቕድ ምስተዋሃብካ ናብ ምምሕዳር ክትግዕዝ ትኽእል።  ኣበየናይ ምምሕዳር ከም ትቕመጥ መንግስቲ እዩ ዝውስኖ። እዚ ምምሕዳር መንበሪ-ቤት ከም ትረክብ ይገብር ከምኡውን ናትካ ኩነታት ኣብ ግምት ከእቱ ይፍትን። ነዚ ዝተዋህበካ መንበሪ-ቤት ክትነጽጎ ኣይፍቀደካን እዩ ምኽንያቱ ካልእ መንበሪ-ቤት ስለዘይወሃበካ።

 

Voor vluchtelingen: wonen in Nederland (Tigrinya versie)

ናይ ክራይ-ውዕል ምስፈረምካ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ምምሕዳር ክትምዝገብ ኣገዳሲ እዩ። ድሕሪኡ ኢኻ ናይ መንበሪ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል። መብዛሕቱ ግዜ ነዚ ንምስላጥ ዝሕግዘካ ሰብ ኣሎ፡ ከም ተሓጋጋዛይ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት፡ ካልእ ማሕበር ወይ ድማ ምምሕዳር።

ገዛኻ ምፍራሽ

[ Inrichting van je woning ]

ናይ መጀመርያ ገዛኻ ንምፍራሽ መብዛሕተን ምምሕዳራት ለቓሕ ይሃባኻ። ብዝሒ ገንዘብ ካብ ምምሕዳር ናብ ምምሕዳር ክፈላለ ይኽእል። ኣብ ናይ ካልኣይ ኢድ ድዃን ብውሑድ ገንዘብ ብዙሕ ኣቑሑትን ኣርማድዮታትን ክትገዝእ ትኽእል።

Hoe betaal je met mobiel? (Tigrinya) | Integratie in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

ደብዳቤታት ብ ኦን ላይን (ብኮምፒተር) ምስራዕ

ናይ'ቶም ብኢሜይል ዝመጹኻ ኣገደስቲ መልእኽትታት፡ ዲጂታላውያን ፋክቱራት ኮነ መወዓውዒ (ሬክላም) ብኸመይ ኣገባብ እኹል ርድኢት ክህልወካ ይኽእል?
ኣብ’ዛ ፊልም፡ ዝኽፈሉ ነገራት ኣብ እዋኑ መታን ክትከፍል ብ ኦን ላይን ብኸመይ ኣገባብ ደብዳቤታትካ ክትስርዕ ከምትኽእልን ትሕዝቶ ናይ ኢሜይል ዘይተረድኣካ እንተኾይኑ ድማ ብኸመይ ኣገባብ ሓገዝ ክትሓትት ከምትኽእልን ከነብርሃልካ ኢና።

መዳናገርቲ ኤሜይላትን ማሕበራዊ ሜድያ ተጠቒምካ ዝግበር ቅጥፈትን

ናይ ሓሶት መልእኽቲ ብኤሜይል ብምልኣኽ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ብምልጣፍ፡ ገበነኛታት ናይ ባንክ ሕሳብካ ክቆጻጸሩ ክፍትኑ ወይ ድማ ገንዘብ ስደድ ክብሉኻ ይኽእሉ።
ኣብ'ዛ ፊልም፡ ነቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ናይ ሓሶት ኢሜይላት ብኸመይ ኣገባብ ከተለልዮም ከምትኽእልን ከምኡ'ውን ሰባት ንኣብነት ብመንገዲ "ዋትስ ኣፕ" ገንዘብ ስደድ ምስ ዝብሉኻ እንታይ ከተስተውዕለሉ ዘለካ ነገር ከምዘሎን ክትዕዘብ ኢኻ።

ናይ ምቑጣብ ምኽርታት

ገንዘብ ዝሓጸረካ እዋናት ኣሎ ዶ? ኣታዊኻ ምስ ዝቕየር ወይ ድማ ብሓንሳብ ብዙሕ ወጻኢታት ምስ ዝህልወካ፡ ንኽትቁጥብ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ምፍላጥ ሓጋዚ እዩ።
ኣብ'ዛ ፊልም፡ ነዚ ዝምልከት ምኽርታት ክንህበካ ኢና።

ቀዋሚ ወጻኢታት ናይ መንበሪ-ቤት

[ Vaste lasten voor een woning ]

ገዛ ምስ ትካረ ኣቐዲምካ ወርሓዊ ክራይ ገዛ ክትከፍል ኣለካ፡ እዚ ማለት ቅድሚ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይቲ ወርሒ።  ኣብ ገለ ምምሕዳራት ንመኽፈሊ ናይ ቀዳመይቲ ወርሒ ክራይ ክትልቃሕ ትኽእል። ከምኡውን እቶትካ ውሑድ እንተኾነ ሞ እቲ ዝተኻረኻዮ መንበሪ-ቤት ርእሱ ዝኸኣለ እንተኾነ ናይ ገዛ ካርይ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ገጽ እቶትን ስራሕን ተመልከት ንጋዝን ኤለክትሪክን ምስቶም ጸዓት ዝዝርግሑ ትካል ውዕል ክትኣቱ ኣለካ። ንማይ ግን (ከምኡውን መውዓዪ ከተማ ኣብ ክንዲ ጋዝ) ምርጫ የብልካን፡ ስለዚ ኣብታ ኣብ መንበሪ-ቤትካ ማይ ትዝርግሕ ትካል ከትመልክት ኣለካ። ን ተለቪጅን፡ ተለፎንን ናይ ኢንተርነት መስመርን ግን እኹል ምርጫ ኣለካ። ንኽትመርጽ ዘድልየካ ሓገዝ ንናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ሓገዝ ሕተት። ካልኦት ቀወምቲ ወጻኢታት ዓመታዊ ዝኽፈል ናይ ምምሕዳር ቀረጽን ናይ ማይ መጻረይ ቀረጽን እዮም። እኹል እቶት እንተዳኣ ዘይብልካ ኮይኑ ነዞም ዝተጠቕሱ ቀረጻት ምሕረት ክትሓትት ትኽእል።

ናይ ዜጋ መለለይ ቁጽሪ(ቤ.ኤስ.ኤን)

[ BSN-nummer ]

መንበሪ-ፍቕድ  ምስተዋሃብካ ኣብ ክብሪ መዝገብ ክትምዝገብ ኣለካ። ኮዋ (COA) እዚ ምዝገባ መዓስን ኣበይን ከምዝፍጸም ክሕብረካ ይኽእል።ድሕሪ ምምዝጋብካ ናይ ዜጋ መለለይ ቁጽሪ (ቤ.ኤስ.ኤን) ይወሃበካ።   ናይ ዜጋ መለለይ ቁጽሪ (ቤ.ኤስ.ኤን) ፍሉይ ቁጽሪ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ንትገብሮ ርኽክባት ዘድልየካ ቁጽሪ እዩ።

ዲ.ኺ.ደይ ምሕታት

[ DigiD aanvragen ]

ምስ መንግስቲ ዘሎ ርኽክባት ብኢንተርነት እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ዝሕተቱ ጉዳያት ኣብ ወብሳይት ኣቲኻ እዮም ዝሕተቱ፡ ደብዳቤታት ናብ ገዛኻ ዝስደድ ዝነበረ ተሪፉ ኣብ ክንዲዚ ናብ ዲጂታል (ብኢንተርነት) ናይ ፖስታ ሳንዱቕ ይስደድ። መብዛሕቱ ግዜ ነዚ ብኢንተርነት ዝሳለጥ/ዝረአ ጉዳያት ዲ.ኺ.ደይ የድልየካ። ዲ.ኺ.ደይ ብናይ ውልቂ ተጠቃማይ ሽምን መእተዊ ምስጢራዊ ኮድን ዝቖመ እዩ። COA ኮዋ ወይ ድማ ናይ ማሕበር ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ዲ.ኺ.ደይ ንኽትሓትት ክሕግዘካ ይኽእል። ወይ ድማ እዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ናብ  https://digid.nl/ ብምኻድ ክትሕትት ትኽእል። እታ ምስጢራዊ ኮድ ናይ ዲ.ኺ.ደይ ብሓንጎልካ ክትዝክራ ኣገዳሲ እዩ። እዛ ምስጢራዊት ኮድ ናይ ውልቅኻ እያ ስለዚ ንካልእ ሰብ ኣይትሃብ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ዲ.ኺ.ደይ ኣብዛ ኣብ ታሕቲ ናይዚ ገጽ ዘላ ሊንክ ጠውቕ።  ኣጠቓቕማ ናይ ኢንተርነት ዘጸግመካ እንተኾነ ወይ ድማ ርእስኻ ክኢልካ ዲጂታል ናይ ፖስታ ሳንዱቕ ከምኡውን ወብሳይትታት ናይ መንግስቲ  ክትጥቀም እንተደለኻ ኣብ ብዙሓት ቤት-ንባብ ሓጺር ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል። ኩሉ ብዛዕባ ዲ.ኺ.ደይ  ብ ነዘርላንድስ፡ እንግሊዝ፡ ፈረንሳን ዓረብን።

ተራ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት

[ De rol van VluchtelingenWerk ]
  • ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ቅድሚ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ናብ መንበሪ-ቤትካ ምግዓዝካ ውን ከይተረፈ ብዛዕባ ብዙሓት ዘድልዩኻ ነገራት ክሕግዘካ ይኽእል። ምስገዓዝካ ናብቲ ትቕመጠሉ ምምሕዳር ዘለዉ ተሓጋገዝቲ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትከይድ ትኽእል። ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ኣብዚ ትቕመጠሉ ቦታ ዘይለዉ እንተኾነ ካልእ ማሕበር ወይ ድማ ምምሕዳር ባዕሉ ክሕግዘካ እዩ።
  • ካብታ ቀዳመይቲ መንበሪ-ቤትካ ናብ ካልእ መንበሪ-ቤት ክትግዕዝ እንተደለኻ ባዕልኻ ካልእ መንበሪ-ቤት ክትፍትሽ ኣለካ። መብዛሕቱ ግዜ ኣብዚ ጉዳይ ሓገዝ ኣይንህብን ኢና። ንምግዓዝ ዘደልየካ ነገራት ዝሕብር ሊስታ ግን ክንህበካ ንኽእል። እዚ ሊስታ እዚ ኣብ ምግዓዝ ክሳለጥ ዘለዎ ነገራት ዝሓዘ እዩ።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።