تطابق و مشارکت در جامعه

[ Inburgeren ]

اگر شما برای زندگی کردن به هالند آمده اید پس بهتر این است که هرچه زود تر زبان را یاد بگیرید، با رسم و رواج آشنایی پیدا کنید و مقررات نوشته شده و نوشته نشده را بشناسید. در آنصورت زودتر راه تان را پیدا کرده و خود را پذیرفته شده احساس می نمایید؛ پس شما یک حصۀ از جامعه هالند می شوید. این بنام مشارکت در جامعه یاد میگردد. بعضاً مشارکت در جامعه امکان دارد مشکل باشد، اما این نیز بسیار جالب و هیجان آور است: در مقابل تان یک جهان خیلی جدید باز می گردد.

باید یک قسمت بزرگ از موفقیت شما مشارکت در جامعه از ابتکار خود تان نشئت نماید. برعلاوه دولت هالند مکلفیت های را برای تازه واردان در قبال مشارکت در جامعه میگذارد: مشارکت اجباری در جامعه و امضا نمودن پیمان مشارکت را.

مشارکت اجباری در جامعه

[ Verplichte Inburgering ]

مشارکت اجباری برای هر تازه وارد بین سن ۱۸ الی ۶۷ سالگی مدار اعتبار است. مشارکت اجباری از زمانی که شما اجازۀ اقامت اخذ نمودید آغاز می گردد. شما زمانی با این مکلفیت مطابقت می نمایید که پیمان مشارکت را امضاء نمائید و امتحان مشارکت در جامعه را سپری کنید و یا در امتحان دولتی NT2 موفق گردید. این امتحانات متشکل اند از قسمت زبان هالندی، آشنایی با جامعه هالند (KNM) و گرایش در بازار کار هالند (ONA).

جستجوی کورس های مشارکت در جامعه

[ Inburgeringscursus zoeken ]

شما خود تان مسوول دریافت مکتب و یا کورس مشارکت در جامعه برای تان هستید. در ویب سلایت www.ikwilinburgeren.nl نگاهی برای کار (Blik op Werk) می توانید مکاتب را در منطقۀ خویش پیدا کنید. نگاهی برای کار ( Blik op Werk) یک علامت تضمینی است که توسط آن کیفیت مکاتب نشان داده می شود. شما می توانید هر کورس را مطالعه نماید که شاگردان آن کورس به چه اندازه از آن راضی اند، به چه اندازه شاگردان در امتحانات شان موفق گردیده اند و قیمت فی ساعت درسی را. هرگاه شما یک مکتیب را از Blik op Werk با علامت تضمینی انتخاب نمودید می توانید از DUO تقاضای قرضه نمائید. با این قرضه می توانید پول کورس و امتحانات را بپردازید.

زمان مهلت مشارکت در جامعه

[ Inburgeringstermijn ]

برای اینکه همه امتحانات را موفقانه سپری نمائید سه سال وقت دارید. و یا در صورتیکه اول باید الفبا را بیاموزید مدت پنج سال وقت دارید. این به نام زمان مهلت مشارکت در جامعه (inburgeringstermijn) یاد می گردد. اگر شما تمام امتحانات را به موقع موفقانه سپری نمودید و دارای اجازه اقامت پناهندگی باشید، پس ضرور نیست که قرضه DUO را واپس پرداخت نمائید. اگر شما اجازه اقامت را برای یک مدت نا معلوم دارید و یا می خواهید پاسپورت هالند را درخواست نمایید پس گذراندن امتحان مشارکت مهم است. هرگاه شما امتحانات را در زمان مهلت نتوانستید موفقانه سپری نمائید – و همچنان کدام دلیل قناعت بخش برای عدم گذراندن امتحان تان را ندارید - امکان دارد که حد اکثر به اندازه ۱۲۵۰ جریمه شوید.

قابل توجه!

[ Let op! ]

تمدید امتحان مشارکت در جامعه

[ Verlenging inburgeringstermijn ]

اگر شما بعد از ۳۰۰ ساعت درس فکر می کنید که نیاز به زمان بیشتری از سه سال دارید تا که بتوانید امتحان را موفقانه سپری نمایید، بعضاْ می توانید مهلت امتحان مشارکت را تمدید نمایید. شما باید یک تقاضا نامه به DUO ارایه دارید. ادارۀ امور پناهندگان و یا مکتب زبان تان شما را در مورد کمک می نمائید.

خود تان زبان هالندی را می آموزید و تمرینات اضافی می نمائید

[ Zelf Nederlands leren en extra oefenen ]

تعقیب کورس زبان هالندی اجباری نیست، مگر بسیار مشکل است که بدون گرفتن کورس امتحانات مشارکت در جامعه را به موفقیت سپری نمائید. برعلاوه شما باید به شاروالی نشان بدهید که فعالانه مصروف آموزش زبان هستید. اگر شما می خواهید که خود تان زبان را تمرین نمائید، امکانات زیادی وجود دارد، بطور مثال:

جدید در هالند

[ Net in Nederland ]

در ویب سایت www.netinnederland.nl هر نوع ویدیو با ترجمه آن به زبان های هالندی، انگلیسی و یا عربی موجود است. شما می توانید که اخبار و دیگر پروگرام های تلویزیون را تماشا نمائید و فلم های کوتاه را در بارۀ موضوعات مختلف مشارکت در جامعه را تماشا کنید.

App Look2Speak

[ App Look2Speak ]

این یک اپ خیلی ساده و پر از آیکون های واضح است، مرتب شده در کتگوری های مختلف (در هالندی، انگلیســی و عربی) به طور مثال " حمل و نقل عامه"، "مســـکن"، "صحت" و خوراکه. این اپ را می توانید از طریق Google Play Store و همچنان از طریق Apple App Store دونلود نمایید.

کتابخانه ها

[ Bibliotheken ]

در اکثر کتابخانه های عامه می توانید با زبان هالندی تمرین نمائید و همچنان برای ملاقات و دیگر فعالیت های که برای مشارکت شما کمک می کند.

و این مهم است که در آموزش زبان بسیار تمرین گردد. شاید شما بتوانید یک رهنمای زبان از طرف انجمن رسیدگی به امور پناهندگان و یا یک ارگان دیگری دریافت نمایید؟ آیا شما همسایه ها یا آشنایانی دارید که شما بطور منظم با او تمرین کنید؟ یا می توانید به شکل داوطلبانه کار کنید، پس می توانید از یک طرف تجربۀ کاری پیدا کنید و از طرف دیگر زبان را بیاموزید.

علائیم مشارکتی

[ Participatieverklaring ]

نورم ها و ارزرش ها در هر مملکت فرق دارد. شما منحیث یک باشندۀ جدید در هالند می توانید نورم ها و ارزش ها را در هالند ببینید که شاید با چیزی که شما بلد هستید متفاوت باشد. در قانون اساسی هالند و مقررات آن یک تعداد نورم ها و ارزش ها تثبیت گردیده است، بطور مثال:

  • آزادی دینی و آزادی بیان.
  • همه با هم برابر اند، اگر شما مرد، زن، دیگر جنسگرا، همجنس گرا، لیزبین و ترنس جندر باشید.
  • شما اجازه ندارید که نسبت به دیگران تبعیض نمایید و دیگران هم اجازه ندارند که نسبت به شما تبعیض نمائید.
  • شما خود تان تعین کرده می توانید که با چه کسی ازدواج نمایید.

این موضوع در یک یا بیشتر ورکشاپ که در خصوص بخش مشارکت است صحبت میگردد. برای این منظور ضرور نیست که شما خود تان کدام مکتب را جستجو نمایید؛ شما برای این منظور از طرف شاروالی و یا مرجع سازماندهندۀ این ورکشاپ دعوتنامۀ به دست می آورید. در اخیر این دروس شما پیمان مشارکت در جامعه را امضاًء می نمائید. این باید در ظرف یک سال بعد از اخذ اجازۀ اقامت  صورت بگیرد. پیمان مشارکت یک قسمتی اجباری از مشارکت در جامعه می باشد. اگر شما اجازۀ اقامت غیر از پناهندگی  را دارید، در آنصورت شما باید درین مورد ۱۵۰ ایرو بپردازید، اگر شما یک اجازۀ اقامت پناهندگی دارید این مبلغ را شاروالی می پردازد.

نقش انجمن رسیدگی به امور پناهندگان

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

اگر شما سوالاتی در مورد مشارکت در جامعه دارید بدون تردید از رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگی بپرسید. ما شما را در معلومات دربارۀ مشارکت اجباری، یافتن کورس های مناسب مشارکت در منطقۀ تان و قرضه از DUO کمک می نماییم.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.