ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ

[ Inburgeren ]

ኣብ ሆላንድ ክትቅመጥ እንተዳኣመጺእካ፡ ቀልጢፍካ ቛንቛ  ምኽኣል፡ ባህሊ ምፍላጥ፡ ዝተጻሕፉን ዘይተጻሕፉን ሕግታት ምፍላጥ የድለካ። ከምዚ እንተጌርካ ቀልጢፍካ መንገድኻ ትፈልጥ፡ ምስዚ ሕብረተሰብ ምንባር ጽቡቕ ይስመዓካ ከምኡውን ኣካል ናይ ሆላንድ ሕብረተሰብ ትኸውን። እዚ ድማ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ይበሃል። ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ሓደሓደ ግዜ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹንደኣምበር ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ መሳጥን ሰሓብን እዩ። ምኽንያቱ ሓድሽ ዓለም እዩ ዝኽፈተልካ።

ምዕዋት ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድካ ዝበዝሐ ክፋሉ ካብ ናትካ ተበግሶ ክብገስ ዘለዎ እዩ። ብጀካ እዚ መንግስቲ ሆላንድ ንሓደሽቲ ተቐማጦ ምስ ሕብረተሰብ ክወሃሃዱ ይግድድ። እዚ ድማ ግዴታ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ዘሎ ትምህርቲ ከምኡውን ምፍራም ናይ ተሳትፎ መግለጺ ዘጠቓለለ እዩ።

ግዴታ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ዘሎ ትምህርቲ

[ Verplichte Inburgering ]

እዚ ግዴታ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ትምህርቲ ንኩሎም ሓደሽቲ ተቐማጦ ካብ 18 ዓመት ስጋብ 67 ዓመት ይምልከት። ግዴታ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ትምህርቲ መንበሪ ፍቓድ ምስተዋህበካ ይጅምር። ናይ ተሳትፎ መግለጺ ምስፈረምካን ከምኡውን መርመራ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ትምህርቲ ምስሓለፍካ ወይ ድማ ሃገራዊ መርመራ NT2 ምስ ሓለፍካ ነዚ ግዴታ እዚ ኣማሊእካ ኣለኻ ማለት እዩ። አዚ መርመራታት ካብ ክፋላት ቛንቛ ነዘርላንድ፡ ኣፍልጦ ብዛዕባ ናይ ሆላንድ ሕብረተሰብ (KNM) ከምኡውን ድህሰሳ ናይ ሆላንድ ናይ ሽቕለት ዕዳጋ (ONA) ዝቖመ እዩ።

ትምህርቲ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ምድላይ

[ Inburgeringscursus zoeken ]

ትምህርቲ ወይ ኮርስ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ምምራጽ ናትካ ሓላፍነት እዩ። ኣብ ወብሳይት www.ikwilinburgeren.nl ናይ Blik op Werk (ስራሕ ቆላሕታ) ኣብ ከባቢኻ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ክትረክብ ትኽእል። Blik op Werk ( ቆላሕታ ስራሕ) ዘለዋ ቤት-ትምህርቲ ብልጸታ እንታይ ከም ምዃኑ ክፍለጥ ይከኣል። ናይ ነፍሰወከፍ ቤት-ትምህርቲ እቶም ተመሃሮ ስጋብ ክንደይ ሕጉሳት ከም ምዃኖም፡ ክንደይ ተማሃሮ መርመራ ከምዝሓለፉ ከምኡውን ንሓደ ሰዓት ትምህርቲ ዋግኡ ክንደይ ከም ምዃኑ ክትርኢ ትኽእል። Blik op Werk ( ቆላሕታ ስራሕ) ዘለዋ ቤት-ትምህርቲ እንተዳኣ መሪጽካ ካብ ዲዎ (DUO) ለቓሕ ክትሓትት ትኽእል። በዚ ለቓሕ ድማ ናይ መምሃርን ናይ መርመራን ገንዘብ ክትከፍል ትኽእል።

ግዜ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ

[ Inburgeringstermijn ]

ኩሉ መርመራታት ንኽትሓልፍ ሰለስተ ዓመት ይፍቀደካ። መጀመርያ መሃይምነት ከተጥፍእ (ምንባብን ምጽሓፍን ኣብ ነዘርላንድስ ቛንቛ) ዘለካ እናተኾነ ግን ሓሙሽተ ዓመት ይፍቀደካ። እዚ ድማ ግዜ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ይበሃል። ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዘለካ ኮይኑ ኩሉ መርመራታት ኣብ ግዜኡ እንተዳኣ ሓሊፍካ እቲ ካብ ዲዎ (DUO) ዝተለቃሕካዮ ለቓሕ ምምላስ ኣይድልየካን እዩ። ንዘይተወሰነ ግዜ መንበሪ-ፍቓድ ክትሕትት ትደሊ እንትኾንካ ወይድማ ናይ ሆላንድ ፓስፖርት ክትሕትት ትደሊ እንተኾንካ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ መርመራ ምሕላፍ ውን ኣገዳሲ እዩ። እዞም መርመራታት ኣብ ግዜኡ እንተዘይሓሊፍካ ከምኡውን ንምንታይ ከምዘይሰለጠካ ብቑዕ ምክንያት እንተዘይብልካ ስጋብ 1250 ኢሮ መቕጻዕቲ ክትወሃብ ትኽእል።

ኣስተውዕል!

[ Let op! ]

ምንዋሕ ግዜ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ

[ Verlenging inburgeringstermijn ]

300 ሰዓታት ምስተማሃርካ እሞ መርመራ ንኽትሓልፍ ልዕሊ ሰለስተ ዓመት ዘድልየካ ከም ምዃኑ እንተፈሊጥካ ሳሕቲ ምንዋሕ ግዜ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ክወሃበካ ይኽእል። እዚ ምንዋሕ ኣብ ዲዎ  (DUO) ክትሓትት ኣለካ። ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ወይ ድማ ቛንቛ ትመሃረሉ ቤት-ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ክሕግዘካ ይኽእል።

ባዕልኻ ቛንቛ ነዘርላንድስ ምምሃርን ተወሳኺ ምልምማድን

[ Zelf Nederlands leren en extra oefenen ]

ናይ ነዘርላንድ ትምህርቲ ምክትታል ግዴታ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ናብ ቤት-ትምህርቲ ከይከድካ መርመራ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ክትሓልፍ ከቢድ እዩ። ብጀካ እዚ መብዛሕቱ ግዜ ቛንቛ ንምምሃር ትገብሮ ንጥፈታት ንምምሕዳር ከም መረጋገጺ ከተቕርብ ኣለካ። ባዕልኻ ቛንቛ ክትለማመድ እንተደሊኻ ብዙሓት ተኽእሎታት ኣለዉ። ከም ንኣብነት፡

Net in Nederland (ሓድሽ እየ ኣብ ሆላንድ)

[ Net in Nederland ]

ኣብ ወብሳይት ናይ www.netinnederland.nl ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ብነዘርላንድስ፡ እንግሊዝ ወይ ዓርብ ብጽሑፍ ዝተሰነየ ኣልዉ። ኣብዚ ዜናን ካልኦት ናይ ተለቪጅን መደባትን ክትርኢ ትኽእል፡  ከምኡውን ፊልምታት ናይ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ብዛዕባ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ።

ኤፕ Look2Speak

[ App Look2Speak ]

እዚኣ ቀላል ኤፕ ኮይና ስእላዊ መግለጺ ዘለዎ፡ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዝተሰርዐ (ብነዘርላንድስ፡ እንግሊዝን ዓረብን) ከም “ህዝባዊ መጉዓዝያ” “መንበሪ-ቤት” “ጥዕና” ከምኡውን መግቢ ዝኣመሰሉ ዝሓዘ እዩ።  እዛ ኤፕ ካብ ጉግል ፕለይ ስቶር ከምኡውን ካብ ኤፕል ኤፕ ስቶር ክጸዓን ይከኣል።

ህዝባዊ ቤት-ንባብ

[ Bibliotheken ]

ኣብ ብዙሓት ህዝባዊ ቤት-ንባብ ነዘርላንድስ ቛንቛ ክትለማመድ ትኽእል። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ሰባት ክትራኸብ ትኽእል ከምኡውን ን ምስ ሕብረተሰ ምውህሃድ ዝሕግዘካ ንጥፈታት ከተካይድ ትኽእል።

ብዙሕ ናይ ቛንቛ  ልምምድ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ምናልባሽ ናይ ቛንቛ ተሓጋጋዚ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ወይድማ ናይ ካልኦት ማሕበራት ክወሃበካ ይከኣል ይኸውን። ምስ ጎረባብትኻ ወይድማ ትፈልጦም ሰባት ነዘርላንድስ ክትለማመድ ትኽእል ዶ? ወይስ ናይ ወለንተኛ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ዶ? ከምኡ እንተኾነ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ከተጥሪ ትኽእል ከምኡውን ቛንቛ ክትመሃር ትኽእል።

ናይ ተሳትፎ መግለጺ

[ Participatieverklaring ]

መትከላት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ። ከም ሓድሽ ተቐማጢ ኣብ ሆላንድ ምስ  መትከላት ናይ ሆላንድ ምንባር ከድየካ እዩ። እዞም መትከላት እዚኣቶም ምናልባሽ ካብቶም ዝለመድካዮም ፍልይ ዝበሉ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብ ቀዋምን ሕግን ናይ ሆላንድ ገለ ካብዞም መትከላት እዚኣቶም ሰፊሮም ኣለዉ። ንኣብነት፡

  • ናጽነት ናይ ምእማንን ናይ ምዝራብን።
  • ዝኾነ ሰብ ማዕረ እዩ፡ ጟል-ኣንሰይቲ ትኹን ወዲ-ተባዕታይ: ፍሉየ-ጾተኛ ይኹን ሓደ-ጾተኛ: ሶደመኛዊት ትኹን ወይውን ዘይናቱ ጾታ ዝስመዖ ሰብ ።
  • ንስኻ ንካልኦት ብኣድልዎ ክትርኢ ወይ ውን ካልኦት ንዓኻ ብኣድልዎ ክርእዩኻ ኩልኩል እዩ።
  • ምስ መን ከምትምርዖ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

እዞም ኣርእስትታት ኣብ ሓደ ወይ ብዙሓት ቤት-ዕዮታት (workshops) ናይ መስርሕ ተሳትፎ መግለጺ ክዝረበሎም እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ባዕልኻ ቤት-ትምህርቲ ክትመርጽ ኣየድልየካን። ነዚ መስርሕ ዝምልከት ካብ ምምሕዳር ወይ ድማ ካብቲ ነዚ ቤት-ዕዮ ዝህብ ኣካል ናይ ዕድመ ደብዳቤ ክመጽኣካ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ናይዚ ትምህርቲ ተሳትፎ መግለጺ ትፍርም። አዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድሕሪ እቲ መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋሃብካሉ ክፍጸም ኣለዎ። ተሳትፎ መግለጺ ግዱድ ዝኾነ ኣካል ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ እዩ። ስሩዕ መንበሪ-ፍቓድ እንተኣለካ ነዚ 150 ኢሮ ትኸፍል ናይ ዑቕባ መንበሪ-ፍቓድ ዘለካ እንተኾነ ግን ምምሕዳር ባዕሉ ይኸፍለልካ።

ተራ ናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

ብዛዕባ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ሕቶታት እንተኣለካ ንናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓጋጋዚኻ ንምሕታት ኣይትጠራጠር። ብዛዕባ ግዴታ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ፡ ዝሰማማዓካ ናይ ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድ ትምህርቲ ኣብ ከባቢኻ ከምኡውን ለቓሕ ካብ ዲዎ (DUO)  ዝምልከት ጉዳያት ሓበሬታ ንኽትረክብ ክንሕግዘካ ንኽእል።

ርኽክብን ምኽርን

[Contact]

ውልቃዊ ምኽሪ ወይ ድማ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ ምስ ኣብ መዕቆቢ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ምምሕዳር ዘለዉ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ክትራኸብ ትኽእል። ኣብዚ ታሕቲ ሽም ናይ ትቕመጠሉ ቦታ ወይድማ ፖስጣ ሳጹን ቁጽሪ ጸሓፍ።

Spreekuur ማለት ናይ ዝርርብ ሰዓት ማለት እዩ። ሳሕቲ Juridisch spreekuur ተጻሒፉ ይርከብ። እዚ ናይ ዝርርብ ሰዓት ንናይ መንበሪ-ፍቓድካ ወይ ደማ ንናይ ጥርናፈ ስድራቤት ጉዳያት እዩ።

ማሕበር ተሓጋግዝቲ ስደተኛታት ኣብቲ ትቕመጦ ቦታ አንተዳኣ ዘየለዉ ኣብዚ ላዕሊ ኣድራሻታት ናይ ከባቢ ኣብያተ-ጽሕፈት ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ምስ ምምሕዳርካ ወይድማ ምስ ኣብቲ ትቕመጠሉ ቦታ ንስደተኛታት ዝሕግዛ ማሕበራት ተራኸብ።