معارف

[ Onderwijs ]

در هالند تعلیم و تربیه بسیار مهم است. در صورتیکه شما دارای دیپلوم های خاصی باشید واجد شرایط شمول در اکثر از وظایف می باشید. درین صفحه بصورت مختصر در مورد سیستم تعلیم و تربیه در هالند توضیحات داده می شود. دولت هالند می خواهد که همه باید دارای یک دیپلوم (با سطح حداقل تحصيلات) باشند. اگر شما کار نمی کنید و تقاضای مدد معاش می نمائید امکان دارد که شما تا سن ۲۷ سالگی مجبور به دریافت یک دیپلوم گردید. همچنان برای پناهجویان نیز امکانات مختلف آموزشی وجود دارد. اطفال به جز اینکه مکتب بروند کدام انتخاب دیگری ندارند، بدون در نظر داشت وضعیت اقامت شان.

Voor vluchtelingen: onderwijs in Nederland (Nederlandse versie)

اطفال در هالند تا سن ۱۶ سالگی و بعضاْ تا ۱۸ سالگی آموزش اجباری دارند؛ تنها در صورتیکه مریض باشند ضرور نیست به مکتب بروند. همچنان امكان دارد برای ازدواج، جنازه و یا مراسم دینی اجباری قبلا تقاضای معافیت گردد.

مکتب ابتدائیه

[ Basisschool ]

اطفال از سن ۴ الی ۱۲ سالگی به مکتب ابتدائیه می روند. مکتب ابتدائیه هشت صنف دارد. صنف ۱ و ۲ صنف کودکان می باشد. از صنف ۳ به بعد اطفال خواندن، نوشتن و حساب را می آموزند. در صنف ۸ باید تمام اطفال امتحان نهایی را سپری نمایند. نتیجه آن نشان دهنده سطح دانش شاگرد است که آیا شاگرد کدام نوع آموزش را دنبال نماید. مکتب جدید، اکثراً در زمان رهنمایی این توصیه را می نماید .

مکتب متوسطه

[ Voortgezet onderwijs ]

در هالند بعد از دورۀ ابتدائیه در مکتب متوسطه چهار سطح آموزشی موجود است.

  • آموزش عملی؛
  • آمادگی متوسط آموزش مسلکی (vmbo): با دیپلوم آن می توانید به آموزش متوسطه مسلکی (mbo) بروید؛
  • آموزش عمومی عالی (havo): با دیپلوم آن می توانید به آموزش عالی مسلکی (hbo) بروید؛
  • آمادگی آموزش علمی (vwo): با این دیپلوم می توانید به پوهنتون و یا به آموزش عالی مسلکی بروند.

اطفالیکه تازه به هالند آمده اند، اکثراً ابتدا به صنف تعویضی بین المللی (ISK) می روند تا زبان هالندی را فرا گیرند. تقریباً بعد از یک سال به مکتب آموزش متوسطۀ عادی می روند. با تأسف همه اطفال نمی توانند قبل از سن ۱۸ به صنف عادی بروند. آنها اکثراْ باید از طریق پائین ترین صنف آموزش متوسط مسلکی پیش بروند تا دیپلوم را حاصل نمایند.

هزینه

[ Kosten ]

یک قسمت اعظم هزینۀ آموزش ابتدائی و آموزش متوسط  توسط دولت پرداخته می شود، اما برای بعضی از مواد درسی و سیر علمی مکتب باید والدین خود شان بپردازند. بعضاً برای آنانیکه درآمد کم دارند موسسات تعلیمی تخفیف در نظر گرفته اند و یا حتی امکان بخشیدن آن است.

آموزش متوسط مسلکی Mbo

[ Mbo ]

هرگاه شــما می خواهید آموزش متوســـط مســــلکی را تعقیب نمائید، اما دیپلوم آموزش متوسط را ندارید، پس شما باید اول امتحان دولتی NT2-1 را موفقانه سپری نمائید. آموزش mbo (اغلب از طرف ROC ارائه می گردد) شما را حد اکثر الی چهار سال در یک مسلک می رساند. اغلب آموزش mbo متشکل از مجموع دروس، کار و یا ستاژ می باشد. بعضاً شما می توانید آموزش mbo را با کورس های مشارکت در جامعه یکجا سازید.

Hbo و پوهنتون

[ Hbo en universiteit ]

شما یک سند لیسانس ویا سند ماستری را می توانید در آموزش hbo یا پوهنتون بدست  می آورید. عمدتاً تمرکز hbo به یک مسلک خاص است در حالیکه یک پوهنتون بیشتر آموزش تیوری را دربر دارد. زمانی که شما در hbo یا پوهنتون درس می خوانید پس موارد ذیل برای شما مهم است:

  • شما دیپلوم زبان هالندی را ندارید؟ برای تمام مطالعات به زبان هالندی باید امتحان دولتی NT2-II را بدست آورید. برای مطالعات انگلیسی باید شما امتحانات IELTS-  یا  TOEFL- راموفقانه سپری نمائید.
  • شما باید تحصیلات قبلی قناعت بخش داشته باشید. اگر شما در وطن تان کدام دیپلوم را بدست آورده اید، شما می توانید آنرا در ارزیابی بین المللی دیپلوم (IDW) ارزیابی نمائید: www.idw.nl . موسسه آموزشی به اساس این ارزیابی تعین می نماید که آیا آموزش قبلی تان کافی است یا بعضاً امکان دارد که شما از آموزش (یک قسمت آن) معاف شوید. اگر شما کدام دیپلوم ندارید ویا آموزش قبلی تان کافی نباشد، پس شما باید یک امتحان دخولی را سپری نمائید: امتحان دخولی ۲۱+. در موسسۀ که شما می خواهید درس بخوانید معلومات اخذ نمائید.
  • یک سال تعویضی دورۀ است که در آن شما را برای تحصیل در آموزش hbo یا پوهنتون آماده می سازد. شما زبان هالندی تان را بهتر رشد می دهید و مضامینی را می داشته باشید که برای تحصیل تان مهم است. در پهلوی آن مضامین دیگر را نیز می داشته باشید، مانند مهارت های مطالعه، علم کمپیوتر و جهت سنجی جامعه. همچنان یک سال تعویضی برای شما فرصتی رامی دهد که شما با کلتور تعلیمی هالند آشنا شوید. از محل آموزش یا UAF معلومات دریافت نمایید که آیا شما واجد شرایط سال تعویضی هستید.
  • قابل توجه: اگر شما در سال روز ۱۸ سالگی تان مصروف آموزش نبودید، و یا آنرا تمام نکرده اید، اغلب شما مجبور هستید تا امتحان مشارکت در جامعه و یا امتحان دولتی NT2 را موفقانه سپری نمائید.

 

پول تحصیل و بازپرداخت هزینۀ تحصیل

[ Studiefinanciering ]

شما یک دورۀ آموزشی را تعقیب می نمائید یا در سال آینده آغاز می نمائید؟ شما یک اجازۀ اقامت پناهندگی و یا اقامت عادی دایمی را دارید؟ شما بین سنن ۱۸ الی ۳۰ سال هستید؟ پس اکثر اوقات شما می توانید هزینه آموزش (برای تعلیمات متوسط و mbo ) یا پول تحصیل ( برای mbo، hbo و پوهنتون) را از نزد ادارۀ اجرای خدمات آموزشی (DUO) تقاضا نمائید. یک قسمتی از پول تحصیل بصورت هدیه است (بورس تحصیلی اضافی) و قسمتی از آن به شکل قرضه می باشد که این قسمت را شما باید بعد از ختم تحصیل دوباره بپردازید، یک قسمت از باز پرداخت هزینۀ تحصیل هدیه می باشد. شما در سایت  www.duo.nl ببینید که آیا شما واجد شرایط هستید.

اگر سن شما بالاتر از ۳۰ و پایین تر از ۵۵ باشد شما نیز می توانید تحت شرایط خاص برای هزینۀ کالج یا پول درس از DUO پول قرض نمائید.

بنیاد محصلان پناهنده UAF

[ Stichting UAF ]

UAF پناهندگان را در جهت تحصیل شان و در یافت کار رهنمایی می نماید و همچنان اگر شما اجازۀ اقامت ندارید و یا واجد شرایط اخذ پول تحصیل نیستید شاید شما بتوانید برای تحصیلی را که میخواهید تعقیب کنید حمایت مالی شوید، بطور مثال هزینۀ کالج، کورس های زبان، پول کتاب ها و سفر. UAF همچنان در قسمت انتخاب تحصیل تان و رهنمایی در هنگام تحصیل و جستجوی کار با شما کمک می کند. برای انجام این همه باید شما خود را به صفت عضو نامزد در UAF ثبت نمائید. در مورد پروسه انتخاب و اینکه UAF چه می کند بیشتر مطالعه نمائید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.