در ادارۀ امور پناهندگان به صفت داوطلب کار کنید

[ Word vrijwilliger bij VluchtelingenWerk ]

آیا می دانستید که همه رهنما های ادارۀ امور پناهنگان به شکل داوطلب هستند؟ همچنان شما هم می توانید کار داوطلب انجام بدهید. بدین ترتیب می توانید زبان هالندی تان را بهتر بسازید، با کسان دیگر آشنا شوید، خود را مفید احساس کنید و تجربۀ کاری حاصل نمایید. همچنان ادارۀ امور پناهندگان دایما در جستوی داوطبانی است که گذشتۀ پناهندگی داشته باشند.

ترجمان

[ Tolken ]

در صحبت با پناهندگان، کارمندان داوطلب ادارۀ امور پناهندگان اکثراً به ترجمان ضرورت دارند. اگر شما حالا مناسب الی خوب هالندی صحبت می نمایید اکثراً می توانید منحیث ترجمان کمک کنید. برای ترجمان های داوطلب یک دورۀ آموزشی ارائه می شود.

کارمندان اطلاعاتی

[ Voorlichters ]

با تأسف همه هالندی ها طرفدار پناهندگان نیستند. این طرز نگرش اکثراً ناشی از پیش داوری می باشد. کارمندان ادارۀ امور پناهندگان با ارایه اطلاعات به شاگردان و بزرگسالان در حمایت و حفاظت از پناهندگان کار می نمایند. هرگاه یک پناهنده داستان خویش را در هنگام سخنرانی یا برای مهمانان که برای درس امده اند بیان می نماید تأثیر بزرگی دارد. بسیاری از پناهندگان در مورد گذشته خویش حرف نمی زنند. اما شخصی کی می تواند و می خواهد حرف بزند، می تواند برای قبولیت پناهندگان کمک زیادی نماید. شرط اینست که شما خوب بتوانید به زبان انگلیسی و یا هالندی صحبت کنید.

ترینر ها

[ Trainers ]

در بعضی از محلات برای پناهندگان به زبان خود شان تریننگ و یا اطلاعات داده می شود، بطور مثال در برنامه های موافقتنامه های مشارکت. شرط اینست که شما هالندی را بفهمید و شما از ایستاده شدن در مقابل یک گروپ افراد لذت ببرید.

داستان تان را در رسانه ها بگویید.

[ Vertel je verhaal in de media ]

روزنامه های هالند و پروگرام های رادیو و تلویزیون بشکل مرتب از ادارۀ امور پناهندگان تقاضا تجارب پناهندگان را می نمایند. بطور مثال در مورد این که چگونه زبان را آموختند، الحاق خانواده و یا اینکه یک زندگی جدید را ساختن چگونه است. آیا شما می خواهید با رسانه محلی تان درین مورد همکاری نمایید؟ پس یک ایمیل به زبان انگلیسی و یا هالندی به آدرس persvoorlicting@vluchtelingenwerk.nl بفرستید. در صورتیکه ما از رسانه تقاضای دریافت نمودیم که شاید برای تان مناسب باشد، با شما ارتباط می گیریم.

اینجا کلیک کنید جهت جستجوی کار در ادارۀ امور پناهندگان محل زیست تان و یا ادارۀ امور پناهندگان را در مرکز پدیرش پناهندگان و یا محل زیست تان در جریان قرار بدهید که شما به دسترسی قرار دارید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.