Hoe vluchteling-vriendelijk is DENK?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: DENK.

Benieuwd welke partij bij jou past? Doe de politieke sneltest:

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

DENK: Wij staan voor een humanitair en ruimhartig asielbeleid. Mensen vluchten uit pure noodzaak en verlaten hun huis en haard om aan geweld, armoede en onderdrukking te ontsnappen. DENK neemt afstand van het wegzetten van vluchtelingen als gelukszoekers en vindt dat Nederland meer verantwoordelijkheid moet nemen om mensen een veilige plek te bieden.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden.

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

DENK: Vluchtelingen en asielzoekers moeten eerlijk verdeeld worden tussen landen binnen de EU. Lidstaten die weigeren mensen op te nemen worden gesanctioneerd. Nederland moet ruimhartig zijn in het opvangen van kwetsbare vluchtelingkinderen.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet.

3. Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

DENK:  In eerste instantie streven we naar opvang in de regio. Landen die vluchtelingen opvangen moeten daarvoor ruimhartig gecompenseerd worden. Wanneer er sprake is van een te grote toename, moet er gewerkt worden aan verdere verspreiding over meerdere landen. Mensensmokkelaars moeten worden bestreden door vluchtelingen in het land van herkomst een kans op een asielprocedure te bieden. Daarnaast wordt het aantal hervestigingsplaatsen voor kwetsbare vluchtelingen verhoogd.

Eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen.

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

DENK: Versnel de asielprocedures. Het kan niet zo zijn dat er jarenlang geprocedeerd wordt voor verblijf. We vergroten de capaciteit bij de IND en lichten de procedures door om versnelling mogelijk te maken. Nieuwkomers verdienen een humane behandeling. Bijzondere aandacht gaat uit naar gezinnen met kinderen.

Eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen – ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben – om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

DENK: Vergroot de kwaliteit van de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en zorg voor kleinschaligheid. Asielzoekers krijgen vanaf de eerste dag na aankomst ondersteuning, werk en taalonderwijs. DENK pleit voor het verkorten van de wettelijke termijn waarna een asielzoeker kan werken en studeren.

Eens.

VluchtelingenWerk: De kwaliteit van de asielopvang moet verbeterd worden. Langdurige opvang zonder goede voorzieningen en op steeds wisselende locaties is schadelijk voor het welzijn van asielzoekers en belemmert zowel hun integratie in Nederland als eventuele terugkeer. Kleinschalige opvang en snelle participatiekansen bevorderen de veerkracht en zelfstandigheid.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

DENK: Elke nieuwkomer, zowel asielzoekers als migranten in het kader van gezinshereniging, wordt op basis van vrijwilligheid kosteloos in staat gesteld om in te burgeren. Nieuwkomers krijgen vanaf de eerste dag ondersteuning, werk en taalonderwijs.

Eens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

DENK: Wij nemen afstand van het wegzetten van vluchtelingen als gelukszoekers. Wanneer nieuwkomers arriveren in Nederland verdienen zij een humane behandeling. Asielzoekers en nieuwkomers moeten vanaf de allereerste dag van hun aankomst de kans krijgen de taal te leren en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Inburgeren is daarbij het sleutelwoord.

Eens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen.

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

DENK: Na gezinshereniging moeten mensen de kans krijgen om de taal te leren en een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

Deels eens.

 

Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelinggezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland. DENK vindt gezinshereniging van belang maar pleit er nergens voor dat bestaande obstakels worden weggenomen en vluchtelingen in NL (sneller) herenigd worden met hun gezinnen.

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

DENK: De discretionaire bevoegdheid moet opnieuw ingevoerd worden en bij de staatssecretaris komen te liggen.

Eens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar.

DENK: Illegaliteit wordt niet strafbaar. De bed-bad-broodregeling voor mensen die niet terug kunnen keren naar het land van herkomst moet worden uitgebreid.

Eens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.