Hoe vluchteling-vriendelijk is SGP?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: SGP.

Benieuwd welke partij bij jou past? Doe de politieke sneltest:

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

SGP: Internationale verdragen moeten worden herzien zodat asiel géén recht inhoudt om naar een land van keuze te reizen. De SGP wil dat vluchtelingen in het land of regio van herkomst asiel aan kunnen vragen. Pas als asiel wordt toegekend kan men naar Nederland of Europa komen. Recht op asiel betekent dus niet dat men recht heeft op verblijf in Nederland. Vluchtelingen die voor hun leven moeten vrezen, kunnen op hulp van Nederland rekenen.

Oneens.

VluchtelingenWerk:  Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden. De SGP wil dat vluchteingen in het land of regio van herkomst asiel aanvragen, maar vluchtelingen moeten overal ter wereld een beroep kunnen doen op bescherming: dat is de kern van het Vluchtelingenverdrag.

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

SGP: Wanneer de druk op Zuid-Europese landen te hoog oploopt, wordt een noodmechanisme ontwikkeld om asielzoekers - die naar verwachting een verblijfstatus krijgen - her te verdelen over Europa. Lidstaten die hieraan bijdragen ontvangen financiële steun. Afgewezen migranten dienen zo snel mogelijk te worden gerepatrieerd naar hun thuisland.

Oneens.

VluchtelingenWerk:  Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet. Door de verdeling te beperken tot een noodmechanisme én slechts tot kansrijke zaken, zoals de SGP wenst, blijven aankomstlanden zoals Griekenland onevenredig belast, met alle gevolgen van dien.

3. Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

SGP: In het immigratiebeleid moet ingezet worden op hervestigingsprogramma’s als vervanging voor illegale migratie. Door het opvangen van vluchtelingen middels hervestiging, ontstaat er controle en regie op migratie. We hebben grip op wie we uitnodigen en hoeveel vluchtelingen we uitnodigen.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen. De SGP pleit voor hervestiging als alternatief op mensensmokkel, maar niet voor een hogere inzet door Nederland

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

SGP: Nederlandse organisaties die het asielbeleid uitvoeren, moeten structureel meer geld en personeel ter beschikking krijgen. Zij worden efficiënt, robuust en wendbaar, zodat de asielketen tegen een stootje kan als het aantal asielzoekers onverwachts fluctueert.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure. De SGP houdt in haar standpunt geen rekening met kwetsbare groepen in de asielprocedure.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen – ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben – om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

SGP: Gelet op de omvang van veel lokale gemeenschappen rond de opvangcentra, moet er ruimte zijn voor kleinschalige opvanglocaties. De asielprocedure en de opvang van asielzoekers in Nederland wordt sober en zo doelmatig mogelijk vormgegeven.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure. De SGP pleit aan de ene kant voor kleinschalige opvang, maar tegelijkertijd moet die ‘sober’ zijn waarbij asielzoekers geen participatiemogelijkheden hebben.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

SGP: In de inburgering moet de eigen verantwoordelijkheid voorop staan, ook financieel.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

SGP: Zij die niet aan hun inburgeringsplicht willen voldoen worden beboet, en als dat kan uitgezet. Vluchtelingen die zijn genaturaliseerd mogen zich Nederlander noemen. Daarmee zijn zij volwaardig burger en hebben zij uiteraard recht op een gelijke behandeling en gelijke kansen in Nederland, net als ieder ander.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen. Volgens de SGP zijn vluchtelingen pas volwaardig burger na hun naturalisatie.

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

SGP: De mogelijkheden om gezinsleden te laten delen in de verblijfsvergunning van de asielzoeker worden strikter ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een wachttermijn van twee jaar, zodat iemand na verkrijging van een verblijfsvergunning niet direct familie kan laten overkomen. In een noodsituatie kan uiteraard een uitzondering worden gemaakt.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelingengezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland. De SGP wil nog meer obstakels opwerpen voor gezinshereniging, terwijl familie van vluchtelingen al vaak in gevaarlijke situaties moeten wachten tot aan allerlei bureaucratische eisen is voldaan.

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

SGP: Wij pleiten voor een ‘schrijnendheidstoets’ aan het begin van de asielprocedure, waarover de staatssecretaris zou kunnen beslissen.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties. Een ‘schrijnendheidstoets’ aan het begin van procedure, zoals de SGP wenst, is niet hetzelfde als discretionaire bevoegdheid aan het eind van de procedure, en biedt geen uitweg om in schrijnende gevallen die later in de asielprocedure ontstaan alsnog asiel toe te kennen.

Deels eens.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar

SGP: Illegaliteit kan zo nodig strafbaar worden gesteld. Uitgeprocedeerde vluchtelingen krijgen opvang in Nederland wanneer en zolang dat echt nodig is. De overheid moet actief nagaan of de omstandigheden in het land van herkomst voldoende verbeterd zijn, zodat migranten weer kunnen terugkeren.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.