Hoe vluchteling-vriendelijk is de VVD?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de VVD.

Benieuwd welke partij bij jou past? Doe de politieke sneltest:

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

VVD: De Europese asielregels worden aangepast om in Nederland tijdelijke opvang mogelijk te maken. Ook de huidige praktijk waarin mensen na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen wordt aangepast. Uitgenodigde vluchtelingen krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor drie jaar. In het vierde jaar keert men direct terug naar het land van herkomst als dat weer veilig is óf naar het veilige derde land in de regio van herkomst.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden. De VVD wil de mogelijkheid afschaffen om in Nederland asiel aan te vragen, en pleit voor 100% opvang in 'de regio'. Daarmee gaat de partij voorbij aan het feit dat niet alle vluchtelingen daar bescherming kunnen vinden en dat Nederland ook een bijdrage zou moeten leveren aan vluchtelingenbescherming

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

VVD: Wij pleiten voor een strenge procedure aan de Europese buitengrens en effectievere terugkeer voor afgewezen asielzoekers. Pas wanneer dit op orde is, kan bij de opvang van asielzoekers sprake zijn van solidariteit tussen lidstaten. EU-lidstaten kunnen dan onder voorwaarden helpen met de hervestiging van kansrijke asielzoekers of via praktische of financiële ondersteuning.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet. Volgens de VVD is solidariteit pas mogelijk nadat overbelaste aankomstlanden, zoals Griekenland, de volledige verantwoordelijkheid nemen voor zowel de asielprocedures als terugkeerbeleid.

3. Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

VVD: Mede gelet op het maatschappelijk draagvlak, kan het jaarlijkse quotum voor de hervestiging ook nul zijn.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen.

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

VVD: Voor een stabiele financiering van de asielketen wordt jaarlijks honderd miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee kan het proces beter ingericht worden, het aantal mensen dat nog in de procedure is afnemen en de wachttijden worden teruggebracht. Deze financiering zetten we voort zodat asielprocedures snel en zorgvuldig kunnen verlopen. Zo kunnen mensen met recht op asiel integreren, en mensen zonder recht op asiel worden teruggestuurd. 

Deels eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure. De VVD investeert weliswaar in het wegwerken van de achterstanden, maar geeft geen extra aandacht aan kwetsbare groepen.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen – ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben – om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

VVD: Geen informatie in het verkiezingsprogramma.

Oneens.

VluchtelingenWerk: De kwaliteit van de asielopvang moet verbeterd worden. Langdurige opvang zonder goede voorzieningen en op steeds wisselende locaties is schadelijk voor het welzijn van asielzoekers en belemmert zowel hun integratie in Nederland als eventuele terugkeer. Kleinschalige opvang en snelle participatiekansen bevorderen de veerkracht en zelfstandigheid.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

VVD: In ruil voor de geboden gastvrijheid, verwachten we van nieuwkomers dat ze bijdragen aan de Nederlandse samenleving: dat ze zich verdiepen in onze cultuur en normen en waarden, de taal leren en werken. De eigen verantwoordelijkheid van migranten is onvoldoende gebleken om snel mee te doen in de Nederlandse samenleving. Migranten moeten daarom meer begeleid worden, de vrijblijvendheid moet verdwijnen en de inburgeringseisen moeten omhoog.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces. Door onredelijk hoge eisen te stellen maakt de VVD het onmogelijk voor vluchtelingen om volwaardig mee te doen in de Nederlandse samenleving. Bovendien spreekt de VVD van 'migranten'. Daarmee gaat de partij voorbij aan het feit dat vluchtelingen hier niet zijn vanwege de Nederlandse ‘gastvrijheid’, maar omdat zij bescherming nodig hebben.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

VVD: Het huisvestingsbeleid voor vluchtelingen wordt aangescherpt. Na het azc verhuizen vluchtelingen niet automatisch naar een sociale huurwoning en krijgen geen voorrang, maar blijven op speciale integratielocaties waar zij een intensief inburgeringstraject doorlopen. Pas als vluchtelingen voortvarend bezig zijn met de inburgering, bijvoorbeeld door een opleiding af te ronden of zicht hebben op werk, kunnen zij doorstromen naar een eigen huurwoning.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen. De VVD ontneemt het gelijke recht op huisvesting voor urgent woningzoekenden in Nederland, en stelt (te) hoge voorwaarden aan volwaardig burgerschap.

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

VVD: Geen informatie in verkiezingsprogramma.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelingengezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland. De VVD zet slechts beperkt in op tijdelijk verblijf, waardoor gezinshereniging voor vluchtelingen in het verkiezingsprogramma niet aan de orde komt.

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

VVD: Het permanente kinderpardon en de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris is afgeschaft.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar.

VVD: Zowel illegaal verblijf als het faciliteren van illegaal verblijf wordt strafbaar. Hiermee gaan we het rekken van (illegaal) verblijf in Nederland tegen en maken we het makkelijker om overlastgevers, criminelen en (vermeende) oorlogsmisdadigers vast te zetten. Asielzoekers waarvan het vermoeden bestaat dat ze overlast veroorzaken of zich aan overheidstoezicht onttrekken, worden sneller in detentie geplaatst.

Oneens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.