Hoe vluchteling-vriendelijk is de ChristenUnie?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: ChristenUnie.

Benieuwd welke partij bij jou past? Doe de politieke sneltest:

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

ChristenUnie: Mensen die vluchten bevinden zich in een afhankelijke en kwetsbare positie en kunnen rekenen op een rechtvaardige behandeling van hun asielverzoek. Nederland eerbiedigt de internationale rechtsbescherming voor vluchtelingen, zoals vastgelegd in het vluchtelingenverdrag en de mensenrechtenverdragen.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden.

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

ChristenUnie: De schrijnende situatie op de Griekse eilanden laat zien dat meer samenwerking nodig is om rechtvaardig met vluchtelingen en migranten om te gaan die naar Europa komen. Nederland spant zich in om binnen Europa, desnoods met een groep gelijkgestemde lidstaten, tot afspraken over migratie te komen. Duidelijke afspraken zijn nodig om alle asielzoekers over Europa te herverdelen, ongeacht de lidstaat waar ze een asielaanvraag doen. Dit helpt om gevaarlijke doorreizen te verminderen en neemt de druk weg bij lidstaten aan de buitengrenzen van Europa.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet.

Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

ChristenUnie: Nederland introduceert een ruimhartiger uitnodigingsbeleid voor vluchtelingen, zodat jaarlijks 5000 kwetsbare vluchtelingen op een veilige manier naar Nederland kunnen komen - mensen uit vluchtelingenkampen bijvoorbeeld. Ook is er speciale aandacht voor specifieke groepen, zoals religieuze minderheden of LHBT’ers.

Eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen.

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

ChristenUnie: Voor een goed nationaal asielbeleid is het van groot belang dat snel duidelijk wordt wie vluchteling is en wie om andere redenen naar Nederland is gekomen en dus terug moet keren. De Nederlandse procedures zijn op papier al snel, maar de chaos bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zorgt voor onrechtvaardig lange wachttijden. Procedures worden niet verder versoberd. De IND stelt een expertpanel in om landeninformatie beter te beoordelen.

Eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen – ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben – om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

ChristenUnie: Er is een lokale aanpak nodig, met kleinschalige opvang en op een duurzame plek. Deze verantwoordelijkheid valt onder de gemeenten. Daardoor kunnen asielzoekers makkelijker een netwerk opbouwen via een plaatselijke kerk, sportvereniging of buurt. Alle asielzoekers (met uitzondering van asielzoekers uit veilige landen) moeten vanaf de eerste dag taallessen kunnen volgen. Dat geldt ook voor (arbeids)migranten.

Eens.

VluchtelingenWerk: De kwaliteit van de asielopvang moet verbeterd worden. Langdurige opvang zonder goede voorzieningen en op steeds wisselende locaties is schadelijk voor het welzijn van asielzoekers en belemmert zowel hun integratie in Nederland als eventuele terugkeer. Kleinschalige opvang en snelle participatiekansen bevorderen de veerkracht en zelfstandigheid.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

ChristenUnie: Veel vluchtelingen hebben traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Vast onderdeel van de inburgering wordt een stevig hulpaanbod om deze trauma’s en gebeurtenissen te helpen verwerken. Bij rechtvaardige gastvrijheid hoort een duidelijk integratiebeleid, dat van nieuwkomers medeburgers maakt. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning nodig: zowel van de inburgeraar als van de ontvangende gemeenschap.

Eens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

ChristenUnie: We zijn allemaal gemaakt en geliefd door dezelfde God en het land waar we wonen hebben we ook maar gekregen. Bij rechtvaardige gastvrijheid hoort een duidelijk integratiebeleid, dat van nieuwkomers medeburgers maakt. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning nodig: zowel van de inburgeraar als van de ontvangende gemeenschap. We helpen nieuwkomers om onderdeel te worden van onze democratische rechtsstaat en om haar kernwaarden te ‘verinnerlijken’. De eindtermen van het kennisonderdeel van de inburgering worden periodiek herzien.

Eens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen.

 

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

ChristenUnie: De termijnen voor gezinshereniging moeten worden versoepeld zodat gezinnen niet onnodig lang van elkaar gescheiden zijn. Ambassades moeten zo mogelijk ondersteuning bieden zodat achtergebleven gezinsleden in moeilijke en onveilige gebieden alsnog naar Nederland kunnen reizen.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelinggezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland. De ChristenUnie vindt gezinshereniging van belang maar pleit er nergens voor dat bestaande obstakels worden weggenomen en vluchtelingen in Nederland sneller herenigd worden met hun gezinnen hier.

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

ChristenUnie: Bij een sterk gereguleerd migratiebeleid, is het juist van groot belang om ruimte te houden voor schrijnende uitzonderingen. Daarom keert de discretionaire bevoegdheid terug, zodat de staatssecretaris in bijzondere gevallen toch een verblijfsvergunning kan toekennen.

Eens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar.

ChristenUnie: De nieuwe voorziening die bed, bad, brood en begeleiding regelt voor ongedocumenteerde mensen, wordt uitgebreid en krijgt landelijke dekking. De overheid machtigt vertegenwoordigers van onder meer de IND om tot een oplossing te komen, zodat in samenspraak afspraken worden gemaakt over begeleiding bij uitzetting of alsnog tot een verblijfsvergunning kan worden besloten. Illegaliteit wordt niet strafbaar: het vraagstuk van mensen die zonder verblijfsrecht in Nederland blijven is een sociaal-maatschappelijke kwestie en hoort niet in het strafrecht.

Eens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.