Hoe vluchteling-vriendelijk is GroenLinks?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: GroenLinks.

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

GroenLinks: Mensen die vluchten voor oorlog en vervolging, kunnen in Nederland bescherming krijgen. Wij sturen niemand terug naar een onveilig land.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden.

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

GroenLinks: Nederland moet zich in de EU maximaal inspannen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Samen met andere welwillende landen nemen we hierin het voortouw: we verschuilen ons niet achter anderen.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet.

3. Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

GroenLinks: Nederland moet een migratiecoalitie oprichten met welwillende Europese landen en samen bijdragen aan een structurele verhoging van de hervestiging van vluchtelingen uit overbelaste gebieden. Daardoor komen er meer kwetsbare vluchtelingen in aanmerking voor een veilige en legale route naar Europa en wordt de druk op overbelaste landen in de regio verlicht.

Eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen.

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

GroenLinks: Wie in Nederland asiel aanvraagt, moet veel sneller dan nu (binnen zes maanden) uitsluitsel krijgen. Daarvoor investeren wij in de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Procedures waarbij kinderen zijn betrokken, worden met voorrang behandeld. Ook wordt er beter gekeken naar de risico’s die kwetsbare groepen, zoals LHBTIQ+-mensen, lopen bij terugkeer. Ook de risico’s die specifiek voor kinderen gelden, zoals meisjesbesnijdenis, krijgen meer aandacht.

Eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

GroenLinks: Wij pleiten voor kleinschalige opvang tijdens de asielprocedure. Tijdens hun procedure kunnen asielzoekers taallessen en andere cursussen volgen. Deze cursussen zijn ook beschikbaar voor mensen die in de buurt van het azc wonen. Asielzoekers krijgen de mogelijkheid vrijwilligers- of tijdelijk werk te doen.

Eens.

VluchtelingenWerk: De kwaliteit van de asielopvang moet verbeterd worden. Langdurige opvang zonder goede voorzieningen en op steeds wisselende locaties is schadelijk voor het welzijn van asielzoekers en belemmert zowel hun integratie in Nederland als eventuele terugkeer. Kleinschalige opvang en snelle participatiekansen bevorderen de veerkracht en zelfstandigheid.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

GroenLinks: Wie een verblijfsvergunning krijgt moet zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Dat betekent geen marktwerking in het taal- en inburgeringsonderwijs, goede en persoonlijke begeleiding naar opleiding of werk en een betere erkenning van diploma’s die in het buitenland zijn behaald. Daarnaast moet het verbod op werken gedurende de asielprocedure worden afgeschaft. Er wordt proactief ingezet op tijdelijke inzet op de arbeidsmarkt, bij voorkeur in sectoren met tekorten.

Eens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

GroenLinks:  Wij strijden voor de emancipatie van- en gelijke rechten voor gemarginaliseerde groepen en tegen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie.

Eens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen.

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

GroenLinks: De bewijslast rond identiteit en het aantonen van de gezinsband moet reëel zijn, zodat vluchtelingengezinnen niet onterecht gescheiden blijven.

Eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelingengezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland.

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

GroenLinks: Er komt één minister die verantwoordelijk is voor alle onderwerpen die samenhangen met migratie. Deze bewindspersoon krijgt de discretionaire bevoegdheid om in schrijnende situaties alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Eens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar.

GroenLinks: Ongedocumenteerde mensen hebben toegang tot eerste levensbehoeften als zorg, onderdak en rechtsbijstand. De pilot met opvangprogramma’s voor uitgeprocedeerde mensen verdient verlenging en navolging. Illegaliteit is niet strafbaar.

Eens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.