Hoe vluchteling-vriendelijk is het CDA?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: het CDA.

Benieuwd welke partij bij jou past? Doe de politieke sneltest:

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

CDA: Grip op migratie vraagt om concrete migratiedoelstellingen die rekening houden met de spankracht van de samenleving en de gewenste omvang van de bevolkingsgroei. Deze concrete doelen voor arbeidsmigranten en vluchtelingen dienen als basis voor een effectievere aanpak en organisatie van de opvang en integratie. Dit neemt echter niet weg dat het CDA staat voor de opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Wij tornen niet aan het individuele recht om een asielaanvraag te doen.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden.Een ‘doelstelling’ stellen aan het aantal vluchtelingen, zoals het CDA voor ogen heeft, interpreteren wij als een plafond en is in strijd met het vluchtelingenverdrag.

Deels eens.

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

CDA: Nederland vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een Europees vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten zijn een strenge controle van de buitengrenzen, opvang en beoordeling van asielverzoeken aan de buitengrens, herverdeling over de lidstaten en een effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet. Het CDA legt de opvang en asielprocedure neer bij de aankomstlanden aan de buitengrenzen, die al onevenredig worden belast. Er is dus geen sprake van een eerlijke herverdeling.

3. Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

CDA: Geen informatie in het verkiezingsprogramma.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen.

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

CDA: De kern van het asielbeleid is een individuele beoordeling zodat recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden van de aanvrager. Om het draagvlak voor asiel en de opvang van vluchtelingen te behouden zijn we streng op het misbruik van het asielrecht. Dat vraagt om een snellere en betere uitvoering van de procedures en voldoende capaciteit voor de IND. Kwetsbare mensen zoals LHBTI, bekeerlingen of minderjarigen, dienen bij de opvang altijd extra aandacht te krijgen.

Eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen – ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben – om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

CDA: Het CDA is voor kleinschalige en fatsoenlijke opvang waar dat mogelijk is, zonder verdere versobering. Het CDA is niet voor taalonderwijs en andere integratievormen voor asielzoekers in een azc. Dat komt terugkeer van asielzoekers die uiteindelijk worden afgewezen niet ten goede. We zijn pas voor integratie als asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: De kwaliteit van de asielopvang moet verbeterd worden. Langdurige opvang zonder goede voorzieningen en op steeds wisselende locaties is schadelijk voor het welzijn van asielzoekers en belemmert zowel hun integratie in Nederland als eventuele terugkeer. Kleinschalige opvang en snelle participatiekansen bevorderen de veerkracht en zelfstandigheid. Het CDA is tegen participatiemogelijkheden voor asielzoekers die wachten op de start van hun asielprocedure. Dit leidt er toe dat mensen tot wel anderhalf jaar niks kunnen doen, wat funest is voor hun integratie in de Nederlandse samenleving.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

CDA: Wij willen een nieuw integratiebeleid op basis van wederkerigheid. Deze aanpak is minder vrijblijvend, start vanaf de eerste dag met werk en het leren van de taal, en is meer dan nu gericht op wat een nieuwkomer nodig heeft om als volwaardig burger in onze samenleving mee te kunnen doen. Via vrijwilligersnetwerken en jongeren die hun nationale diensttijd vervullen, koppelen we nieuwkomers aan een ‘maatje’ om hen kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving.

Eens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

CDA: Het CDA is voor goede en snelle integratie van statushouders. De nieuwe Wet inburgering heeft meedoen vanaf dag één voor ogen. De boodschap richting statushouders moet zijn dat iedereen in Nederland moet meedoen. Het integratiebeleid wordt uitgebreid naar tweede en derde generaties, voor zover die door achterstanden of taalproblemen nog onvoldoende meekomen in de samenleving. Ook voor hen is integratie en burgerschap essentieel om een toekomst op te bouwen in ons land.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen. Wij vinden een integratiebeleid voor de 2e en 3e generatie per definitie een ongelijke behandeling van mensen die in Nederland zijn geboren.

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

CDA: Het CDA respecteert het recht op gezinsleven. Zodra vluchtelingen in Nederland mogen blijven, hechten wij er aan dat ze met hun eventuele gezinnen kunnen worden herenigd.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelinggezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland. Het CDA erkent het belang van gezinshereniging, maar zet niet in op een snellere hereniging of het wegwerken van obstakels.

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

CDA: De discretionaire bevoegdheid wordt omgevormd naar een gedepolitiseerde schrijnendheidtoets, waar ook een rechter zich over kan uitspreken. Het is belangrijk dat schrijnende omstandigheden eerder in de procedure worden meegenomen.

Oneens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties. Een schrijnendheidstoets’ aan het begin van procedure is niet hetzelfde als discretionaire bevoegdheid aan het eind van de procedure, en biedt geen oplossing voor schrijnende gevallen die ontstaan tijdens de (soms lange) asielprocedure.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar

CDA: Mensen hoeven niet op straat te slapen. De huidige voorzieningen zijn er op gericht opvang te bieden aan personen zonder verblijfsstatus, mits er meegewerkt wordt aan een bestendige oplossing. Meewerken is wel verplicht, aan niet meewerken worden consequenties verbonden. Illegaliteit wordt niet strafbaar.

Eens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.