Hoe vluchteling-vriendelijk is de Partij voor de Dieren?

Aan de hand van tien stellingen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: Partij voor de Dieren.

1. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

Partij voor de Dieren: Nederland tornt niet aan het VN-Vluchtelingenverdrag en stuurt geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het Vluchtelingenverdrag werd gesloten na de verschrikkingen van WOII en biedt vluchtelingen wereldwijd bescherming sinds 1951. Het principe dat vluchtelingen recht hebben op internationale bescherming is nog altijd actueel en van groot belang, hier mag niet aan getornd worden.

2. Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op. #nomoremoria.

Partij voor de Dieren: Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Om schrijnende situaties te voorkomen, zoals de overvolle opvangkampen aan de Europese buitengrenzen, neemt Nederland meer asielzoekers uit deze landen over.

Eens.

VluchtelingenWerk: Het bieden van bescherming voor vluchtelingen kunnen landen niet alleen organiseren. Een goed werkend asielsysteem, gebaseerd op solidariteit en bescherming, is van groot belang. Een eerlijke verdeling en veilige routes zoals hervestiging zijn noodzakelijk en moeten breder worden ingezet.

3. Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel aanvragen, zonder levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Daarvoor moet het aantal plekken voor kwetsbare vluchtelingen die op uitnodiging naar Nederland mogen komen omhoog.

Partij voor de Dieren: Vluchtelingen moeten op een veilige manier naar Europa kunnen komen. Het quotum van de VN-vluchtelingenorganisatie wordt verhoogd.

Eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen op een legale en veilige manier toegang tot Europa, zodat zij niet gedwongen worden om gebruik te maken van levensgevaarlijke routes en mensensmokkelaars. Het aantal kwetsbare vluchtelingen dat op uitnodiging naar Nederland komt moet substantieel omhoog. Zorg daarnaast voor andere veilige routes zoals gezinshereniging en humanitaire programma’s en maak studie- en werkprogramma’s beter toegankelijk voor vluchtelingen.

4. Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure met aandacht voor kwetsbare groepen.

Partij voor de Dieren: Mensen die in Nederland om bescherming vragen, krijgen snel een zorgvuldig besluit over hun asielverzoek. Er wordt speciale aandacht besteedt aan kwetsbare groepen zoals kinderen. De wachttijd bij de IND wordt aanzienlijk verkort.

Eens.

VluchtelingenWerk: De asielprocedure moet zorgvuldig verlopen om vast te kunnen stellen of een asielzoeker recht heeft op bescherming. Hier hoort niet bij dat asielzoekers maanden tot jaren wachten op de start van hun asielprocedure, zoals nu het geval is in Nederland. Kwetsbare groepen verdienen speciale aandacht in de asielprocedure.

5. Het opvangsysteem in Nederland moet kleinschaliger, met toegang tot taalonderwijs en mogelijkheden voor vluchtelingen – ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben – om deel te nemen aan de samenleving buiten het asielzoekerscentrum.

Partij voor de Dieren: We maken een einde aan verveling en uitzichtloosheid in asielzoekerscentra. Asielzoekers kunnen zich voortaan ontplooien en hebben recht op goede begeleiding, taalcursussen, zorg en minderjarigen op onderwijs. Daarnaast komt er meer aandacht voor psychische hulp, want vluchtelingen hebben vaak een heftige reis achter de rug en/of trauma’s opgelopen.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: De kwaliteit van de asielopvang moet verbeterd worden. Langdurige opvang zonder goede voorzieningen en op steeds wisselende locaties is schadelijk voor het welzijn van asielzoekers en belemmert zowel hun integratie in Nederland als eventuele terugkeer. Kleinschalige opvang en snelle participatiekansen bevorderen de veerkracht en zelfstandigheid. In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren ontbreekt een pleidooi voor kleinschalige opvang.

6. Vanuit de overheid is een grotere investering nodig om de integratie en deelname van vluchtelingen aan de samenleving vanaf dag één na aankomst in Nederland te bespoedigen.

Eens.

Partij voor de Dieren: Zodra mensen een verblijfsvergunning krijgen moeten ze snel en volledig mee kunnen doen in de maatschappij. De huisvesting van vluchtelingen vindt zorgvuldig plaats: er is een evenredige verdeling over gemeenten, waar het kan op wijkniveau. In de wijk zorgen we voor voldoende begeleiding. Dat leidt tot betere integratie en wederzijds begrip. Gemeenten moeten in staat gesteld worden om daarin zoveel mogelijk het voortouw in te nemen.

Eens.

VluchtelingenWerk: Integratie is een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen. Vluchtelingen staan voor de enorme opgave om een nieuw leven op te bouwen en volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gaat niet vanzelf, het is nodig om te investeren in hun kansen die al in het asielzoekerscentrum moeten worden aangeboden. Dit is goed voor vluchtelingen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces.

7. Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

Partij voor de Dieren: Vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben recht op een gelijke behandeling en gelijke kansen. Dit betekent dat ze toegang hebben tot sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg en huisvesting.

Eens.

VluchtelingenWerk: Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten net zo behandeld worden als alle anderen in Nederland. Zij zouden er geen nadeel van moeten ondervinden dat zij als vluchteling in Nederland wonen.

8. Zorg dat vluchtelingengezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

Partij voor de Dieren: Alle rechten uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind moeten in een nationale wet gegarandeerd worden, dus ook het recht op gezinshereniging.

Deels eens.

VluchtelingenWerk: Bied vluchtelingen een snelle en zorgvuldige gezinsherenigingsprocedure met een reële bewijslast ten aanzien van identiteit en gezinsband. Op die manier blijven vluchtelingengezinnen niet onterecht gescheiden en kunnen zij sneller beginnen met hun integratie in Nederland. De Partij voor de DIeren vindt gezinshereniging van belang maar pleit er nergens voor dat bestaande obstakels worden weggenomen en vluchtelingen in Nederland (sneller) herenigd worden met hun gezinnen

 

9. De discretionaire bevoegdheid moet weer worden ingevoerd, zodat de staatssecretaris in schrijnende situaties vluchtelingen toch een verblijfsvergunning kan geven.

Partij voor de Dieren: Omdat wij er niet van overtuigd zijn dat schrijnende gevallen in de toekomst worden voorkomen, pleitten wij voor het herinvoeren van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris.

Eens.

VluchtelingenWerk: Soms kunnen persoonlijke omstandigheden zo schrijnend zijn dat een uitzondering op het beleid nodig is. Zorg er daarom voor dat de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris opnieuw wordt ingevoerd, zodat die bevoegdheid een oplossing kan bieden in zeer uitzonderlijke schrijnende situaties.

10. In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: investeer daarom in noodopvang en maak illegaal verblijf niet strafbaar.

Partij voor de Dieren: Wie buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten mag niet op straat gezet worden, maar heeft recht op opvang, voedsel en zorg. Gemeenten moeten daarvoor hulp krijgen van het Rijk.

Eens.

VluchtelingenWerk: In Nederland zouden afgewezen asielzoekers en ongedocumenteerde mensen nooit op straat hoeven te slapen: zorg daarom voor een landelijk dekkend netwerk van noodopvang. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf treft de meest kwetsbare groepen en zal leiden tot mensenrechtenschendingen en misstanden, zoals een groter risico op uitbuiting.