dinsdag 23 mei 2017

‘Zorg dat nieuwe visie op opvang ook werkelijkheid wordt’

Reactie VluchtelingenWerk op ACVZ advies opvang 'Pieken en dalen' - VluchtelingenWerk kan zich goed vinden in het advies over een nieuw opvangmodel dat de ACVZ vandaag presenteerde. Opvang wordt daarin niet meer los gezien, maar in samenhang met huisvesting en integratie van vluchtelingen. ‘Dit is een belangrijke en broodnodige koerswijziging in hoe we kijken naar opvang’, stelt Dorine Manson, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland vandaag tijdens de persconferentie. ‘Maar we moeten er wel voor zorgen dat we het nu ook met zijn allen gaan doen.’

Opvangplicht voor alle gemeenten

Alle gemeenten krijgen de plicht om asielzoekers op te vangen. De wordt dan in regionale samen-werkingsverbanden uitgevoerd in combinatie met de huidige huisvestingstaakstelling. ‘Asielopvang evenredig over het land verdelen is veel beter dan wat we nu doen’, reageert Manson. ‘Het zorgt voor meer draagvlak en voor betere integratie van vluchtelingen. Die opvang moet dan ook wel kleinschalig worden opgezet. Voor vluchtelingen heeft dit als voordeel dat zij na het krijgen van hun status kunnen blijven wonen in of vlakbij de gemeente waar ze zijn opgevangen. Kinderen hoeven gedurende de opvangperiode niet meer te verhuizen. Voor inwoners van gemeenten zal de komst van opvangcentra makkelijker te accepteren zijn als alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang’.

Sluit aan op de arbeidsmarktregio's

Vluchtelingenwerk stelt verder daar kleinschalige, regionale azc’s van te maken. Vluchtelingen kunnen vanuit het centrum al starten met het inburgeringstraject in de gemeente waar ze gaan wonen. Ze verliezen zo geen kostbare tijd. Asielzoekers die tijdens de procedure al contacten hebben opgebouwd in bijvoorbeeld Zaandam hoeven niet opnieuw te beginnen in Venray. Kinderen, met name middelbare scholieren, kunnen op dezelfde school blijven. Deze opvangcentra moeten wel aansluiten op het niveau van de 35 bestaande arbeidsmarktregio’s. Dit is een bestaande infrastructuur die ervoor kan zorgen dat arbeidsparticipatie daadwerkelijk tot stand komt. De vluchtelingenorganisatie pleit hierbij voor toezicht vanuit de Rijksoverheid om de kwaliteit van die opvang te borgen.

Extra inspanning op integratie broodnodig

VluchtelingenWerk onderschrijft van harte dat “extra inspanningen nodig zijn om de integratie van vergunninghouders op langere termijn significant te verbeteren”. ‘Integratie vindt niet plaats tussen de muren van het centrum. Daarvoor zijn activiteiten daarbuiten en contacten met de omgeving essentieel’, aldus Manson. De ACVZ onderstreept het belang van “een intensieve, op de toekomst gerichte begeleiding en ondersteuning van asielzoekers in en tijdens de opvang”. Voor VluchtelingenWerk een wezenlijk aspect. VluchtelingenWerk scherpt wel wat aan: ‘Haal ‘Participatie van dag 1’ naar voren. Wacht niet tot iemand een status krijgt, maar start direct met professionele taalles en inburgering. De grootste groep mensen die in die gemeentelijke asielopvang zullen zitten, hebben namelijk ofwel een status, of moeten langere tijd wachten in de verlengde asielprocedure. Maak wachten in deze periode zinvol’.

Verduurzaam Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen

Het integratieproces wordt effectiever als huisvesting, taal/inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding gekoppeld worden. Samenwerking tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke partners is van cruciaal belang. In het afgelopen jaar is er al constructief samengewerkt in de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen o.l.v. het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. VluchtelingenWerk hecht waarde aan het voortzetten van deze samenwerking en pleit er dan ook voor dit te verduurzamen.

Sluit een Vluchtelingen Integratie Akkoord

‘Vluchtelingen zullen blijven komen. Er zullen altijd pieken en dalen zijn. Het is belangrijk dat dit erkend wordt, ook door de politiek. Met een nieuw kabinet op komst, is dit het moment om het goed aan te pakken’, zegt Manson. VluchtelingenWerk heeft in haar brief aan de informateur opgeroepen een Vluchtelingen Integratie Akkoord te sluiten tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Zo’n concreet commitment van alle partners is noodzakelijk om het aantal vluchtelingen met een baan substantieel te verhogen. Een dergelijk akkoord ligt in het verlengde van de adviezen van de ACVZ. Er is geen tijd te verliezen.

Deel dit met anderen