woensdag 18 september 2019

Driekwart Nederlanders positief over opvang vluchtelingen

Driekwart van de Nederlanders vindt dat Nederland mensen moet opvangen die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten. Tegelijkertijd is het opvallend dat driekwart van de mensen denkt dat men in de samenleving negatiever is gaan denken over vluchtelingen. Ruim een derde geeft aan zelf minder positief te zijn gaan denken over vluchtelingen. Negatieve verhalen in de media zouden hierbij een grote rol spelen. Dit blijkt uit onderzoek dat door Respondenten.nl is uitgevoerd in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland in het kader van het 40-jarig bestaan waar de organisatie vandaag bij stil staat.

Een meerderheid is voor de opvang van vluchtelingen

De meeste mensen zijn tolerant tegenover vluchtelingen: zo is bijna driekwart het (helemaal) eens met de stelling 'Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten.' Ongeveer twee derde is het (helemaal) eens met de stelling 'In Nederland moet een gastvrije opvang voor vluchtelingen mogelijk zijn.' Vrouwen en 65-plussers zijn het in de regel nog iets meer eens met deze stellingen. Ook zijn mensen uit de Randstad wat positiever over vluchtelingen dan mensen uit de rest van Nederland. Diverse eerdere onderzoeken geven aan dat er de afgelopen jaren steeds een ruime meerderheid is voor het opvangen van vluchtelingen*.

Vertekend beeld door verhitte discussie

Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Nederland is onverminderd groot. Tegelijkertijd is er een groep mensen die negatiever is gaan denken over vluchtelingen, ruim een derde van de respondenten. Opvallend is dat maar liefst driekwart van de ondervraagden het beeld heeft dat mensen in Nederland de afgelopen jaren negatiever zijn gaan denken over de opvang van vluchtelingen. De verhitte manier waarop er over vluchtelingen wordt gepraat, en de verhalen die er op (social) media rondgaan, hebben dus duidelijk invloed.

“We weten dat er een grote, wellicht wat stille meerderheid is die onverminderd positief staat tegenover het opvangen van mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. En ook dat de verhitte discussies op sociale media een vertekend beeld geven van hoe mensen echt naar vluchtelingen kijken. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Die meerderheid van mensen die open staan voor de bescherming van vluchtelingen mogen vaker hun stem laten horen, dat is echt belangrijk. Of dat nu publiekelijk is, online of door zich ook in te spannen voor het welzijn van vluchtelingen”, aldus Jan van der Werff, bestuurslid van VluchtelingenWerk Nederland en zelf al 31 jaar bij de organisatie betrokken.

Bereidheid vluchtelingen wegwijs te maken

Ruim de helft geeft aan bereid te zijn een vluchteling te helpen in Nederland, als die bij hem of haar in de straat komt wonen. Dit gaat dan met name om een praatje maken, wegwijs maken in de buurt en helpen met de taal. Een kwart wil in het algemeen iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen, met name bij praktische zaken zoals met de Nederlandse taal, formulieren, dagelijkse dingen of juist door petities te tekenen.

Meer contact met vluchtelingen

Opvallend is dat flink meer mensen contact hebben met vluchtelingen: 60%. En daarvan geeft 59% aan dat ze elkaar wekelijks of maandelijks zien, meestal via werk of school, op straat, of via buren, familie of vrienden. Uit eerder onderzoek** bleek maar ongeveer een kwart van de Nederlanders in het dagelijks leven wel eens contact te hebben met een vluchteling.

Veertig jaar VluchtelingenWerk

De meeste mensen (71%) vinden dat vluchtelingen hulp en begeleiding moeten krijgen bij hun asielprocedure. En 63% is het eens dat vluchtelingen moeten worden geholpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente waar ze gaan wonen. Taken waar de bijna 15.000 vrijwilligers van VluchtelingenWerk zich al 40 jaar met hart en ziel voor inzetten. Zodat mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie bescherming krijgen. En dat ze vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving worden begeleid.

* Onder andere:

CBS, 2017: '77% voor opvang van vluchtelingen in Nederland' - Panelwizard Direct/Kien, 2016: '4 op de 5 Nederlanders positief tegen over opvang van vluchtelingen die vanwege oorlog en geweld hun land hebben verlaten' - Veldkamp, 2011: 'Een meerderheid van de bevolking (57%) vindt dat er in Nederland opvang van vluchtelingen mogelijk moet zijn en dat zij geholpen moeten worden' - TNS NIPO, 2010: 'De resultaten laten zien dat een meerderheid van 63% van mening is dat Nederland ruimhartig moet zijn in de opvang van vluchtelingen'.

** (TNS NIPO IntegratieBarometer 2005)

Laat je hart spreken voor vluchtelingen!

Niemand vlucht vrijwillig. Daarom willen wij samen met jou online een geluid verspreiden waarin vertrouwen luider klinkt dan wantrouwen. En waarin boosheid is vervangen door begrip. Laat ook je hart spreken voor vluchtelingen en teken ons Manifest!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: