vrijdag 12 juni 2009

Onderzoek Unicef: asielzoekerscentra niet goed voor kinderen

De lange duur van de asielprocedure en daarmee het lange verblijf van kinderen in een asielzoekerscentrum (azc) zijn schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt uit een rapport van Unicef dat vandaag gepresenteerd is. Ook de vele verhuizingen en de gebrekkige informatievoorziening spelen de kinderen parten.

Kinderrechtenverdrag

De situatie waarin zes- tot achtduizend asielzoekerskinderen wonen voldoet daarmee niet aan het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De resultaten van dit onderzoeken stroken met het beeld dat VluchtelingenWerk heeft over de gevolgen van de huidige asielprocedure voor asielzoekers en hun kinderen.

Slecht voor de ontwikkeling van kinderen

Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van kinderen ernstig wordt bedreigd door de langdurige onzekerheid en lange duur van de opvang. De asielzoekerscentra zijn niet ingericht voor een lang verblijf. Daarnaast moeten kinderen en hun gezinnen vaak verhuizen waardoor zij ontworteld raken en moeilijker vertrouwensbanden aan kunnen gaan. Ook een gebrek aan informatie over hun situatie zorgt bij kinderen voor een gevoel van machteloosheid en onveiligheid, aldus het onderzoek. Helaas ziet het er ook in de nieuwe Vreemdelingenwet niet naar uit dat kinderen minder vaak van het ene naar het andere asielzoekerscentrum worden gesleept, want volgens de voorgestelde ‘fasegerichte’ aanpak, worden asielzoekers voor elke fase van de asielprocedure naar een andere opvanglocatie gebracht.

Verbeteringen in nieuwe Vreemdelingenwet?

VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris van Justitie Albayrak met klem op actie te ondernemen om de situatie voor kinderen te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek moeten volgens VluchtelingenWerk worden meegenomen in de wijzigingen voor de Vreemdelingenwet. ‘Bij de overhandiging van het rapport gaf Albayrak aan de aanbevelingen voor zover mogelijk als leidraad te zullen beschouwen. Daar zullen we staatssecretaris ook aan blijven herinneren’, reageert VluchtelingenWerk hoopvol. VluchtelingenWerk roept het COA, de staatssecretaris en de asieladvocaten op om samen te kijken hoe de informatievoorziening naar kinderen toe kan worden verbeterd.