Alblasserdam: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Alblasserdam zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 28 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van twee op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 28 statushouders gehuisvest
  • 17 volwassenen, 11 kinderen
  • 13 mannen, 15 vrouwen
  • Veruit grootste groep: 23 Syriërs

In 2017 is er in totaal 1 nieuw dossier gezinshereniging opgestart. Dit dossier is nog niet afgerond. 9 eerder opgestarte trajecten gezinshereniging zijn in 2017 afgerond. In totaal zijn er in het kader van deze gezinsherenigingen in 2017 20 personen in Alblasserdam gevestigd, verdeeld over 10 woningen.

Coaching Integratie

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen.

  • In 2017 zijn we in Alblasserdam in 15 huishoudens met statushouders gestart met een traject Coaching Vestiging.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. Voor de gemeente Alblasserdam bestaat de maatschappelijke begeleiding uit de volgende onderdelen:
– Basis maatschappelijke begeleiding
– Individuele coachingsgesprekken
– Onderdeel Gezondheid uit de integratie workshops t.b.v. de maatschappelijke begeleiding
– Workshops participatieverklaring (2 d.d.)

Onze begeleiding is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële en immateriële problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

  • 22 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding
  • 30 gestarte trajecten Gezondheid (integratieworkshops)

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

  • 50 participatieverklaringstrajecten

VluchtelingenWerk Alblasserdam biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 trajecten aan t.b.v. de  participatieverklaring. De gemeente heeft er voor gekozen om de basismodule van 2 dagdelen af te nemen. Hier krijgt men uitleg over de Nederlandse waarden zoals deze op de participatieverklaring genoemd worden en wordt er een verbinding gemaakt met de belangrijkste waarden van de statushouder zelf. Daarnaast wordt er door middel van verschillende interventies gekeken naar hoe men deze waarden zelf in zou kunnen zetten en hoe hierdoor optimaal te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. De ondertekening van de participatieverklaring heeft plaatsgevonden. In totaal hebben 50 nieuwkomers uit Alblasserdam de participatieverklaringstrajecten gevolgd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – VluchtelingenWerk Zuid-Holland Zuid

Sinds 2013 zijn organisaties uit verschillende sectoren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. VluchtelingenWerk valt onder de sector maatschappelijke ondersteuning en is daarmee verplicht om met de meldcode te werken. Het afgelopen jaar stond in het teken van deskundigheidsbevordering. Er is een medewerker van VluchtelingenWerk getraind tot aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de subregio Zuid-Holland Zuid.  Voor teamleiders heeft er een eendaagse training plaatsgevonden over huiselijk geweld en kindermishandeling. De meesten van hen hebben daar aan deelgenomen. Daarnaast is er een start gemaakt met het trainen van vrijwilligers en stagiaires.
De meldcode is het afgelopen jaar in Zuid-Holland Zuid negen keer ingezet. Daarbij is het twee keer gekomen tot een melding bij Veilig Thuis. Daarnaast waren er casussen waarbij geweld een rol speelde die door derden gesignaleerd en afgehandeld werden. VluchtelingenWerk werd bij deze casussen soms betrokken voor advies en/of begeleiding.

Ons team in Alblasserdam

  • 6 vrijwilligers
  • 3 stagiairs

Het team bestond begin 2017 naast de Teamleider uit 7 vrijwilligers en 3 stagiaires. Nu zijn dat 6 vrijwilligers en 1 stagiair. De functies die vrijwilligers uitoefenen verschillen enorm. Op dit moment hebben wij coaches vestiging, maatschappelijk begeleiders, administratieve en facilitaire ondersteuning.

 

 

 

VluchtelingenWerk Alblasserdam maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.