Albrandswaard: 2018 in cijfers

In Albrandswaard zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 32 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Albrandswaard zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 32 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 3) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 32 statushouders gehuisvest
 • 17 volwassenen, 15 kinderen
 • 16 mannen, 16 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (14)
 • 12 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Op de locatie Dorpsstraat 34 in De Boekenstal in Poortugaal is er de mogelijkheid om hier op afspraak langs te komen. Dit kan op maandag en woensdag  van 10.00 tot 15.00 uur en op dinsdag van 10.00-12.00 uur.
Cliënten krijgen twee jaar begeleiding bij VluchtelingenWerk Albrandswaard. Na afronding van het begeleidingstraject kunnen cliënten op afspraak naar het spreekuur komen voor vragen. Ook worden zij doorverwezen naar reguliere instanties.  De cliënten die naar het spreekuur komen, komen hoofdzakelijk voor vragen over financiën, en verder worden vaak nog vragen gesteld over werk en onderwijs.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  4 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers: 10
 •  2 succesvol afgeronde dossiers

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •   17  gestarte trajecten MB eerste jaar
 •   36 gestarte trajecten MB tweede jaar

In 2018 zijn in de gemeente Albrandswaard 17 maatschappelijke trajecten opgestart. Dit traject start na ondertekening van het huurcontract. De trajecten maatschappelijke begeleiding duren in totaal 2 jaar.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk Albrandswaard  biedt in opdracht van de gemeente al sinds het laatste kwartaal van  2016 participatieverklaringstrajecten aan. De workshop wordt in groepen gegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het taalniveau van de vergunninghouder en de taal die de vergunninghouder spreekt. Voor zover mogelijk worden deze groepen (niveau en taal) samengevoegd. De workshop duurt ongeveer 2 tot 3 uur (inclusief pauze). Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers de brochure ‘Kernwaarden van de Nederlandse Samenleving’.

 •   38 trajecten PVT

Organisatie

VluchtelingenWerk Albrandswaard heeft het  kantoor in De Boekenstal aan de Dorpsstraat 34, 3171 EH Poortugaal.
Er zijn twee betaalde medewerkers werkzaam op locatie. De teamleider begeleidt de vrijwilligers en is aanspreekpunt voor de verschillende instanties en inwoners van de gemeente. Ook is er een senior teamleider betrokken. De senior teamleider biedt ondersteuning aan de teamleider en stuurt deze functioneel aan. De senior teamleider heeft meerdere locaties van VluchtelingenWerk onder zich. De regiomanager is integraal verantwoordelijk voor de regio en stuurt de senior teamleider hiërarchisch en functioneel en de teamleiders hiërarchisch aan.

VluchtelingenWerk Albrandswaard heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen om de statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Zij zijn zeer belangrijk bij de realisatie van onze werkzaamheden en activiteiten. De vrijwilligers voeren onder professionele begeleiding van de teamleider alle kerntaken uit.

Begin 2018 werkten er op de locatie 2 juridische begeleiders, 3 maatschappelijke begeleiders, 1 vertaler, 3 stagiaires en 7 taalcoaches.
Aan het eind van het jaar 2018 waren er 3 juridische begeleiders, 2 vertalers, 3 maatschappelijk begeleiders, 1 administratieve kracht, 1 stagiaire en 3 taalcoaches.