Alphen: 2018 in cijfers

Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente Alphen deden.
placeholder

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in Alphen wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  • 87 bezoekers tijdens onze spreekuren

In Alphen aan den Rijn werd in 2018 op 2 tijdstippen een juridisch spreekuur gehouden.
    • Woensdag in Wijkcentrum Kerk en Zanen – De Oude Wereld 57. Openingstijden: 13 – 17 uur, Inloopspreekuur: 14.30- 16.30 uur
Van 1 juni tot 31 december op:
    • Vrijdag in Zwembad Aquarijn – Cantharel 10 (1e verdieping). Openingstijden: 9 – 13 uur, Inloopspreekuur 9.30- 11.30 uur

Tijdens  de spreekuren kwamen er vooral vragen over verlenging van de verblijfsvergunning of de omzetting naar verblijf onbepaalde tijd. Daarnaast waren er vragen over naturalisatie en voorwaarden/aanvraag vrijstelling inburgeringsplicht. Een statushouder had hulp nodig bij de aanvraag van een nieuw verblijfsdocument na verlies van zijn pasje. Een andere statushouder had hulp nodig omdat zij geen studiefinanciering kon krijgen vanwege het type verblijfsvergunning dat zij heeft. Ook kwamen er twee uitgeprocedeerde asielzoekers langs, die hulp wilden met het starten van een nieuwe procedure.
Twee vluchtelingen uit Syrië en Eritrea meldden zich voor informatie over terugkeer naar land van herkomst. Omdat VluchtelingenWerk geen partners heeft in landen die niet veilig zijn, begeleiden we deze vluchtelingen niet actief met terugkeer. Wij geven hen wel informatie en wijzen op de consequenties, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen maken. De vluchteling uit Syrië, hebben we op haar verzoek aangemeld bij Dienst Terugkeer en Vertrek en zij is met hun hulp teruggekeerd naar Syrië. De vluchteling uit Eritrea is hier gebleven.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  • 12 nieuwe dossiers gezinshereniging
  •  totaal aantal dossiers: 71
  •  totaal aantal contacten in 2018: 374

Er zijn 12 nieuwe dossiers gezinshereniging gestart in 2018. In twee gevallen gaat het om een herhaalde aanvraag, waarbij er in eerste instantie geen contact met de familie was of te weinig documenten beschikbaar waren. Van de nieuwe dossiers zijn er zes succesvol afgerond en is de familie inmiddels in Nederland. Er zijn drie dossiers overgedragen naar een advocaat in verband met een afwijzing waar tegen in bezwaar of beroep is gegaan. Daarbij vind nog wel ondersteuning plaats door de begeleiders van VluchtelingenWerk Alphen aan den Rijn

Organisatie

VluchtelingenWerk Alphen aan den Rijn startte met een juridisch spreekuur op de woensdag in Wijkcentrum Kerk en Zanen – De Oude Wereld 57, 2408 NV Alphen aan den Rijn. Openingstijden: 13 – 17 uur, Inloopspreekuur: 14.30- 16.30 uur
Op 1 juni is daar een tweede spreekuur bijgekomen op vrijdag in Zwembad Aquarijn – Cantharel 10,  2403 RA Alphen aan den Rijn. Openingstijden: 9 – 13 uur, Inloopspreekuur 9.30- 11.30 uur.
Deze laatste locatie is gekozen in samenspraak met Tom in de Buurt, omdat veel statushouders in deze buurt gehuisvest zijn.

In 2018 zijn een teamleider juridische begeleiding, samen met (gemiddeld) 3 vrijwillig juridisch begeleiders, waaronder 1 stagiaire voor een half jaar, actief geweest. Daarnaast waren er 2 vrijwillig tolken, Arabisch en Tigrina, (telefonisch) beschikbaar tijdens de spreekuren. Alle vrijwillige medewerkers krijgen een introductie- en Basiscursus vanuit VluchtelingenWerk. De juridische begeleiders krijgen daarnaast een inwerkprogramma en moeten verplicht cursussen volgen over de asielprocedure en gezinshereniging. De tolken krijgen ook een tolkentraining. Verder zijn er themadagen over de landen waar de meeste vluchtelingen uit afkomstig zijn en een training ‘Omgaan met dwingend en agressief gedrag’ beschikbaar voor de vrijwilligers. Voor de actuele veranderingen in procedures en landeninformatie is Intranet en de website Vluchtweb beschikbaar.

Het blijft erg moeilijk om voldoende goede vrijwilligers voor de locatie Alphen aan den Rijn te werven. Er zijn vacatures geplaatst op onze eigen website, externe vrijwilligers-vacaturessites, zoals Nlvoorelkaar, en persberichten in huis-aan-huis-dagbladen. Daarnaast is er geprobeerd te werven via samenwerkende organisaties als Nieuwe Alphenaren, Tom in de Buurt en kerken. Helaas nog zonder veel succes. Om 2 spreekuren te kunnen blijven bemensen zijn goede vrijwilligers noodzakelijk, ook omdat de gemeentelijk subsidie in 2019 omlaag zal gaan.
In Alphen aan den Rijn hebben wij te maken met relatief veel (ex-)AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen). Dit vergt een andere aanpak dan volwassenen. De huidige begeleiders lukt het heel goed om met hen om te gaan en contact te houden.