Gemeenten & Professionals, 25 januari 2019

Ambulante begeleiding Bed-Bad-Brood voorziening Enschede door VWON

In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen. Na een periode van onzekerheid hebben zij een verblijfsvergunning gekregen en mogen ze zich in een stad of dorp vestigen. In veel gemeenten, waaronder ook gemeente Enschede, zijn er ook vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn geraakt, maar voor wie terugkeer om diverse redenen (nog) geen optie is, of waar juridisch perspectief nog wel aanwezig is maar die opvang nodig hebben. Deze groep mensen krijgen een Bed-Bad-Brood (BBB) voorziening aangeboden door de gemeente.
placeholder

Per januari 2019 verzorgt Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) in opdracht van de gemeente Enschede zowel de juridische begeleiding als de ambulante maatschappelijke begeleiding in de BBB. Het gaat hierbij om in Nederland verblijvende vreemdelingen die verstoken zijn van voorzieningen zoals Rijksopvang, uitkering en verzekeringen. Dit geldt voor vreemdelingen die actief en controleerbaar meewerken aan hun vertrek na definitieve afwijzing van hun aanvraag om toelating, maar dit niet binnen de door de rijksoverheid gesteld termijn kunnen realiseren en daardoor buiten de voorzieningen van rijkswege komen te vallen. Daarnaast betreft het vreemdelingen voor wie het voor het gemeentebestuur op humanitaire gronden onacceptabel is dat zij buiten enige vormen van opvang verblijven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ernstig ziek persoon. In alle gevallen onderzoekt een juridisch begeleider van VWON of er mogelijkheden zijn voor verblijf in Nederland of elders. Dit gebeurt middels een kortdurend informatie- en adviestraject voor uitgeprocedeerden zonder reguliere opvang, waarin de mogelijkheden voor betrokkene worden geïnventariseerd en besproken.

De ambulant begeleider van VWON ondersteunt de vluchtelingen zonder verblijfsstatus die zich in een BBB bevinden. De begeleiding en de ondersteuning is gericht op toekomstgerichte activiteiten en op het vergroten van de zelfredzaamheid waardoor cliënten in staat zijn om keuzes te maken over hun toekomst, in Nederland dan wel elders. De doelen en activiteiten tijdens het verblijf in de BBB staan centraal in een begeleidingsplan. Daarnaast worden er groepswerk activiteiten georganiseerd, o.a. gericht op empowerment, maar ook leefbaarheid binnen de opvang.