Nieuws, 1 september 2015

Dringende oproep: neem ruimhartig vluchtelingen over van Griekenland

VluchtelingenWerk Nederland doet samen met ECRE (European Council on Refugees and Exiles) een dringend beroep op EU-instellingen en de lidstaten om meer solidariteit met Griekenland te tonen. Gezien de ongekende aantallen vluchtelingen die aankomen op de Griekse kusten, zouden de overige lidstaten ruimhartig vluchtelingen op moeten nemen.

Volgens UNHCR zijn er dit jaar tot en met juli al meer dan 160.000 vluchtelingen aangekomen, in juli zelf alleen al meer dan 50.000. UNHCR meldt dat 90% van de mensen die aankomen op de Griekse eilanden afkomstig zijn uit Syrië, Eritrea, Somalië, Afghanistan en Irak. Het is onwaarschijnlijk dat het aantal snel zal dalen, aangezien er tussen 8 en 14 augustus alleen al meer dan 20.000 mensen zijn aangekomen in Griekenland.

De Griekse autoriteiten staan voor enorme uitdagingen in een tijd waarin het land voor de ergste economische en financiële crisis in haar geschiedenis staat. Het Griekse asielsysteem is niet berust op deze aantallen vluchtelingen. Het maatschappelijk middenveld en de vrijwilligers, de Griekse en andere EU-burgers doen verwoede pogingen om de vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen, maar dit is bij lange na niet toereikend.

Geconfronteerd met het falende Griekse asielsysteem, reizen duizenden vluchtelingen door via Macedonië en Servië naar Hongarije, dat op het punt staat een hek te plaatsen om de vluchtelingen tegen te houden. Onlangs is hier nieuwe wetgeving aangenomen waardoor toegang tot bescherming verder verslechterd is. Hierdoor worden mensen die overduidelijk internationale bescherming nodig hebben, gedwongen om op irreguliere wijze te proberen om toegang te krijgen tot bescherming ergens in Europa.

 

VluchtelingenWerk Nederland en ECRE roepen de EU en de lidstaten op om de volgende concrete maatregelen te nemen:

  • Ophoging van het aantal relocatieplaatsen naar minstens 70.000 binnen een jaar

Het politieke akkoord over de herverdeling binnen de EU van de verantwoordelijkheid voor 16.000 vluchtelingen vanuit Griekenland de komende 2 jaar, moet worden herzien. De uitzonderlijke Griekse situatie vereist directe actie. De EU moet het aantal vluchtelingen dat vanuit Griekenland worden herverdeeld binnen één jaar (na de inwerkingtreding van het besluit van de Raad) verhogen tot tenminste 70.000.. Aangezien het totale aantal vluchtelingen dat dit jaar zal aankomen in Griekenland moeilijk te voorspellen is, moet dit aantal indien noodzakelijk worden aangepast. De relocatie van vluchtelingen vanuit Griekenland kan ook een cruciale rol spelen bij verdere ondersteuning van het land bij het opbouwen van een goed asielsysteem en goede opvangfaciliteiten voor vluchtelingen. Daarbij zou ook voor Italië het aantal vluchtelingen, dat gezien de situatie en de beschermingscapaciteit daar elders in de EU zou moeten worden opgevangen, opnieuw bekeken moeten worden.

  • Een verhoging van de bijdrage aan noodhulp voor recent gearriveerde vluchtelingen

Meer financiële en technische steun is nodig voor de inzet van de vele vrijwilligers, lokale organisaties en NGO's in Griekenland die in zeer moeilijke omstandigheden werken en waarvan de middelen en capaciteit al behoorlijk zijn uitgedund. Extra geld is nodig voor de eerste basisbehoeften als huisvesting, voeding en gezondheidszorg, en het verstrekken van juiste informatie en de toegang tot juridische bijstand, zowel op de eilanden als in Athene en Thessaloniki.

  • Ruimhartige toepassing van de Dublinbepalingen inzake gezinshereniging

Het toepassen van de bepalingen van de Dublin-verordening dient ruimhartig te geschieden zodat vluchtelingen die aankomen in Griekenland makkelijk en snel kunnen herenigen met familieleden die al in andere lidstaten zijn. Hieronder valt ook het systematischer gebruik maken van de mogelijkheid voor een andere EU-lidstaat om de verantwoordelijkheid te nemen voor aanvragers op de basis van de familiebanden onder de discretionaire bepalingen.

 

Met ECRE is VluchtelingenWerk Nederland van mening dat een alomvattende aanpak nodig is om de uitdagingen van deze vluchtelingencrisis wereldwijd aan te pakken. Het gaat onder andere ook om de versterking van de bescherming van vluchtelingen in derde landen, hervestiging en andere solidariteitsmaatregelen met die landen die nog steeds de overgrote meerderheid van de vluchtelingen in de wereld opvangen. De situatie in Griekenland vereist echter onmiddellijke actie door de overige EU lidstaten en instellingen, vooral omdat de Griekse autoriteiten momenteel niet in staat zijn om bescherming te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Vluchtelingen zijn hiervan de dupe en worden gedwongen om door te reizen naar andere lidstaten. NGO's in heel Europa staan klaar om te helpen bij het bieden van adequate opvang en te zorgend dat degenen die internationale bescherming zoeken in de EU toegang tot de asielprocedure krijgen.

Lees ook over: