Nieuws, 27 november 2015

“Nederland boet in op kwaliteit vluchtelingenbeleid”

Het Kabinet presenteerde vrijdag het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Lees hier de reactie Van VluchtelingenWerk op dit akkoord van het Rijk, gemeenten en provincies.

Nederland heeft te maken met een toegenomen aantal vluchtelingen. Tot nu toe lukte het gemeenten en rijksoverheid niet een gezamenlijke aanpak te creëren. VluchtelingenWerk Nederland vindt het positief dat dat nu wel gelukt is. Maar omdat Nederland zo lang een afwachtende houding heeft gehad, kan de overheid nu niet anders dan inboeten op de kwaliteit van bescherming van vluchtelingen. “We worden in Nederland gedwongen een verslechtering op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen te accepteren”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk. Hij vindt het goed dat de overheid nu wel oog heeft voor de noodzaak van integratie.

Zorg voor een mix van bewoners

In het bestuursakkoord komen diverse thema's aan bod. VluchtelingenWerk vindt het positief dat er additionele maatregelen komen voor de woningmarkt. “Deze kunnen ook voor andere woningzoekenden dan vluchtelingen een oplossing zijn”, stelt Kuipers. De huisvestingsmaatregelen die nu gepresenteerd worden, zijn in zijn ogen hiertoe geen echte oplossing. “Andere woningzoekenden kunnen zich weliswaar hiervoor aanmelden, maar gemeenten krijgen voor hen geen subsidie. Daardoor zullen weinig niet-vluchtelingen van de maatregelen gebruik kunnen maken. Een mix van bewoners is beter voor de integratie en het draagvlak”, aldus Kuipers.

Huisvestingsmaatregelen alleen indien nodig

Er wordt gesproken over sobere, kleinschalige huisvesting. VluchtelingenWerk ziet de noodzaak van dit soort maatregelen in, maar benadrukt dat gemeenten hiertoe alleen moeten overgaan als de omstandigheden erom vragen. Daarbij zou dergelijke huisvesting slechts van korte duur moeten zijn. “Een deel van de  gemeenten kan en wil vluchtelingen nog steeds op de reguliere manier huisvesten. Wat ons betreft, blijft dat het beste uitgangspunt voor de integratie van vluchtelingen.”

Volledig meedoen met weinig geld

Om de doorstroming uit de asielzoekerscentra te bevorderen, zet de overheid  in op het Gemeentelijk Versnellingsarrangement, dat per 1 januari van kracht wordt. Kuipers: “Dit betekent dat vluchtelingen twee jaar lang in een gemeente gehuisvest kunnen worden met enkel zakgeld en leefgeld. Ondertussen wordt van deze mensen wel verwacht dat zij volledig mee gaan draaien in onze samenleving. We hebben hoge verwachtingen van hun deelname, maar geven ze een 1-0 achterstand met sobere voorzieningen. Als ze geen geld hebben om bijvoorbeeld de bus of trein te nemen, hoe kunnen we dan verwachten dat zij meedoen?” 

Nut van participatieverklaring?

In het bestuursakkoord staat ook dat vluchtelingen in de toekomst een participatieverklaring moeten afleggen. VluchtelingenWerk zet vraagtekens bij het nut van zo'n verklaring. “Vluchtelingen moeten al verplicht inburgeren. Bovendien moet iedereen zich al aan de Grondwet houden, dus wat is dan nog de toegevoegde waarde van een dergelijke verklaring?”

Noodopvang

Ook de opvang van asielzoekers komt in het bestuursakkoord aan bod. VluchtelingenWerk vindt het terecht dat de overheid zich inzet om crisisnoodopvang in de toekomst te voorkomen. De organisatie vindt het daarentegen zorgwekkend dat asielzoekers langer met begrensde voorzieningen in de noodopvang moeten blijven.