Nieuws, 17 december 2015

Nieuw onderzoek: huisvesting, werk, opleiding en taal van groot belang voor succesvolle integratie vluchtelingen

WODC, WRR, SCP en Regioplan publiceerden op 16 december het rapport 'Geen tijd te verliezen: Van opvang naar integratie van asielmigranten'. In dit rapport wordt gezocht naar oorzaken en oplossingen voor de lage arbeidsparticipatie en de problemen bij de integratie van vluchtelingen in Nederland. De onderzoekers doen enkele aanbevelingen met betrekking tot huisvesting, het vinden van werk, opleiding en het leren van de Nederlandse taal. VluchtelingenWerk Nederland onderschrijft deze aanbevelingen en roept de regering op hier zo snel mogelijk werk van te maken.

De onderzoekers stellen dat het huidige beleid tekort schiet om de vluchtelingen in ons land een nieuwe toekomst te geven. De integratie van vluchtelingen moet en kan worden versneld. Toch wordt soms in het gemeentelijke beleid nog onvoldoende rekening gehouden met de speciale positie van vluchtelingen. Hierdoor worden integratiekansen gemist. De belangrijkste aanbevelingen op een rij:

Huisvesting

Huisvesting is een belangrijke factor in de integratie van vluchtelingen. Op dit moment wordt op allerlei manieren geprobeerd woonruimte te creëren voor de 16.000 statushouders die op dit moment in asielzoekerscentra wonen. Uit het onderzoek blijkt dat het voor de integratie van groot belang is vluchtelingen tussen Nederlanders te huisvesten. Ook remt het lange verblijf in AZC's de integratie. VluchtelingenWerk wijst al jarenlang op de urgentie van een snelle doorstroming naar een gemengde woonomgeving.

Werk

De onderzoekers spreken van een verkwisting van menselijk kapitaal. Er moet meer, en in een eerder stadium aandacht komen voor de capaciteiten van vluchtelingen. VluchtelingenWerk is het eens met deze aanbeveling en wijst er al jaren op dat hier veel winst te behalen valt. Vluchtelingen blijken heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Met wat extra aandacht kunnen we hun capaciteiten veel beter benutten.

Opleiding

Vaak wordt een diploma uit het land van herkomst niet in Nederland erkend. Hoewel omscholing in Nederland tijd kost, draagt dit wel sterk bij aan de participatie van vluchtelingengroepen. Sommige gemeenten maken het mogelijk om met behoud van uitkering te studeren indien er geen recht op studiefinanciering is. Dit biedt statushouders die ouder zijn dan 30 jaar de mogelijkheid om met financiële ondersteuning een studie te volgen. VluchtelingenWerk raadt deze werkwijze aan om vluchtelingen zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke niveau weer aan de slag te kunnen laten gaan.

Benut tijd in de opvang

Het rapport pleit ervoor de periode waarin vluchtelingen in een asielzoekerscentrum wonen beter te benutten. Bijvoorbeeld door daar al een begin te maken met het leren van de taal. De integratie kan zo versneld worden.

Meer regie van gemeenten

Investeer in een regierol van gemeenten. Vluchtelingen moeten van de intake tot het vinden van werk in beeld zijn bij gemeenten. Gemeenten geven aan de groep vluchtelingen niet goed in het vizier te hebben. Deze specifieke aandacht moet beter. VluchtelingenWerk deed deze aanbeveling eerder al in de IntegratieBarometer 2014.

Lees hier het rapport 'Geen tijd te verliezen: Van opvang naar integratie van asielmigranten'