Nieuws, 21 januari 2016

Radicaal andere benadering vluchtelingenvraagstuk nodig

In haar toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst van VluchtelingenWerk Nederland op 21 januari gaat directeur Dorine Manson pleiten voor een radicaal andere benadering van het vluchtelingenvraagstuk. “Het roer moet om. De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een forse uitdaging. Er is een nieuwe aanpak nodig waarin de participatie van vluchtelingen centraal staat. Het is in het belang van de vluchtelingen, maar óók in het belang van onze samenleving, dat zij in vrijheid en veiligheid, met respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een nieuw en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Insluiting in plaats van uitsluiting en investeren in plaats van afweren is de beste basis, ook als terugkeer in de toekomst mogelijk is.”

 

De komst van vluchtelingen maakt veel los. Veel Nederlanders zetten zich in hun directe omgeving in voor vluchtelingen. Tegelijkertijd vragen mensen zich af: zijn we wel opgewassen tegen de komst van zoveel vluchtelingen en gaat dit niet ten koste van onze eigen vrijheden en verworvenheden?

Er is een nieuwe aanpak nodig die voorkomt dat vluchtelingen in de marge van de samenleving terecht komen. Daarom komt VluchtelingenWerk met een nieuw manifest waarin zij onder andere de volgende maatregelen voorstelt:

  • Verplicht alle Nederlandse gemeenten kleinschalige opvang te bieden aan asielzoekers. Schaf de grootschalige centra en de noodopvang af.
  • Geef alle asielzoekers en vluchtelingen onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk. Laat vluchtelingen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland de taal leren.
  • Geef vluchtelingen na drie jaar een permanente vergunning. Voorkom jarenlange onzekerheid doordat verblijfsvergunningen te lang tijdelijk zijn.
  • Bied vluchtelingen legale toegang tot Europa door het aantal hervestigingsplaatsen te verhogen, de mogelijkheden voor gezinshereniging uit te breiden en bij ambassades humanitaire visa te verstrekken.
  • Open een EU-aanmeldcentrum in elke lidstaat. Verdeel de verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielaanvragen in Europa eerlijk.

De volledige aanpak is te lezen in het nieuwe manifest van VluchtelingenWerk Nederland.