Nieuws, 12 oktober 2015

Reactie VluchtelingenWerk Nederland op VVD-plan “Grenzen aan de opvang”

De VVD presenteerde recent het nieuwe plan “Grenzen aan de opvang”. VluchtelingenWerk Nederland waardeert dat de VVD met voorstellen komt, maar wijst er nadrukkelijk op dat deze gebaseerd zijn op een aantal verkeerde vooronderstellingen.

1. De VVD stelt dat vluchtelingen elders 'in de regio' al veilig zijn en daarom geen reden hebben om door te reizen naar Europa. Maar vluchtelingenbescherming is meer dan alleen veiligheid. Het betekent ook het perspectief om een leven op te kunnen bouwen. Zolang dat niet mogelijk is, is er geen sprake van bescherming.
2. Verder bepleit de VVD dat er een tijdelijke verblijfsvergunning van één jaar moet worden verleend in plaats van de huidige die geldt voor vijf jaar. Ook nu al is er sprake van een tijdelijke verblijfsvergunning, die gedurende vijf jaar tussentijds kan worden ingetrokken.
3. De VVD geeft aan dat het plan juridisch haalbaar is. De voorstellen druisen echter in tegen minimumnormen die op Europees niveau zijn afgesproken en dus niet (zomaar) onderhandelbaar zijn.

VluchtelingenWerk wijst er op dat de oplossingen enerzijds gevonden moeten worden in goede Europese afspraken. Bijvoorbeeld door een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid voor asielverzoeken over de EU-lidstaten. Anderzijds zijn we van mening dat Nederland ten allen tijde moet voorkomen dat vluchtelingen als tweederangsburgers worden behandeld door hun rechten te beperken. Er is een groot risico dat dit leidt tot buitensluiting van een groep mensen die hier mogelijk langdurig zal blijven door het uitblijven van oplossingen in het land van herkomst. 

Nederland, en zeker ook de VVD, zou juist de nadruk moeten leggen op het bevorderen van een snelle integratie van vluchtelingen waardoor zij in staat zijn om een zelfstandig bestaan te leiden en niet langer afhankelijk zijn van de overheid. Want we hebben het wel over onze toekomstige buren, vrienden, collega's die nu terecht een beroep op bescherming in Nederland doen.

Inmiddels verschijnen berichten dat de coalitie een akkoord heeft bereikt over een nieuwe aanpak voor onder andere integratie en huisvesting van vluchtelingen. VluchtelingenWerk Nederland wacht af tot er meer bekend is en komt binnenkort met een reactie op de nieuwe plannen van de regering.