Nieuws, 19 april 2018

Reactie VluchtelingenWerk op integrale migratieagenda

Onlangs presenteerde het kabinet zijn integrale migratieagenda. In deze agenda worden de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord uitgewerkt in zes pijlers*. VluchtelingenWerk reageerde verbijsterd op een deel van deze plannen en op het gebrek aan solidariteit met landen, in en buiten Europa, die veel meer vluchtelingen opvang en bescherming bieden dan Nederland.

Terugduwen is niet solidair

Anders dan voor het kabinet betekent solidariteit voor VluchtelingenWerk niet dat vluchtelingen door andere Europese lidstaten als het ware worden teruggeduwd tot aan de buitengrenzen van Europa, waardoor landen als Griekenland en Italië de meeste asielzoekers moeten opvangen. Er zitten zo’n 50.000 mensen in Griekenland onder de meest erbarmelijke omstandigheden. VluchtelingenWerk vindt het een gemiste kans dat het kabinet niet inzet op echte herbezinning op het huidige failliete Dublin systeem op basis waarvan asielzoekers geacht worden asiel aan te vragen in het eerste land waar zij voet aan wal zetten. We zien in de praktijk al jaren dat dit systeem niet werkt. En het is per definitie niet solidair.

Deur op slot

Wij willen toe naar een Europa waarin iedereen bijdraagt aan vluchtelingenbescherming, niet alleen de lidstaten aan de buitengrens. Als Nederland blijft inzetten op het afschuiven van verantwoordelijkheid voor de opvang en bescherming van vluchtelingen naar andere lidstaten, is het niet realistisch te verwachten dat die lidstaten mee willen werken aan een gezamenlijke aanpak. Dit geldt ook voor de relatie met landen buiten Europa die al veel vluchtelingen opvangen. In 2016 werd ongeveer 84% van de vluchtelingen opgevangen in landen die veelal in de regio van herkomst liggen. Tegen die achtergrond is het onverteerbaar dat het kabinet openlijk streeft naar een Europa waarvan de deur helemaal op slot zit.
VluchtelingenWerk benadrukt dat internationale bescherming alleen geboden hoeft te worden aan diegenen die vluchten voor vervolging of uit een oorlogssituatie komen. VluchtelingenWerk is blij dat het kabinet  daarnaast, voor andere migranten, wil kijken of legale (arbeids-) migratie mogelijk is zodat zij geen asiel hoeven aan te vragen als enige wijze om verblijf in Europa te realiseren.

Deals

Dat er naar het model van de EU-Turkije-deal meer deals worden gemaakt met andere landen, omdat zoals staatssecretaris Harbers in de Volkskrant zei “het werkt’, baart VluchtelingenWerk veel zorgen. Wij wijzen nog eens naar het recente rapport van Human Rights Watch waaruit blijkt dat Turkije Syrische vluchtelingen terug de oorlog in stuurt en de grens heeft gesloten. Met 5 aan de grens doodgeschoten kinderen als dieptepunt. Met landen die vluchtelingenbescherming zo aan hun laars lappen, moet je geen afspraken maken. Dat geldt ook voor Libië.

Steun landen in regio

VluchtelingenWerk is vóór het financieel steunen van landen in de regio waar veel vluchtelingen zijn en is vóór het aanpakken van grondoorzaken van migratie. Maar we vinden niet dat die landen alle vluchtelingen in de wereld op moeten vangen en dat Europa niets hoeft te doen. De hervestiging van 1750 vluchtelingen per jaar is een druppel op de gloeiende plaat, als je kijkt naar de 1,2 miljoen vluchtelingen waarvan UNHCR zegt dat zij nu dringend bescherming nodig hebben. VluchtelingenWerk maakt zich er hard voor dat Nederland jaarlijks 5000 vluchtelingen hervestigt en dat Europa jaarlijks 100.000 kwetsbare vluchtelingen via hervestiging veiligheid biedt.

 

* 1. Voorkomen van irreguliere migratie, 2. Versterken opvang en bescherming voor vluchtelingen en ontheemden in de regio, 3. Solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie en Nederland 4. Minder illegaliteit, meer terugkeer, 5. Bevorderen legale migratieroutes, 6. Stimuleren integratie en participatie.