Nieuws, 9 september 2014

Steeds grotere risico's bij vlucht naar EU

In Brussel presenteerde ECRE (European Council for Refugees and Exiles) een onderzoek naar de toegang tot bescherming in Europa. Die toegang wordt steeds moeilijker gemaakt. Bovendien worden mensen die uit eenzelfde situatie vluchten door het ontbreken van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel totaal verschillend behandeld in de diverse lidstaten.

Veilige toegang

Terwijl de conflicten in de achtertuin van Europa zich opstapelen, worden mensen die vluchten voor oorlog en vervolging in toenemende mate gedwongen steeds grotere risico's te nemen om Europa te bereiken. De dood van honderden migranten in de Middellandse Zee illustreert hoe belangrijk het is dat vluchtelingen op een veilige en legale manier Europa kunnen bereiken. Helaas is er binnen de EU weinig animo om hierover de discussie aan te gaan. Na de eerste schok over de dood van meer dan 360 mensen voor de kust van Lampedusa in oktober vorig jaar en de beloftes van de lidstaten voor verbetering, viel de EU al snel weer terug op maatregelen die niet blijken te werken: samenwerking met terugkeerlanden en intensiveren van maatregelen voor grensbewaking.

Smokkelaars profiteren

"De enigen die profiteren van het opwerpen van extra obstakels zijn de mensensmokkelaars”, stelde Michael Diedring, algemeen secretaris van ECRE bij de presentatie van het rapport 'Mind the Gap'. “Het is absurd dat de vluchtelingen worden gedwongen duizenden euro's te betalen om een levensgevaarlijke reis naar Europa te maken, omdat visumbeperkingen, boetes voor vervoerders en grenscontroles het onmogelijk maken legaal te reizen. Hoe lang zal de EU de andere kant opkijken, terwijl het beleid en de onwil om legale en veilige wegen te creëren mensen dwingen hun leven te riskeren?"

Toegang problematisch

Asielzoekers die er wel in slagen de EU te bereiken worden geconfronteerd met extra belemmeringen bij hun asielaanvraag. Het onderzoek Mind the gap toont aan dat de opvang van asielzoekers en ondersteuning in hun basisbehoeften, de toegang tot en de kwaliteit van gratis juridische bijstand nog steeds problematisch zijn in een aantal lidstaten. Bovendien worden asielzoekers veelvuldig in detentie gezet en zijn de detentie-omstandigheden soms uitermate slecht.

Database

De database is openbaar en bevat gedetailleerde informatie over het wettelijk kader en de praktijk met betrekking tot asielprocedures, opvang en detentie van asielzoekers in de vijftien EU-lidstaten (Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). AIDA zal het aantal onderzoekslanden in 2014/2015 uitbreiden.  Mind the Gap is gepubliceerd in het kader van AIDA (Asiel Information Database), een project van ECRE in samenwerking met Forum réfugiés-Cosi, the Irish Refugee Council en het Hongaarse Helsinki Comité. Het AIDA-project wordt gefinancierd door het Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM) en de Adessium Foundation.

Europese koepel

ECRE is de Europese koepel van vluchtelingenorganisaties, waar VluchtelingenWerk Nederland deel van uitmaakt.