Nieuws, 11 januari 2018

VluchtelingenWerk steunt kinderpardon campagne #zezijnalthuis

Asielkinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen, moeten niet langer in onzekerheid zitten. Dat is het uitgangspunt van de campagne #zezijnalthuis die middels een petitie zo veel mogelijk steun probeert te verwerven voor kinderen die hier geworteld zijn en nog steeds in onzekerheid zitten of ze mogen blijven. Hiermee willen ze de landelijke politiek overtuigen deze kinderen een definitief thuis te geven in Nederland. VluchtelingenWerk Nederland steunt deze campagne omdat de huidige regeling veel te strikt wordt toegepast en daarmee in feite een wassen neus is.

Huidig kinderpardon te strikt

Binnen de huidige kinderpardonregeling is afgesproken dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, in Nederland mogen blijven, mits is voldaan aan strenge eisen. Achtergrond van dat principe is dat kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, schade in hun ontwikkeling kunnen oplopen als zij worden uitgezet naar een voor hen inmiddels vreemd, soms volledig onbekend land. Als een uitgeprocedeerd gezin na vijf jaar nog steeds in Nederland is, moet het belang van het kind voorop staan. Uit humanitaire overwegingen èn op basis van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. In de praktijk zien we echter dat vrijwel iedere aanvraag voor kinderpardon nu wordt afgewezen. Dat komt omdat het gezin zich in die vijf jaar actief en regelmatig moet hebben gemeld bij de dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en zich heeft ingespannen voor vertrek (het meewerkcriterium).

Strenge interpretatie leidt tot schrijnende situaties

VluchtelingenWerk meent dat dit meewerkcriterium veel te streng wordt toegepast. Als iemand nog geen zekerheid heeft dat hij veilig terug kán terugkeren, kan niet tegelijkertijd worden verwacht dat hij vertrekgesprekken met de DT&V voert of naar de ambassade gaat voor het verkrijgen van reisdocumenten. Ouders moeten immers altijd de kans krijgen om hoger beroep in te stellen of een nieuwe procedure te starten bij (bijvoorbeeld) een verslechtering van de veiligheidssituatie in het land van herkomst of een medische noodsituatie. Het is hierbij ronduit schrijnend dat van gezinnen uit bijvoorbeeld Afghanistan, verwacht wordt dat ze terugkeren naar hun zeer onveilige herkomstland. Wanneer een gezin gewoon ingeschreven staat bij een gemeente en de kinderen geregistreerd staan op een school, zijn er bovendien vaak voldoende mogelijkheden voor de overheid om toezicht te houden. Het strenge interpreteren van dit 'meewerkcriterium' leidt in de praktijk alleen maar tot menselijke ellende en lost de bestaande problemen in het terugkeerbeleid niet op.

Voer aangenomen motie uit

Het kabinet bewijst zichzelf en de samenleving een dienst door niet verder te beknibbelen op de asielprocedure, door zich in te zetten op duurzame afspraken over terugkeer met landen van herkomst en ook zorg te dragen voor een humane uitvoering van het kinderpardon. Iets waartoe de Tweede Kamer het kabinet, mede op initiatief van D66 en de ChristenUnie, eerder heeft opgeroepen. Een Kamermeerderheid heeft dit laatste bovendien in een motie van februari vorig jaar al besloten. Daarin werd de regering verzocht om gewortelde kinderen die vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest en van wie de ouders beschikbaar waren voor terugkeer in aanmerking te laten komen voor een kinderpardonvergunning. (Hier is overigens nog geen uitvoering aan gegeven).

Toe naar daadwerkelijk ‘streng maar rechtvaardig’

Op deze manier kan met recht worden beweerd dat Nederland weliswaar streng is voor uitgeprocedeerden die in ons land geen bescherming nodig hebben, maar dat het ook rechtvaardig is als het gaat om de belangen en positie van kinderen. Een goed uitgewerkte regeling is hierbij cruciaal om te zorgen dat het Kinderpardon geen juridisch getouwtrek blijft over de hoofden van hier in Nederland gewortelde kinderen.

Teken de petitie

Laat je steun horen voor de asielkinderen van wie Nederland al jarenlang hun thuis is: www.zezijnalthuis.nl

Campagne #zezijnalthuis

Oud Tweede Kamerlid Tofik Dibi bracht vele bekende Nederlanders bij elkaar die deze campagne een warm hart toedragen. De campagne wordt ondersteund door burgerbeweging DeGoedeZaak. Zij stellen zich ten doel om acties en campagnes te ondersteunen die Nederland eerlijker, inclusieve, duurzamer en democratischer maken. Door die campagnes op één plek te bundelen, bouwen ze aan een sterke progressieve beweging. Ook VluchtelingenWerk Nederland steunt de campagne.