Nieuws, 5 september 2016

Wat doet VluchtelingenWerk bij de hotspots in Griekenland en Italië?

De focus van het werk van VluchtelingenWerk Nederland ligt binnen onze landsgrenzen. Maar we zijn ook op diverse manieren actief buíten Nederland. Eén van die projecten is gericht op het verbeteren van de situatie rondom de nieuwe Europese identificatiecentra in Griekenland en Italië; de zogenaamde hotspots. We werken hierin samen met onze Griekse en Italiaanse zusterorganisaties en de Europese koepelorganisatie ECRE.

Krijgen vluchtelingen de bescherming die zij nodig hebben? VluchtelingenWerk let er onder andere op of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dat doen we normaal gesproken uitsluitend in Nederland. Nu de beoordeling van asielaanvragen deels is verschoven naar de grenzen van de EU, is het belangrijk ook ter plaatse vluchtelingen te ondersteunen.

Europese hotspots

In de Europese hotspots worden vluchtelingen geregistreerd om vervolgens te worden verspreid over de Europese Unie. VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond deze hotspots. Zo kunnen mensen worden teruggestuurd zonder een nauwkeurige beoordeling van hun asielaanvraag. Verder worden nog veel te weinig vluchtelingen herplaatst in andere EU landen waardoor tienduizenden vluchtelingen vast zitten in Griekenland en Italië. Zij moeten langdurig verblijven in kampen met slechte omstandigheden en een onzeker toekomstperspectief. Ook worden alleenstaande minderjarige asielzoekers onvoldoende beschermd en soms onterecht als volwassenen  behandeld. De lokale maatschappelijke organisaties en ook UNHCR hebben maar beperkt toegang tot de hotspots. Wij vinden het belangrijk dat onafhankelijke NGO's hier goede toegang krijgen om de vluchtelingen goed te kunnen ondersteunen. Dit doen we onder andere door het geven van onafhankelijke voorlichting en ondersteuning bij de juridische procedures aan asielzoekers, maar ook via beleidsontwikkeling en lobby ten aanzien van de hotspots en het herplaatsen van asielzoekers.

Wat doet VluchtelingenWerk?

1. Onderzoek en monitoring
Lokale veldwerkers van het Griekse en Italiaanse vluchtelingenwerk brengen in kaart hoe de hotspots werken. Zij leggen bijvoorbeeld vast en blijven monitoren hoe autoriteiten en EU-ambtenaren werken, op welke manier asielzoekers (juridische) informatie en voorlichting krijgen en op welke manier het herplaatsen van vluchtelingen (EU relocatieprogramma) in de praktijk wordt uitgevoerd.

2. Beleidsontwikkeling, lobby en belangenbehartiging
Als we meer zicht hebben op hoe de situatie rond de hotspots is, kunnen we beter bepalen wat er verder nodig is om de bescherming en ondersteuning van vluchtelingen ter plekke te verbeteren en welke rol lokale vluchtelingenorganisaties hierbij kunnen spelen. De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek worden verder gebruikt om bij Europese instanties en nationale overheden te pleiten voor duurzame verbeteringen en oplossingen waarbij vluchtelingen de bescherming en ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben.

3. Versterken van juridische ondersteuning van asielzoekers
De Greek Council for Refugees (GCR) en de Italian Council for Refugees (CIR) zijn beter in staat om de asielzoekers juridisch bij te staan en van informatie te voorzien over hun asielprocedure. Kwetsbare groepen krijgen extra zorg en aandacht. VluchtelingenWerk Nederland zal met name op dit onderdeel haar jarenlange ervaring met deze organisaties delen door hen te ondersteunen met expertise rond landeninformatie en over de inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van asielzoekers.

Filmpje

Bekijk hieronder het korte filmpje over ons werk bij de hotspots.

Dit project wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.
Wil je meer weten over ons werk buiten Nederland, kijk dan hier