Persbericht, 29 november 2018

Maatschappelijke organisaties: voorzichtig positief over LVV-akkoord

Maatschappelijke organisaties zijn nieuwsgierig naar de uitwerking in de praktijk van het voornemen van staatssecretaris Harbers en de VNG om een pilot te starten in vijf gemeenten voor het opzetten van een LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang. De organisaties zien het als positief dat erkend wordt dat onder het huidige beleid veel mensen zonder opvang zitten en dat er voor deze groep wordt gezocht naar een duurzame oplossing. De maatschappelijke organisaties waarschuwen wel dat de nadruk niet alleen kan liggen op terugkeer, en dat de voorgestelde regierol van DT&V daarom een risico kan inhouden. Er moet meer oog zijn voor mensen die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst.

De staatssecretaris nodigt vijf gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Groningen) uit om de ontwikkeling van de pilot-LVV's op zich nemen. In de LVV's worden vreemdelingen opgevangen die geen recht hebben op verblijf of rijksopvang en om uiteenlopende redenen in Nederland verblijven (‘ongedocumenteerden’). Er is een belangrijke rol toebedeeld aan maatschappelijke organisaties in de pilotsteden voor de opvang en begeleiding van deze mensen, deze organisaties hebben immers in het verleden bewezen hiermee resultaat te boeken.

De maatschappelijke organisaties onderhandelen momenteel met hun gemeenten over hun rol bij de uitvoering van de LVV. De kern voor de uitvoering ligt voor hen bij goede juridische, medische en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast onderstrepen de organisaties het belang van scholing, leerwerkplekken en andere mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Als duurzame oplossing wordt door de staatssecretaris gezien: legalisering van verblijf, doormigratie of terugkeer. Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) zegt hierover: ‘Er zal ook erkenning moeten zijn voor het feit dat sommige mensen niet terug kunnen omdat ze bijvoorbeeld staatloos zijn of om medische redenen niet terug kunnen keren.’ De organisaties willen daarnaast dat er voorzien wordt in een hardheidsclausule die het mogelijk maakt dat kwetsbare ongedocumenteerden, ongeacht of deze wel of niet onder de criteria vallen, toegang krijgen tot de LVV.

Daarnaast maken maatschappelijke organisaties zich zorgen dat door het kabinetsvoornemen de huidige noodvoorzieningen in de vorm van bed, bad en brood (BBB's) op termijn moeten verdwijnen. Rian Ederveen: ‘Maatschappelijke organisaties hebben al decennialang ervaring met het opvangen van mensen die buiten het asielbeleid vallen. Het beleid van de Nederlandse overheid en gemeenten moet gericht zijn op naleving van het Europees Sociaal Handvest en daarvoor is het noodzakelijk dat er altijd noodopvang voorhanden is.’ Daarnaast willen de organisaties dat er niet alleen opvang is voor vreemdelingen die uit een van de vijf gemeenten komen, maar dat ook mensen uit andere delen van Nederland toegang krijgen tot de LVV.

Dit is een gezamenlijke reactie van Stichting LOS, ASKV, SNDVU, Seguro, ROS, Pauluskerk, Vluchtelingen in de Knel, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Nederland