Persbericht, 23 september 2020

No more Moria’s: valse beloften in het nieuwe migratiepact

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld dat er geen concrete afspraken komen over het overnemen van vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa, zoals in Griekenland. In het voorstel van de Europese Commissie kunnen lidstaten het overnemen van vluchtelingen 'afkopen' door financiële of materiële steun te bieden. Hierdoor vrezen we dat weinig landen bereid zullen zijn vluchtelingen over te nemen. Mede omdat ze zich zullen blijven verschuilen achter het feit dat ook andere landen dat niet doen, zoals ook Nederland dat als argument blijft aanvoeren. De druk op de Griekse eilanden zal hierdoor alleen maar toenemen en dat zorgt voor een voortzetting van de volstrekt onleefbare situaties in vluchtelingenkampen. De belofte ‘no more Moria’s’ kan hiermee in de prullenbak.
placeholder

Voorprocedures

Daarnaast vrezen we dat de bescherming van vluchtelingen ernstig onder druk komt te staan door zogeheten 'voorprocedures' aan de buitengrenzen van Europa in te voeren. VluchtelingenWerk Nederland roept de Nederlandse regering op meer verantwoordelijkheid te nemen, te luisteren naar het draagvlak in Nederland en toe te werken naar echte solidariteit in Europa door zich in te zetten voor het verplicht overnemen van vluchtelingen uit landen als Griekenland. En door in de tussentijd zelf ook verantwoordelijkheid te nemen door mensen van de Griekse eilanden over te nemen, te beginnen bij 500 alleenstaande minderjarigen.

Vrijwillige solidariteit

EU-Landen mogen zelf bepalen op wat voor manier zij aankomstlanden als Griekenland en Italië hulp bieden. Bijvoorbeeld door vrijwillig asielzoekers over te nemen of door het bieden van materiële hulp. We vrezen dat dit niet zal zorgen voor de bereidheid om vluchtelingen over te nemen van landen aan de grenzen van Europa. Niet alleen landen als Hongarije en Polen zullen dat blijven weigeren, maar ook een land als Nederland zal zich kunnen blijven verschuilen achter het argument dat ook andere landen geen vluchtelingen overnemen. We vrezen dat de vrijwillige solidariteit de deur openzet naar initiatieven zoals het neerzetten van ‘opvanghuizen’ in bijvoorbeeld Griekenland, waarmee de solidariteit wordt afgekocht en het land blijft zitten met alle verantwoordelijkheid. De druk op de Griekse eilanden zal hierdoor alleen maar toenemen en dat zorgt voor voortzetting van de volstrekt onleefbare situaties in vluchtelingenkampen. Europa mag de ogen niet sluiten voor het menselijk leed dat hier elke dag plaatsvindt.

Selectie aan de poort

In het Migratiepact staat dat er 'voor-procedures' zullen worden ingevoerd aan de buitengrenzen van Europa. Dit betekent dat er in vijf dagen wordt besloten of een asielaanvraag kansrijk is. Hierbij wordt vooral gekeken naar nationaliteit en het inwillingspercentage van dat land. Als dit percentage onder de 20% ligt wordt het verzoek vrijwel direct afgewezen. VluchtelingenWerk Nederland vreest dat hierdoor veel vluchtelingen onterecht worden teruggestuurd naar voor hen onveilige gebieden. Want ook al kan het zijn dat een land niet voor iedereen onveilig is, voor mensen die om politieke, religieuze of hun geaardheid vluchten kan hun land levensgevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld een afvallige uit Pakistan, een politiek opposant uit Irak of een LHBTI’er uit Algerije. Juist voor hen moet Europa bescherming blijven bieden.

Wat is er nog meer nodig?

VluchtelingenWerk vindt het bemoedigend dat de EU uitspreekt dat levens op zee gered dienen te worden en dat ieder mens recht heeft op een asielprocedure in Europa. Ook het voornemen van de Commissie om waarnemers te sturen naar landen die er van verdacht worden worden vluchtelingen terug de zee op te sturen, de zogeheten pushbacks, is positief. Maar Europa moet meer doen en naleven wat al eerder is afgesproken en is vastgelegd in bestaande wetgeving. Er is al lang afgesproken dat alle lidstaten moeten zorgen voor een fatsoenlijke opvang en procedures, en dat Europese landen solidair moeten zijn met elkaar op het gebied van asiel. De enige échte oplossing is een eerlijk en bindend herverdelingssysteem onder welwillende landen waarbij rekening wordt gehouden met objectieve criteria zoals het BNP, de bevolkingsdichtheid en de werkgelegenheid. Verder zou er meer werk gemaakt moeten worden van het creëren van veilige routes, zoals hervestiging, humanitaire visa en gezinshereniging om gevaarlijke routes over zee met mensensmokkelaars te voorkomen.

De rol van Nederland

De afgelopen weken hebben duizenden Nederlanders hun stem laten horen tijdens demonstraties en aangegeven dat vluchtelingen in Nederland welkom zijn. De petitie om #500kinderen over te nemen uit Griekenland is door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Het is tijd dat de Nederlandse regering in actie komt en zich niet verschuilt achter discussie in Europees verband, waarbij iedereen weet dat het migratiepact de problemen die er zijn niet gaat oplossen. Iedereen weet dat landen als Hongarije en Polen niet meewerken aan het overnemen van vluchtelingen, zonder dat er een verplichte solidariteit in het pact wordt opgenomen. Het is tijd dat Nederland zelf verantwoordelijkheid neemt, zich welwillend opstelt en in oplossingen gaat denken. Door te pleiten voor verplichte solidariteit in Europa maar ook door nu al verantwoordelijkheid te nemen. Dit begint met gehoor geven aan de noodkreet van Griekenland aan de EU om 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen. Meer dan 170 Nederlandse gemeenten en 5 provincies zijn bereid te zijn 500 kinderen op te nemen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie