Persbericht, 12 oktober 2016

Onderzoek naar inburgering toont goede wil nieuwkomers aan

Het merendeel van degenen die inburgeringsplichtig zijn, onderneemt activiteiten die bijdragen aan de inburgering, zo blijkt uit het schrijven van minister Asscher aan de Tweede Kamer. Volgens VluchtelingenWerk Nederland toont dit de goede wil van de nieuwkomers met een verblijfsstatus. De veronderstelling bij sommige politici dat het ontbreekt aan de inzet of wil van de nieuwkomers, blijkt dus niet terecht, stelt VluchtelingenWerk.

Te veel bureaucratie

De meeste inburgeringsplichtigen die nog geen examen hebben gedaan, zijn nu juist bezig met het volgen van lessen. Dat inburgeraars ondanks de vele inspanningen moeite hebben om op tijd aan de inburgeringsverplichting te voldoen, is te wijten aan te veel bureaucratie en ingewikkelde informatie, die tot voor kort niet eens vertaald was. Er is dus geen sprake van onwil, maar van onmacht. Coulance voor deze groep die meer tijd nodig heeft, biedt een oplossing, niet het invoeren van sancties.

Gewaarschuwd voor knelpunten

VluchtelingenWerk heeft voor veel knelpunten, die mede debet zijn aan de achterblijvende resultaten, al gewaarschuwd bij de invoering van de wetswijziging in 2013. Bijna vier jaar verder worden nu pas enkele verbeteringen doorgevoerd. Meer verbeteringen hadden al eerder kunnen worden gedaan, zoals het signaal dat het leesexamen moest worden verbeterd. Een kleine aanpassing van het examen in 2015 is, zoals wij al vreesden, onvoldoende gebleken. Nu pas wordt een andere partij ingeschakeld om een nieuw examen te ontwikkelen. Ook wordt de verbeterde voorlichting die in november vorig jaar en in april dit jaar werd toegezegd nu pas verder opgepakt. En pas onlangs is ingewikkelde informatie voor de inburgeraar in andere talen vertaald.

Inburgering is zwaarder geworden

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Inburgering is weinig tot niets verbeterd. De invoering van de participatieverklaring, de nieuwe verplichte ‘arbeidsmarktmodule’ en de verplichte excursies naar musea of COC verzwaren de inburgering juist. De huidige inburgering is dringend toe aan rust en een goede evaluatie ontbreekt. Wat is de opbrengst van de veelvuldige, opeenvolgende wijzigingen in eisen die aan nieuwkomers worden gesteld?

Oproep aan minister Asscher

VluchtelingenWerk roept minister Asscher op om werk te maken van de toegezegde officiële evaluatie van de wetswijziging op de Wet Inburgering. We hopen dat deze evaluatie ruim voor de verkiezingen wordt gepresenteerd en dat er tot die tijd geen verdere uitbreiding van de inburgeringsplicht plaatsvindt.