Barendrecht: 2018 in cijfers

In Barendrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 76 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Barendrecht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 76 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 10) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 76 statushouders gehuisvest
 • 44 volwassenen, 32 kinderen
 • 43 mannen, 33 vrouwen
 • grootste groepen: Syriërs (28), Eritreeërs (21)
 • 49 beschikbaar gestelde woningen

Het woningaanbod in Barendrecht bestaat voor een groot gedeelte uit eengezinswoningen. Dit maakte het vaak moeilijk om alleenstaanden te huisvesten. Michel van den Meerendonk, een Barendrechtse ondernemer, stelde vast dat in Barendrecht in zijn algemeenheid een gebrek aan aanbod voor alleenstaanden bestaat voor een periode tot maximaal 2 jaar. Dit gekoppeld aan het
feit dat in het gebied rond het Zuideinde in Barendrecht kantoorruimte leegstond zag hij een kans voor ontwikkeling in dit gebied.
Een kantoorpand aan het Zuid is omgevormd tot ‘een moderne woongemeenschap met 57 microwoningen’. Naast 15 statushouders wonen hier expats, studenten en Barendrechters die door omstandigheden voor een periode alleen moeten wonen.
Het is de bedoeling dat de 15 statushouders binnen twee jaar andere huisvesting vinden. Door de inzet van Michel van den Meerendonk zijn 15 statushouders sneller van start gegaan met hun integratie.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

Het kantoor van VluchtelingenWerk Barendrecht, gelegen aan de Dr. Kuyperstraat 4, is vier dagen per week geopend. Op twee dagen per week kunnen cliënten een afspraak maken voor het spreekuur.
Cliënten krijgen twee jaar maatschappelijke begeleiding bij VluchtelingenWerk Barendrecht. De juridische hulpverlening kent geen termijn, statushouders mogen in principe voor alle juridische vragen gebruik maken van het spreekuur. Na twee jaar maatschappelijke begeleiding houden we een exitgesprek met de cliënt om het traject af te ronden en informatie te geven over de reguliere instanties waar zij terecht kunnen. Na afronding van het begeleidingstraject kunnen cliënten naar het spreekuur komen voor hulpvragen. Ook worden zij doorverwezen naar Vraagwijzer van Kijk op Welzijn. Hier kunnen zij – net als iedere bewoner van Barendrecht – terecht met al zijn/haar vragen.
In ons VluchtelingenVolgSysteem wordt bijgehouden met welke vragen cliënten naar ons spreekuur komen. Er zijn diverse onderwerpen waar de afspraken betrekking op hebben; Belasting & Toeslagen, Financiën, Gezinshereniging, Onderwijs, Participatie, Verblijfsrechtelijke vragen, Wonen, Zorg en Werk. De meeste vragen, waar cliënten na de begeleiding voor naar het spreekuur komen, gaan over financiën (betalingsregelingen, kwijtschelding en het aanvragen/declareren van minimaregelingen).

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 6 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 • totaal aantal dossiers: 27
 •  totaal aantal afgeronde dossiers: 11

In 2018 hebben rond 260 gesprekken plaatsgevonden met betrekking tot gezinshereniging.
In 2018 hebben veel gezinsherenigingen van Eritrese gezinnen plaatsgevonden. Gezinshereniging levert veel spanning op bij de mensen, die hopen verenigd te worden met hun dierbaren. Wanneer zij in onzekerheid verkeren  of zij hiervoor toestemming krijgen, heeft dit ook zijn weerslag op hun integratie. Vaak zijn hun gedachten bij het gezin in het thuisland en niet bij de Nederlandse les. Onze ondersteuning bestaat uit hulp bij het invullen van documenten, contacten leggen met ambassades en advocaten en uitleg geven over de procedure. Hierbij is ook van belang dat  iemand  hun verhaal aanhoort, zeker wanneer een procedure lang duurt of de aanvraag afgewezen wordt. Gezinshereniging is voor velen een voorwaarde om zich werkelijk te kunnen wijden aan het integreren in onze samenleving.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 43 gestarte trajecten MB eerste jaar
 • 57 gestarte trajecten MB tweede jaar

Er zijn 43 nieuwe begeleidingstrajecten gestart in 2018. Dit traject start na ondertekening van het huurcontract. De maatschappelijke begeleiding van statushouders in Barendrecht duurt 2 jaar, onderverdeeld in een half jaar coaching vestiging en 18 maanden coaching integratie. Het eerste half jaar is het meest intensief, er moet veel geregeld worden en alles is nieuw voor de vluchteling.  In de tweede periode zijn de statushouders meer gewend aan hun nieuwe leefsituatie en spreken sommigen al een beetje Nederlands. De maatschappelijke begeleiding vindt plaats door vrijwilligers en stagiaires die begeleid en aangestuurd worden door de teamleiders.

Nadat via het COA vernomen wordt welke statushouder aan Barendrecht wordt gekoppeld, zoekt de woningcorporatie een passende woning. Op de dag dat de statushouder het huurcontract gaat ondertekenen is VluchtelingenWerk ook aanwezig om de cliënt op deze dag te begeleiden en om samen de belangrijkste aanvragen te doen om de cliënt in te schrijven in de gemeente. Nadat er kennis is gemaakt, het huurcontract getekend is en de aanvragen zijn gedaan, gaat de statushouder weer terug naar het AZC. Na twee weken zal de statushouder definitief verhuizen naar Barendrecht. Dan volgt een tweede intake en gaat de maatschappelijk begeleider aan de hand van een checklist allerlei zaken regelen. Zaken zoals de toeslagen, zorgverzekering, energiecontract, lening en inschrijving inburgeringscursus worden uitgelegd en aangevraagd. Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een nulmeting gedaan, om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Aan de hand hiervan kan een plan van aanpak gemaakt worden. Voor de nulmeting en het meten van de voortgang worden de participatieladder en de zelfredzaamheidsmeting gedaan.Na afronding van coaching vestiging start de fase coaching integratie. Het traject duurt in totaal 2 jaar en heeft als doel de integratie te bevorderen en een toename van de zelfredzaamheid in onze samenleving. Dit traject wordt afgesloten met een laatste zelfredzaamheid meting en een exitgesprek waarin de statushouder wordt doorverwezen naar andere organisaties in de gemeente. Bij juridische vragen kan de cliënt gebruik maken van het spreekuur van VluchtelingenWerk.

Taalcoaching

VluchtelingenWerk Barendrecht biedt cliënten, die graag extra ondersteuning willen naast hun inburgering, een taalcoachtraject aan, dit betekent dat zij een jaar lang eenmaal per week individuele begeleiding krijgen op het gebied van taal van een taalcoach.

In 2018 zijn 5 nieuwe taalcoaches gestart en zijn 17 taalcoachtrajecten gestart. Voor taalcoaches is een specifieke taalcoachtraining ontwikkeld door VluchtelingenWerk, die zij kunnen volgen.

Taalklas

Afgelopen jaar hebben we bij VluchtelingenWerk Barendrecht in samenspraak met Kijk op Welzijn een speciale taalklas voor vrouwelijke statushouders gehad. We hadden gesignaleerd, dat de vrouwen over het algemeen meer binnen hun eigen huiselijke kring blijven en dat de drempel tot integratie daarom voor hen hoger ligt. Het doel van deze taalklas was dan ook het samenbrengen van deze vrouwen en ze te activeren tot vrouwen die actief deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Daarmee beoogt VluchtelingenWerk Barendrecht tevens een verbetering van haar eigen hulp- en dienstverlening. De taalklas  werd gegeven en ondersteund door twee vrouwelijke medewerkers van VluchtelingenWerk Barendrecht en eventueel een vrouwelijke vrijwilliger. Verder werden tijdens de bijeenkomsten gastsprekers uitgenodigd om te komen spreken over diverse thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan bod  zijn gekomen.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en de plicht om te participeren.

VluchtelingenWerk Barendrecht  biedt in opdracht van de gemeente al sinds het laatste kwartaal van 2016 participatieverklaringstrajecten aan. De workshop wordt in groepen gegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het taalniveau van de vergunninghouder en de moedertaal die de vergunninghouder spreekt. Voor zover mogelijk worden deze groepen (niveau en taal) samengevoegd. De workshop duurt ongeveer 2 tot 3 uur (inclusief pauze). Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers de brochure ‘Kernwaarden van de Nederlandse Samenleving’. De workshop start met een korte uitleg. Tijdens de workshop wordt dieper op het thema van de brochure ingegaan en wordt aan de deelnemers uitgelegd waarvoor ze gaan tekenen.

 • 54 trajecten PVT

Jobcoaching

De dienstverlening Arbeidsparticipatie is een logisch vervolg op de visie van VluchtelingenWerk. “…Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waarop zelfredzaamheid voorop staat….”

Werk is een belangrijke voorwaarde voor integratie van vluchtelingen in de samenleving. Arbeidsparticipatie, het deelnemen aan het arbeidsproces, kan op allerlei manieren.
Het uiteindelijke doel is voor velen natuurlijk structureel betaald werk, maar dat is niet meteen voor alle vluchtelingen mogelijk. Andere vormen zijn onder andere een participatieplaats, een werkervaringsplaats of stage, proefplaatsing, een opleidingstraject of vrijwilligerswerk. De meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen werken en hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.
De vrijwillige arbeidscoaches van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in dit proces richting de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst, werkgeversservicepunt, bedrijven, opleidingsinstituten etc.

 •  In 2018 zijn er 9 Jobcoaching trajecten gestart

Organisatie

VluchtelingenWerk Barendrecht heeft een dynamisch en gevarieerd team van jonge en oudere vrijwilligers en stagiaires, die allemaal hun steentje bijdragen om onze statushouders zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Zij zijn zeer belangrijk bij de realisatie van onze werkzaamheden en activiteiten. De vrijwilligers voeren onder professionele begeleiding van de teamleider alle kerntaken uit.
Gedurende 2018 waren er in totaal 20 vrijwilligers en 8 stagiaires werkzaam. Er zijn 4 vrijwilligers nieuw begonnen en 4 vrijwilligers gestopt,  verder zijn 4 stagiaires begonnen en 3 stagiaires gestopt. Bovendien waren in 2018 11 taalcoaches betrokken, 5 zijn nieuw begonnen in 2018 en 3 zijn met hun werkzaamheden gestopt.
Op de locatie Barendrecht waren 3  beroepskrachten werkzaam: 1 teamleider maatschappelijke begeleiding en 1 teamleider juridische begeleiding en verder een senior teamleider.
De vrijwilligers en stagiaires krijgen individuele werkbegeleiding door de teamleider. Om het vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk en kwalitatief goed mogelijk te maken, levert VluchtelingenWerk een variëteit aan cursussen, van basiscursus voor nieuwe vrijwilligers tot specifieke trainingen.