Binnenmaas: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Binnenmaas  zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 67 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van drie op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 67 statushouders gehuisvest
 • 44 volwassenen, 23 kinderen
 • 37 mannen, 30 vrouwen
 • Statushouders zijn in totaal in 32 woningen in Binnenmaas gevestigd
 • Veruit grootste groep: 49 Syriërs

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
Gezinshereniging zorgt voor een substantieel aantal nareizigers wat bijdraagt aan het behalen van de taakstelling.

 • 14 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2017
 • totaal aantal dossiers: 26
 • 7 succesvol afgeronde dossiers

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs, inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Voor Binnenmaas hebben we een infopunt met betrekking tot complexe asielvraagstukken en gezinshereniging, voor overige vragen verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 173  contacten in 2017

Wanneer de begeleiding van VluchtelingenWerk in Binnenmaas wordt afgerond, wordt er indien nodig doorverwezen naar de reguliere hulpverlening in de gemeente. Hierbij wordt opgemerkt dat het doorverwijzen naar aanleiding van een aantal hulpvragen toch een uitdaging blijkt te zijn. Zoals ook in eerdere kwartaalrapportages genoemd, is het aanbod niet in alle gemeenten gelijk en blijkt vaak dat de taalbarrière een uitdaging is.

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen.

 • 32 gestarte trajecten Coaching Vestiging

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. Voor de gemeente Binnenmaas bestaat de maatschappelijke begeleiding uit de volgende onderdelen:

- Basis maatschappelijke begeleiding
- Individuele coachingsgesprekken
- Integratie workshops t.b.v. de maatschappelijke begeleiding
- Workshops participatieverklaring (2 d.d.)

Onze begeleiding is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële en immateriële problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 35 gestarte trajecten Maatschappelijke begeleiding

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Hoeksche Waard biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 trajecten aan t.b.v. de participatieverklaringstrajecten. De gemeenten hebben ervoor gekozen om de basismodule van 2 dagdelen af te nemen. Hier krijgt men uitleg over de Nederlandse waarden zoals deze op de participatieverklaring genoemd worden en wordt er een verbinding gemaakt met de belangrijkste waarden van de statushouder zelf. Daarnaast wordt er door middel van verschillende interventies gekeken naar hoe men deze waarden zelf in zou kunnen zetten en hoe hierdoor optimaal te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. De ondertekening van de participatieverklaring heeft nog niet plaatsgevonden. Deze zal in 2018 in samenwerking met de gemeenten en WI-HW plaatsvinden.

 • 17 nieuwkomers doen participatieverklaringstraject

In totaal hebben 17 nieuwkomers uit Binnenmaas de participatieverklaringstrajecten gevolgd. De workshops hebben zij samen met andere deelnemers uit de Hoeksche Waard gevolgd.
In het derde kwartaal van 2017 is opgemerkt dat het verzuim tijdens de workshops erg hoog was. Hierover zijn wij het gesprek aangegaan met de gemeenten en met WI-HW. Er is op een andere manier duidelijk gemaakt dat het deelnemen aan de workshop niet vrijblijvend is. Zo hebben we in de uitnodiging ook in de taal van de statushouders opgenomen dat deelname aan de workshop een verplichting is. Daarnaast hebben we meer aandacht geschonken aan de gevolgen van het niet deelnemen aan de workshops. Hierdoor zagen wij dat het verzuim aanzienlijk minder werd. In 2018 zullen we, in samenwerking met WI-HW, de locatie waar de workshops gegeven worden wijzigen. Daarnaast zullen we in de uitnodiging nog meer aandacht schenken aan het niet vrijblijvend zijn van de workshop.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – VluchtelingenWerk Zuid-Holland Zuid

Sinds 2013 zijn organisaties uit verschillende sectoren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. VluchtelingenWerk valt onder de sector maatschappelijke ondersteuning en is daarmee verplicht om met de meldcode te werken. Het afgelopen jaar stond in het teken van deskundigheidsbevordering. Er is een medewerker van VluchtelingenWerk getraind tot aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de subregio Zuid-Holland Zuid. De aandachtsfunctionaris heeft onder andere een adviserende functie richting teamleiders en het management rondom het gebruik van de meldcode. Er is een plan van aandacht opgesteld waarin beschreven staat hoe de meldcode binnen de organisatie gebruikt wordt en hoe er binnen de organisatie zorg gedragen wordt voor blijvende aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor teamleiders heeft er een eendaagse training plaatsgevonden over huiselijk geweld en kindermishandeling. De meeste van hen hebben daar aan deelgenomen. Daarnaast is er een start gemaakt met het trainen van vrijwilligers en stagiaires. Ieder kwartaal organiseerde de aandachtsfunctionaris een workshop waarin signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling besproken werden en uitgelegd werd hoe de organisatie daarmee omgaat.
De meldcode is het afgelopen jaar, in de regio Zuid-Holland Zuid negen keer ingezet. Daarbij is het twee keer gekomen tot een melding bij Veilig Thuis. Daarnaast waren er casussen waarbij geweld een rol speelde die door derden gesignaleerd en afgehandeld werden. VluchtelingenWerk werd bij deze casussen soms betrokken voor advies en/of begeleiding.

Ons Team in Binnenmaas

Op dit moment is het kantoor aan de Van Speijkstraat 2c in Oud-Beijerland de enige locatie van VluchtelingenWerk in de Hoeksche Waard. Ons team is in 2017 veranderd. Zo waren er aan het begin van het jaar een teamleider en een junior teamleider op locatie aanwezig. I
Het team van vrijwilligers is enorm gegroeid in 2017 waar we op 1 januari 2017 begonnen met een team van 34 vrijwilligers, is dit nu uitgebreid naar een team met 52 vrijwiligers. De functies die vrijwilligers uitoefenen verschillen enorm. Op dit moment hebben wij coaches vestiging, maatschappelijk begeleiders, trainers integratie, juridisch medewerkers en tolken in dienst.
Er zijn in 2017 veel inspanningen geleverd om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Zo hebben wij in het vierde kwartaal een informatiemarkt gehouden in de gemeente Oud-Beijerland, is er samengewerkt met de vrijwilligersbank Hoeksche Waard en hebben wij op verschillende vacature websites een vacature voor een vrijwilligersfunctie uitgezet.

VluchtelingenWerk Binnenmaas maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.